Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse töötervishoidu ja tööohutust puudutavate määruste muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/983 ning Euroopa Komisjoni direktiivide (EL) 2019/1831 ja (EL) 2019/1832 ülevõtmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2021, 1

Vabariigi Valitsuse töötervishoidu ja tööohutust puudutavate määruste muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/983 ning Euroopa Komisjoni direktiivide (EL) 2019/1831 ja (EL) 2019/1832 ülevõtmisega

Vastu võetud 13.05.2021 nr 46

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 5, § 7 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruses nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisad 1–3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–3 (lisatud);

2) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
1 Nõukogu direktiiv 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 375–385), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/1832 (ELT L 279, 31.10.2019, lk 35–53).“.

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Tööandja ei ole kohustatud hankima tarnijalt lõikes 3 nimetatud ohutuskaarte, kui üldsusele pakutavad või müüdavad ohtlikud kemikaalid on varustatud piisava teabega, mille alusel on tööandjal võimalik rakendada asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks.“;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 6–9 järgmises sõnastuses:
„(6) Määruse lisas nimetatud aine „arseenhape ja selle soolad ning anorgaanilised arseeniühendid“ piirnorm 0,01 mg/m3 jõustub vasesulatussektoris 11. juulil 2023. a.
(7) Määruse lisas nimetatud aine „formaldehüüd“ (50-00-0) piirnorm 0,62 mg/m3 või 0,5 ppm kehtib tervishoiu-, matuse- ja palsameerimise sektoris kuni 10. juulini 2024. a.
(8) Määruse lisas nimetatud aine „berüllium ja berülliumi anorgaanilised ühendid“ piirnorm 0,0002 mg/m3 jõustub 11. juulil 2026. a.
(9) Määruse lisas nimetatud aine „kaadmium ja selle anorgaanilised ühendid“ piirnorm 0,001 mg/m3 jõustub 11. juulil 2027. a.“;

3) määruse lisa „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud);

4) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
1 Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 05.07.1991, lk 22–24);
nõukogu direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 131, 05.05.1998, lk 11–23), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.04.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95), (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.01.2019, lk 112–120) ja (EL) 2019/983 (ELT L 164, 20.06.2019, lk 23–29);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 09.02.2006, lk 36–39);
Euroopa Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 338, 19.12.2009, lk 87–89);
Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja 2009/161/EL (ELT L 27, 01.02.2017, lk 115–120);
Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2019/1831, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 279, 31.10.2019, lk 31–34).“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 20. mail 2021. a.

  (2) Määruse § 1 jõustub 20. novembril 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Ohutegurite kaardistamise ja isikukaitsevahendite valimise näidistabel

Lisa 2 Isikukaitsevahendite valikloetelu

Lisa 3 Valikloetelu tegevusaladest ja töödest, mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit

Lisa 4 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json