Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2021, 1

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” ja rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.06.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 20 lõike 12 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 76 „Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.  Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „nõudmiseni varu,” tekstiosaga „internetipõhise kauplemiskoha kaudu toimuva käibe,”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „internetipõhise kauplemiskoha kaudu toimuva käibe,” tekstiosaga „§-s 291 nimetatud toimingu,”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „kaugmüügi” sõnadega „ühendusesisese kaugmüügi”;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) internetipõhise kauplemiskoha kaudu toimuv kauba võõrandamine või teenuse osutamine.”;

5) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) käibemaksuseaduse §-s 291 nimetatud toimingud.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 12 nimetatud kirjend peab sisaldama järgmist teavet:
1) isiku, kelle tehingud internetipõhise kauplemiskoha kaudu on võimalikuks tehtud, nimi, postiaadress ja e-posti aadress või kodulehekülg ning, kui on olemas, tema maksukohustuslasena registreerimise number või maksuviitenumber ja pangakonto või virtuaalkonto number;
2) kauba väärtus, kirjeldus, võõrandamise kuupäev, kauba lähetamise või veo lõppkoht ja, kui on olemas, tellimuse number või tehingu kordumatu number;
3) teenuse väärtus, kirjeldus, osutamise koht ja aeg ning, kui on olemas, tellimuse number või tehingu kordumatu number.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Määruse § 2 punktid 2 ja 5 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json