Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 13

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele

Vastu võetud 30.04.2020 nr 7
RT I, 30.04.2020, 28
jõustumine 03.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.05.2020RT I, 15.05.2020, 1218.05.2020, rakendatakse 3. maist 2020. a.

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele.

§ 2.  Toetusmeetme eesmärk

  (1) Käesolevas määruses nimetatud toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiive nende juhendamisega vahetult seotud isiku või isikute (näiteks dirigent, rahvatantsujuht, abidirigent, kontsertmeister, klaverisaatja, rahvamuusikakollektiivide juht) (edaspidi juhendaja) tööjõukulude katmisel või hüvitamisel.

  (2) Toetuse andmise tulemusena on tagatud valdkondlike organisatsioonide majanduslik jätkusuutlikkus ja juhendajate tööhõive.

  (3) Taotluse menetlemise korraldab Eesti Rahvakultuuri Keskus (edaspidi toetuse andja).

2. peatükk Toetuse taotlemine ja toetuse eraldamine 

§ 3.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust saab taotleda juriidilise isikuna tegutsev kollektiiv või muu juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus, kui kollektiiv tegutseb juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksuse või tema asutuse juures (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ta sai 2019. aastal Kultuuriministeeriumi eelarvest laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade programmist tegevustoetust;
  2) ta tulu on perioodil 1. märtsist 2020. aastal kuni 31. maini 2020. aastal vähenenud või ta on juhendaja töötasu või tasu vähendanud või kaotanud;
  3) tal oli kehtiv leping juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist;
  4) ta ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  5) tal puuduvad riiklike maksude maksuvõlad enne 12. märtsi 2020. a või on need ajatatud;
  6) tal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
  7) juhul kui toetuse andja on teinud taotleja suhtes varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata.

§ 4.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks taotluse ja järgmise teabe:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) andmed juhendaja kohta (nimi, isikukood või sünniaeg, aadress või e-posti aadress);
  3) põhjendused ja tõendid perioodil 1. märtsist 2020. aastal kuni 31. maini 2020. aastal kollektiivi tulu vähenemise kohta või juhendajale töötasu või tasu vähendamise või kaotamise kohta;
  4) koopia juhendajaga enne eriolukorra väljakuulutamist sõlmitud lepingust (näiteks tööleping, teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslikust leping) või esitatud arvetest ning koopiad juhendajale perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 eest väljamakstud töötasu või tasu kohta (näiteks palgalehed, kontoväljavõtted);
  5) teave Eesti Töötukassa töötasu hüvitise meetmest saadud või taotletava hüvitise suuruse kohta või kui meetmesse ei pöördutud või sinna ei kvalifitseerutud, siis vastav põhjendus;
  6) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja volitus ei ole antud toetuse andja toetuste taotlemise e-keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu.

  (2) Kui taotleja on taotlenud samadele kuludele toetust samal ajal mitmest COVID-19 abimeetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, peab taotluses olema esitatud sellekohane teave.

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (2) Taotluste esitamise tähtajast ja eelarvest teavitab toetuse andja oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlus tuleb esitada käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt teatatud tähtaja jooksul.

  (4) Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik e-keskkonna kaudu. Toetuse andja kinnitab taotluse kättesaamist.

  (5) Kui taotluse esitamisel esineb e-keskkonnas tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

§ 6.  Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus on kuni 70% juhendaja perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 keskmisest brutotöötasust või brutotasust, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Toetuse suuruse maksimummäär on 1000 eurot brutosummana ühe juhendaja ja ühe kalendrikuu kohta, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.
[RT I, 15.05.2020, 12 - jõust. 18.05.2020, rakendatakse 3. maist 2020. a.]

  (2) Toetust võib maksta perioodi 1.03.2020 kuni 31.05.2020 eest.

  (3) Toetuse suurust on õigus põhjendatult vähendada, kui toetuse saaja saab toetust teisest kriisileevendusmeetmest.

  (4) Kui koguvajadus ületab kinnitatud eelarvet, vähendatakse kõikide taotlejate toetust võrdselt teatud protsendi võrra, kuni taotlejatele eraldatav summa saab võrdseks kinnitatud eelarvega.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 7.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotlusvooru sulgemisest.

  (2) Taotluste menetlemiseks moodustab toetuse andja komisjoni, mille koosseis avalikustatakse toetuse andja veebilehel.

  (3) Komisjon teeb Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile ettepaneku taotluse rahuldamise ning põhjendatud juhtudel osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (4) Taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Kui taotluse esitamise tähtaja on taotleja ületanud mõjuval põhjusel, võib toetuse andja oma algatusel või taotleja taotluse alusel tähtaja ennistada haldusmenetluse seaduse §-s 34 sätestatud korras.

  (6) Taotluse menetlemise käigus võib toetuse andja nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esinevad puudused.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud puuduste kõrvaldamiseks võib toetuse andja anda taotlejale kuni viis tööpäeva, mil peatub taotluse menetlemise aeg. Toetuse andja jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat e-keskkonna kaudu kümne tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes toodud tähtaja saabumisest. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

  (8) Toetuse andja tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatud nõuded.

§ 8.  Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad käesolevas määruses nimetatud nõuetele.

  (3) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud. Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on sellega nõus.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui
  1) taotleja ja/või taotlus ei vasta kasvõi ühele käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatud tingimustele või taotletud toetuse summa ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatule või teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega;
  4) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida.

  (5) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus e-keskkonna kaudu.

§ 9.  Toetuse maksmine

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

4. peatükk Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine 

§ 10.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse andjale aruande toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks.

  (2) Aruanne peab sisaldama:
  1) tegevusaruannet toetuse mõjust toetuse saaja jätkusuutlikkusele;
  2) tõendeid tööjõukulude väljamaksmisest juhendajale perioodi 1. märts 2020. aasta kuni 31. mai 2020. aasta eest vähemalt 70% ulatuses perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 eest väljamakstud keskmisest töötasust või tasust.

  (3) Aruanne tuleb esitada e-keskkonna kaudu.

  (4) Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates.

§ 11.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetuse andja võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja pole esitanud aruannet toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks;
  3) toetuse saaja suhtes algatatakse toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus.

  (2) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json