Teksti suurus:

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 14

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 69 lõigete 3 ja 9, § 70 lõike 2 ning § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 28 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „kahe-” tekstiosaga „ühe-”;

2) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „31. detsembriks 2020” tekstiosaga „31. detsembriks 2021”;

3) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Koostööprojekt viiakse ellu nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt koostööprojekti taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.”;

4) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole projektitoetuse saajale üle läinud PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseks, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023;”;

5) paragrahvi 34 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Kui toetatava tegevuse elluviimise jooksul saadakse puhastulu, leitakse projektitoetuse suurus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 8 sätestatut arvestades.”;

6) paragrahvi 42 lõikes 1 asendatakse sõna „kahe” sõnaga „kolme”;

7) paragrahvi 42 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projektitoetuse saaja viib ellu § 28 lõike 3 punktis 2 nimetatud ühisprojektis kavandatud tegevuse või teeb selles ühisprojektis kavandatud investeeringu ja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Nimetatud dokumendid esitatakse vastavalt ühisprojekti tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele ühe kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.”;

8) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse sõnad „või teeb investeeringu” sõnadega „või teeb selles koostööprojektis kavandatud investeeringu” ja sõna „kolme” sõnaga „nelja”;

9) paragrahvi 42 lõikes 4 asendatakse sõnad „viib projektitoetuse saaja tegevuse ellu” sõnadega „teeb projektitoetuse saaja liisingulepingu alusel maksed”;

10) paragrahvi 42 lõike 7 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „investeeringuobjekti” sõnadega „, välja arvatud liisingulepingu alusel omandatud investeeringuobjekti”;

11) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 10–13 järgmises sõnastuses:

„(10) 2020. aastal võib kohalik tegevusgrupp muuta strateegiat kuni kaks korda ja rakenduskava kuni neli korda.

(11) Paragrahvi 42 lõigetes 1 ja 3 nimetatud projektitoetuse saaja puhul loetakse projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise tähtaeg pikenenuks samades lõigetes nimetatud tähtaja lõpuni.

(12) Paragrahvi 42 lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse alates 2020. aasta 1. märtsist.

(13) Paragrahvi 42 lõike 6 punktis 1 nimetatud nõuet ei kohaldata projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json