Teksti suurus:

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2018, 3

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 12.06.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 ja § 13 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „(edaspidi koos taotleja)”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud isiku (edaspidi taotleja) põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).”;

4) paragrahvi 31 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „sealhulgas” sõnaga „komisjoni”;

5) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 punkti 8 täiendatakse pärast tekstiosa „rendi-,” tekstiosaga „üüri-,”;

7) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).”;

8) paragrahvi 9 lõiked 2, 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:”;

10) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 72–76 järgmises sõnastuses:

„72) teave selle kohta, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttesse, kuhu tehakse investeering taotletava toetuse abil;
73) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
74) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
75) teave taotleja olemasolevate töökohtade ja töötajate arvu kohta;
76) teave küsitud hinnapakkumuste ja hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta;”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 8, lõige 3, lõige 4, lõike 7 punkt 5 ja lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arvutamiseks” tekstiosaga „, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist”;

13) paragrahvi 10 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui taotleja kuulub kontserni, esitab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuni kolme majandusaasta kinnitatud konsolideeritud aruannete ärakirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.”;

14) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 3 asendatakse tekstiosa „kirjalik üüri- või rendileping või kasutusvalduse leping” tekstiosaga „kirjaliku üüri- või rendilepingu või kasutusvalduse lepingu ärakiri”;

15) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuse kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.”;

16) paragrahvi 14 lõikes 7 asendatakse arv „100” arvuga „80”;

17) paragrahvi 151 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.”;

18) paragrahvi 151 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) toetuse saaja kinnitama, et kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei toimu sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttest, kuhu on tehtud investeering saadud toetuse abil;”;

19) paragrahvi 16 lõigete 1 ja 3 sissejuhatavat lauseosa ning § 18 lõiget 2 täiendatakse enne tekstiosa „PRIA-le” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu”;

20) paragrahvi 16 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „liisinguleping” sõnadega „liisingulepingu ärakiri” ja sõna „akt” sõnadega „akti ärakiri”;

21) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõike 3 punktis 2” tekstiosaga „lõike 3 punktis 1”;

22) paragrahvi 16 lõige 6 ja § 18 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

23) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Taotluse hindamise kriteeriumid

/otsingu_soovitused.json