Teksti suurus:

Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.06.2016 otsus nr 787

Toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.2016

§ 1.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseadust täiendatakse §-dega 654 ja 655 järgmises sõnastuses:

§ 654. Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuete, eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise kohta esitatavate nõuete ning toidualase teabe esitamise nõuete kehtivus

(1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise kohta esitatavad nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded kehtivusajaga kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 artikli 11 lõike 1 alusel kehtestatud õigusakti kohaldamise alguse tähtpäevani samas õigusaktis sätestatud tingimustel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete kehtestamisel arvestatakse eritoidu kasutamise eesmärki ja toidugruppide eriomadusi.

§ 655. Imiku piimasegust, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud eritoidust ja väga väikese energiasisaldusega eritoidust teavitamine

Imiku piimasegu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud eritoidu ja väga väikese energiasisaldusega eritoidu esmakordsel turuleviimisel teavitamisele kohaldatakse toiduseaduse § 14 lõigete 51 ja 53 kuni 2016. aasta 19. juulini kehtinud redaktsiooni. Seda kohaldatakse kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 artikli 11 lõike 1 alusel kehtestatud õigusakti kohaldamise alguse tähtpäevani samas õigusaktis sätestatud tingimustel.”.

§ 2.  Toiduseaduse muutmise seaduse muutmine

Toiduseaduse muutmise seaduses (RT I, 09.10.2014, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Eritoit

(1) Eritoit käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.06.2013, lk 35–56), artikli 2 lõike 2 punktides c–h sätestatud imiku piimasegu, jätkupiimasegu, teraviljapõhine töödeldud toit, imikutoit, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit ja kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendaja.

(2) Sellise eritoidu esmakordsest turuleviimisest Eestis, mille puhul on kehtestatud teavitamisnõue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 609/2013 artikli 11 lõike 1 punkti d kohaselt, teavitab turuleviija Veterinaar- ja Toiduametit hiljemalt turuleviimise päeval, edastades turuleviidava eritoidu puhul kasutatava märgistuse näidise koos teatisega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) eritoidu turuleviija nimi, elu- või asukoha aadress ning sidevahendite numbrid;
2) eritoidu nimetus;
3) Eestis eritoidu turuleviimise kuupäev.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet võib turuleviijalt nõuda teaduslikke lisaandmeid, mis kinnitavad eritoidu eriomaduste olemasolu. Kui nimetatud andmed on avalikult kättesaadavad, piisab viitest asjakohasele trükisele või muule püsivale avaldamiskohale.”;”;

2) paragrahvi 1 punkt 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

20) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Komisjoni direktiiv 1999/21/EÜ meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoitude kohta (EÜT L 91, 07.04.1999, lk 29–36), muudetud direktiividega 2006/82/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 94–96) ja 2006/141/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 183, 12.07.2002, lk 51–57), muudetud direktiiviga 2006/37/EÜ (ELT L 94, 01.04.2006, lk 32–33) ja määrustega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 1170/2009 (ELT L 314, 01.12.2009, lk 36–42), (EÜ) nr 1161/2011 (ELT L 296, 15.11.2011, lk 29–30), (EL) nr 119/2014 (ELT L 39, 08.02.2014, lk 44–45) ja (EL) nr 2015/414 (ELT L 68, 13.03.2015, lk 26–27);
komisjoni direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33), muudetud määrusega (EÜ) nr 1243/2008 (ELT L 335, 13.12.2008, lk 25–27) ja direktiiviga 2013/46/EL (ELT L 230, 29.08.2013, lk 16–19);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/91/EL toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (ELT L 334, 16.12.2011, lk 1–5).”.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 20. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json