Teksti suurus:

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2012, 1

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 08.06.2012 nr 7

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 15 lõike 5 alusel.

Siseministri 30. augusti 2010. a määruses nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” (RT I, 29.12.2011, 102) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 10 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tõendatud muul viisil.

(5) Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 20 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tõendatud muul viisil.”;

2) paragrahvi 2 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kattega lõkkekoht rajatakse tasasele pinnasele ja vähemalt 5 meetri kaugusele hoonest, metsast või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, kui ohutus ei ole tõendatud muul viisil.”;

4) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või küttegaasil”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Küttegaasil töötava ja välistingimustes kasutamiseks mõeldud grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume. Nimetatud grillseadme kasutamisel tuleb juhinduda kasutusjuhendist.”;

6) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tulekustutusvahendi tagab ning selle sobivuse ja koguse üle otsustab lõkke või muu küttekoldevälise tule tegija, arvestades, et olemasoleva tulekustutusvahendiga tagatakse tule kustutamine ja selle leviku piiramine.”;

7) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json