Teksti suurus:

Söödaseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2022 otsus nr 131

Söödaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

§ 1.  Söödaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Ravimsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ (ELT L 4, 07.01.2019, lk 1–23), artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud sööt.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vahetoode käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud sööt.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Juriidilisest isikust sööda käitleja seaduslik esindaja korraldab käesolevast seadusest juriidilisele isikule tulenevate kohustuste täitmise.”;

4) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-dega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

§ 131. Ravimsööda ning vahetoote käitlemine ja kasutamine

(1) Ravimsööda ning vahetoote käitlemise ja kasutamise nõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 II–IV peatükis.

(2) Kasutamata või aegunud ravimsööta ja vahetoodet käideldakse kooskõlas jäätmeseaduses ohtlike jäätmete kohta sätestatud nõuetega.

§ 132. Ravimsööda väljakirjutamine

(1) Ravimsööta tohib välja kirjutada veterinaararst, kellele on veterinaarseaduse alusel antud veterinaarteenuse osutamiseks vajalik veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi veterinaararst).

(2) Ravimsööda väljakirjutamisel järgib veterinaararst Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artiklis 16 sätestatud nõudeid.

(3) Ravimsööda väljakirjutamise täpsemad nõuded, sealhulgas väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda veterinaarretsepti sisu- ja vorminõuded, nimetatud veterinaarretsepti plangi väljastamise korra ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „tegevusalal tegutsemiseks” sõnadega „või lemmiklooma ravimsööda jaemüügiks või karusloomana peetavale loomale ravimsööda söötmiseks”;

7) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „sööda käitleja”;

8) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõna „tootmiseks” tekstiosaga „või vahetoote käitlemiseks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/4 artikli 13 lõikes 2 sätestatud juhul”;

9) paragrahvi 33 lõikes 2, § 34 lõikes 2 ja § 35 lõikes 2 asendatakse arv „3200” arvuga „32 000”;

10) paragrahvi 36 lõikes 2 ja § 361 lõikes 2 asendatakse arv „640” arvuga „10 000”;

11) seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

§ 371. Ravimsööda väljakirjutamise nõuete rikkumine

Ravimsööda väljakirjutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”;

12) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json