Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 „Ülikerglennuki käitamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2011, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 „Ülikerglennuki käitamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.07.2011 nr 68

Määrus kehtestatakse „Lennundusseaduse” § 56 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruses nr 119 „Ülikerglennuki käitamise eeskiri” (RTL 2003, 94, 1405; 2004, 71, 1175) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõna „Ülikerglennuki” sõnaga „Ülikergõhusõiduki”;

2) määruse paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „ülikerglennukite” sõnaga „ülikergõhusõidukite”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ülikergõhusõidukiks loetakse kuni kahe istekohaga mootorõhusõidukit, mille maksimaalne stardimass (MTOM) ei ületa:
1) 300 kg üheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
2) 450 kg kaheistmelise maalennuki või kopteri puhul;
3) 330 kg üheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
4) 495 kg kaheistmelise amfiib-, vesilennuki või kopteri puhul;
5) 472,5 kg kahekohalise maale maanduva lennuki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
6) 315 kg ühekohalise maale maanduva õhusõiduki puhul, mis on varustatud lennukile paigaldatud päästelangevarjusüsteemiga;
7) tiiviklennukid maksimaalse stardimassiga mitte üle 560 kg.”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule loetakse ülikergõhusõidukiks lennukit, mille varisemiskiirus või minimaalne stabiilse lennu kiirus maandumisel ei ületa 35 sõlme kalibreeritud õhkkiirust.”;

5) paragrahvi 2 pealkirjas ja punktis 1 asendatakse sõna „ülikerglennuk” sõnaga „ülikergõhusõiduk” vastavas käändes ja vastavas vormis;

6) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kopteriteks, mille tõstejõud moodustub peamiselt õhu vastumõjul kandetiiviku(te)ga, mis pöörlevad jõuseadme abil ümber vertikaalile lähedaste telgede.”;

7) paragrahvi 3 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna „ülikerglennuk” sõnaga „ülikergõhusõiduk” vastavas käändes;

8) paragrahvis 4 asendatakse läbivalt sõna „ülikerglennuk” sõnaga „ülikergõhusõiduk” vastavas käändes;

9) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „lennuki” sõnaga „õhusõiduki”;

10) paragrahvis 5 asendatakse pealkirjas ning lõigetes 1 ja 3–5 sõna „ülikerglennuk” sõnaga „ülikergõhusõiduk” vastavas käändes;

11) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õhusõidukite registrisse kantud ülikergõhusõidukit võib juhtida piloot, kellel:
1) on Lennuameti poolt väljastatud vastava pädevusega piloodiluba või mõne teise riigi lennundusvõimu poolt väljastatud ja Lennuameti poolt tunnustatud piloodiluba;
2) on läbitud Lennuameti poolt heaks kiidetud koolitusprogramm ja kes omab A-klassi ülikergõhusõiduki juhtimise pädevust.”;

12) paragrahvides 7–10 asendatakse sõna „ülikerglennuk” sõnaga „ülikergõhusõiduk” vastavas käändes;

13) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json