Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2021, 2

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 04.06.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3 ja § 563 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

2) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

3) lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud);

4) lisa 8 täitmise korra punktis 44 asendatakse sõnad „madala maksumääraga territooriumil” sõnadega „maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis”;

5) lisa 27 täitmise korra punktis 17 asendatakse läbivalt tekstiosa „31. märtsiks” tekstiosaga „30. aprilliks”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Paragrahvi 1 punkte 1 ja 5 rakendatakse 2021. aasta 1. jaanuarist.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse”

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks”

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed, maksustamise ebakõla põhjustanud summa”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json