Teksti suurus:

Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2022, 6

Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord

Vastu võetud 08.06.2022 nr 46

Määrus kehtestatakse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse § 5 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse kohaldamisalasse kuuluva toote ja teenuse suhtes ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise ja selle dokumenteerimise kriteeriumid ning ettevõtjale ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord.

§ 2.  Kogukulu

  Kogukulu käesoleva määruse tähenduses on toote tootmise, turustamise või importimisega või teenuse osutamisega seotud ettevõtja tegevuskulu ja kapitalikulu summa.

§ 3.  Hindamise kriteeriumid

  Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamisel hindab ettevõtja järgmisi kriteeriume:
  1) ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse ja toote tootmise, turustamise või importimise või teenuse osutamise kogukulu suhe ettevõtjale;
  2) ettevõtja hinnanguliste kulude ja tulude suhe võrrelduna eeldatava kasuga puudega inimesele;
  3) ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse ja ettevõtja netokäibe suhe.

§ 4.  Ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse hindamise elemendid

  (1) Ettevõtja hindab kohaldatavate ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse ja toote tootmise, turustamise või importimise või teenuse osutamise kogukulu suhet ettevõtja jaoks.

  (2) Kohaldatavate ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse hindamise elemendid on:
  1) ühekordsete korralduslike kuludega seotud kriteeriumid;
  2) jooksvate tootmis- ja arenduskuludega seotud kriteeriumid.

  (3) Ligipääsetavusnõuetega seotud ühekordsete korralduslike kuludega seotud elemendid, mida tuleb hindamisel arvestada, on järgmised:
  1) ligipääsetavusalaste eriteadmistega inimressursi maksumus;
  2) inimressursi koolitamise ja ligipääsetavusalaste teadmiste saamisega seotud kulud;
  3) toote arendamisele või teenuse osutamisele ligipääsetavusvõimaluste lisamiseks uue protsessi väljatöötamise maksumus;
  4) ligipääsetavust käsitleva juhendmaterjali väljatöötamise maksumus;
  5) ligipääsetavust käsitlevate õigusaktide mõistmise ühekordne kulu.

  (4) Ligipääsetavusnõuetega seotud jooksvate tootmis- ja arenduskuludega seotud elemendid, mida tuleb hindamisel arvestada, on eelkõige:
  1) toote või teenuse ligipääsetavuselementide väljatöötamise kulud;
  2) tootmisprotsessis tehtavad kulud;
  3) toote või teenuse ligipääsetavuse katsetamise kulud;
  4) ligipääsetavusnõuetega seotud dokumentatsiooni koostamise kulud.

§ 5.  Ettevõtja kulu ja tulu võrdlus eeldatava kasuga

  Ettevõtja võrdleb hinnangulist kulu ja tulu, sealhulgas seoses tootmisprotsesside ja investeeringutega, eeldatava kasuga puudega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamiskordade arvu ja kasutamise sagedust.

§ 6.  Ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse ja ettevõtja netokäibe suhe

  Ettevõtja hindab konkreetse toote või teenuse kohaldatavate ligipääsetavusnõuete järgimise netomaksumuse ja ettevõtja poolt pakutava toote või teenuse netokäibe suhet. Hindamisel kasutatakse käesoleva määruse § 4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud elemente.

§ 7.  Ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord

  Ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitades esitab ettevõtja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi ja e-posti aadress, tootega seotud ettevõtja korral roll;
  2) toote või teenuse nimetus;
  3) toote või teenuse liigitus vastavalt toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse § 2 lõigetes 1 ja 3 sätestatule;
  4) toote või teenuse sihtrühm;
  5) toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse §-s 4 ja selle lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud ligipääsetavusnõuded, mida tootele või teenusele ei kohaldata;
  6) käesoleva paragrahvi punktis 5 märgitud ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmise põhjus;
  7) kinnitus, et ettevõtjat ei ole rahastatud ligipääsetavuse parandamise eesmärgil muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahendid.

§ 8.  Määruse kohaldamine

  Käesoleva määruse nõudeid kohaldatakse alates 28. juunist 2025. a turule lastava toote ja osutatava teenuse suhtes.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 28. juunil 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json