Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 18

Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruses nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) sihtrühm – käesoleva määruse tähenduses erivajadusega, hoolduskoormusega, hooldusvajadusega ja toimetulekuraskustes inimesed;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) toimetulekuraskustes inimene – 18-aastane ja vanem inimene, kelle toimetulekut või kelle perekonna toimetulekut raskendavad ajutised või püsivad asjaolud, mille tulemusena ei ole igapäevaelu vajaduste rahuldamine, õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine konkreetses elukeskkonnas inimese jaoks jõukohane;”;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) toimetulekuraskustes inimese toimetuleku toetamine.”;

4) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse andmise tulemusena peab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud eesmärkide puhul nende osalejate osakaal, kes kuus kuud pärast hoolekandeteenuse saamise algust on tööturul, olema vähemalt 30%.”;

5) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teenuste arendamise nõude täitmine ei ole kohustuslik.”;

6) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse arv „10” arvuga „20”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Abikõlblik on käesoleva määruse §-s 6 nimetatud teenuste osutamiseks vajalike isikukaitsevahendite soetamise kulu.”;

8) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Projekti eelarve suurendamine ei ole lubatud.”;

9) paragrahvi 28 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 24 lõike 4 punktides 2 ja 3 kehtestatud nõudeid ei kohaldata, kui teenuse osutamist alustati üleriigilise eriolukorra ajal.”.

§ 2.  Rakendussätted

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. märtsist 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json