Teksti suurus:

Kaitseväe Peastaabi põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2011, 10

Kaitseväe Peastaabi põhimäärus

Vastu võetud 20.05.2011 nr 8
RT I, 24.05.2011, 6
jõustumine 27.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.07.2011RT I, 15.07.2011, 122.07.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kaitseväe Peastaabi staatus

  (1) Kaitseväe Peastaap (edaspidi peastaap) on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev strateegilise tasandi Kaitseväe struktuuriüksus.

  (2) Peastaap juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest, Kaitseväe juhataja korraldusest ning käesolevast põhimäärusest.
[RT I, 15.07.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]

§ 2.   Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab peastaap riiki ja Kaitseväge oma pädevuse piires.

§ 3.   Teenistuslik järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet teostab peastaabi üle Kaitseväe juhataja.

§ 4.   Asukoht

  Peastaap asub Tallinnas. Peastaabi postiaadress on Juhkentali 58, 15007 Tallinn.

§ 5.   Pitsat, sümbolid ja dokumentide vormistamine

  (1) Peastaabil on Kaitseväe juhataja kehtestatud kujundusega pitsat.

  (2) Peastaabil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümbolid.

  (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtutakse Kaitseväe ühtsest asjaajamiskorrast.

§ 6.   Peastaabi inglise keelne nimetus

  Peastaabi nimetus inglise keeles on Headquarters of the Estonian Defence Forces.

2. peatükk PEASTAABI ÜLESANDED, JUHTIMINE, STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 7.   Ülesanded

  Peastaabi ülesanded on:
  1) Kaitseväe juhataja nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
  2) Kaitseväe tegevuse planeerimine, arendamine ja korraldamine;
  3) Kaitseväe esindamine Kaitseväe juhataja volituse alusel;
  4) Kaitseväe väljaõppe korraldamine;
  5) Kaitseväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
  6) logistika ja vastuvõtva riigi toetuse korraldamine Kaitseväes;
  7) rahvusvahelise sõjalise koostöö koordineerimine Kaitseväes;
  8) Kaitseväe varustuse ja infrastruktuuri arendamise ja hankimise koordineerimine;
  9) Kaitseväe ja Kaitseliidu võimenõuete määratlemine;
  10) kaitseväeluure- ja julgeolekualase tegevuse korraldamine;
  11) valmisolekuastmete rakendamine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja juhtimine;
  12) Kaitseväe personalialase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  13) side- ja juhtimissüsteemide alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine Kaitseväes;
  14) Kaitseväe, sealhulgas peastaabi, eelarve projekti koostamine;
  15) sisekontrolli ja siseauditi korraldamine Kaitseväes;
  16) Kaitseväe asjaajamise ning arhiivinduse korraldamine ja koordineerimine;
  17) „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest“ ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine;
  18) strateegilise kommunikatsiooni arendamine ja juhtimine Kaitseväes;
  19) teavitustöö arendamine ja juhtimine Kaitseväes;
  20) tsiviil- ja sõjalise koostöö juhtimine Kaitseväes ja sõjalise koostöö koordineerimine Kaitseliidus;
  21) peastaabi hangete vajaduste määratlemine;
  22) peastaabi õigusalane teenindamine ning Kaitseväe õigusalase teenindamise juhtimine;
  23) käesolevas paragrahvis nimetatud tegevusvaldkondade koordineerimine Kaitseliiduga;
  24) Põhja-Atlandi Lepingu organisatsiooni (edaspidi NATO) standardimisdokumentide rakendamine Kaitseväes;
  25) muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad ülesanded.

§ 8.   Peastaabi ülem

  (1) Peastaapi juhib peastaabi ülem, kelle õigused, ülesanded ja pädevus on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 „Kaitseväe põhimäärus“.

  (2) Peastaabi ülema vahetus alluvuses on peastaabi ülema asetäitja operatiivalal, peastaabi ülema asetäitja toetuse alal, peastaabi ülema administratsiooni ülem ja teavitusosakonna ülem.

  (3) Peastaabi ülem annab oma pädevuse piires käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi teenistusalaseid korraldusi.

  (4) Peastaabi ülema käskkiri peab vastama „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud vorminõuetele. Peastaabi ülema käskkiri jõustub allakirjutamise päeval, kui käskkirjas ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

  (5) Peastaabi ülema äraolekul asendab teda peastaabi ülema asetäitja operatiivalal, viimase äraolekul peastaabi ülema asetäitja toetuse alal või tema äraolekul peastaabi ülema ettepanekul Kaitseväe juhataja määratud peastaabi osakonna ülem.

§ 9.   Peastaabi ülema asetäitja

  (1) Peastaabi koosseisus on peastaabi ülema asetäitja operatiivalal ja peastaabi ülema asetäitja toetuse alal ametikohad.

  (2) Peastaabi ülema asetäitja määrab ametikohale ja vabastab ametikohalt Kaitseväe juhataja peastaabi ülema ettepanekul.

  (3) Peastaabi ülema asetäitja operatiivalal juhib osakonna ülemate kaudu luureosakonna, operatiiv- ja väljaõppeosakonna, analüüsi- ja planeerimisosakonna, side- ja juhtimissüsteemide osakonna ning osakonna „Sõjaline esindus SHAPE juures“ tööd.

  (4) Peastaabi ülema asetäitja toetuse alal juhib osakonna ülemate kaudu personaliosakonna, logistikaosakonna, rahandus- ja eelarveosakonna ning üldosakonna tööd.

  (5) Peastaabi ülema asetäitja ülesanded:
  1) juhib alluvate osakondade ülemate ja juhatajate kaudu osakondade tööd, tagab osakondadele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ning vastutab ülesannete nõuetekohase täitmise eest;
  2) esindab peastaapi oma ülesannete täitmisel, korraldab enda juhitavas valdkonnas kohtumisi, töörühmade ja koosolekute kokkukutsumist ning esitab arvamusi ja kooskõlastusi peastaabi ülemale ja Kaitseväe juhatajale;
  3) teeb peastaabi ülemale või Kaitseväe juhatajale ettepanekuid alluvate osakondade struktuuri, koosseisu, teenistuskäigu korraldamise ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuste teenistujatele ja kaadrikaitseväelastele distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  4) taotleb alluvate osakondade teenistujatele ja kaadrikaitseväelastele täienduskoolitust struktuuriüksusele pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
  5) taotleb ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid, teeb peastaabi ülemale ettepanekuid enda juhitavas valdkonnas eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks;
  6) esindab peastaapi peastaabi ülemalt või Kaitseväe juhatajalt saadud volituste piires;
  7) valvab talle alluvate osakondade ülesannete täitmise üle;
  8) allkirjastab või viseerib alluvates osakondades koostatud dokumendid kooskõlas käesoleva põhimääruse ja Kaitseväe ühtse asjaajamiskorraga;
  9) täidab muid Kaitseväe juhataja või peastaabi ülema antud ülesandeid.

  (6) Peastaabi ülema asetäitja annab oma pädevuse piires talle vahetult alluvatele osakonnaülematele käske ning kirjalikke ja suulisi teenistusalaseid korraldusi. Kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt Kaitseväe ühtsele asjaajamiskorrale.

  (7) Peastaabi ülema asetäitja äraolekul asendab teda teine peastaabi ülema asetäitja või üks peastaabi ülema määratud peastaabi osakonna ülematest.

  (8) Peastaabi ülema asetäitja teenistusülesanded ning õigused ja kohustused täpsustatakse tema ametijuhendis.

§ 10.   Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olevad ametikohad

  (1) Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses on peainspektor, peaaudiitor ning Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem.

  (2) Peainspektor juhib peainspektoriteenistust.

  (3) Peaaudiitor juhib siseauditi osakonda.

  (4) Kaitseväe juhtaja administratsiooni ülem juhib Kaitseväe juhtaja administratsiooni.

§ 11.   Peainspektoriteenistuse, siseauditi osakonna ning Kaitseväe juhataja administratsiooni kaadrikaitseväelaste ja ametnike määramine ametikohale või nimetamine ametisse ning vabastamine ametikohalt või ametist

  (1) Peainspektoriteenistuse, siseauditi osakonna ja Kaitseväe juhataja administratsiooni kaadrikaitseväelased ja ametnikud määrab ametikohale või nimetab ametisse ning vabastab ametikohalt või ametist Kaitseväe juhataja.

  (2) Peainspektoriteenistuse ja siseauditi osakonna koosseisus olevate kaadrikaitseväelaste ja ametnike ametijuhendid ning teenistuse põhimääruse kinnitab Kaitseväe juhataja.

§ 12.   Peastaabi struktuur

  (1) Peastaabi struktuuriüksused on osakonnad, teenistused, Kaitseväe juhataja administratsioon ning peastaabi ülema administratsioon.

  (2) Peastaabi struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab Kaitseväe juhataja.

  (3) Peastaabi struktuuriüksused on:
  1) siseauditi osakond;
  2) peainspektoriteenistus;
  3) personaliosakond (J1);
  4) luureosakond (J2);
  5) operatiiv- ja väljaõppeosakond (J3/7);
  6) logistikaosakond (J4);
  7) analüüsi- ja planeerimisosakond (J5);
  8) side- ja juhtimissüsteemide osakond (J6);
  9) rahandus- ja eelarveosakond (J8);
  10) üldosakond;
  11) osakond „Sõjaline esindus SHAPE´i juures“;
  12) teavitusosakond (J9);
  13) Kaitseväe juhataja administratsioon;
  14) peastaabi ülema administratsioon.

  (4) Siseauditi osakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada finantsjuhtimise ja finantsarvestuse, ressursside kasutamise ning tegevuse tulemuslikkuse auditeerimist Kaitseväes ja Kaitseväe juhataja pandud ülesannete täitmise osas Kaitseliidus;
  2) hinnata Kaitseväe ja Kaitseväe juhataja pandud ülesannete täitmisega seotud valdkondades Kaitseliidu sisekontrollisüsteemi toimimist;
  3) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis.

  (5) Peainspektoriteenistuse põhiülesanded on:
  1) viia eraldiseisvates staapides, väeüksustes ja teistes Kaitseväe struktuuriüksustes läbi inspektsioone mobilisatsioonivõimekuse, lahinguvalmiduse, sõjaväelise väljaõppe, tehnika ja relvastuse kasutamise ja hoiustamise ning sisekorra kontrollimiseks;
  2) kontrollida Kaitseväe juhataja poolt Kaitseväe struktuuriüksustele antud käskude ja korralduste täitmist;
  3) kontrollida kaitseväeteenistuse korralduse õiguspärasust ja otstarbekust ning menetleda kaitseväelaste teenistusalaseid avaldusi;
  4) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis.

  (6) Personaliosakonna (J1) põhiülesanded on:
  1) juhtida Kaitseväe ja koordineerida Kaitseliidus ametikohale määratud kaadrikaitseväelaste teenistust korraldavat personalialast tegevust;
  2) juhtida ja koordineerida Kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalast toetust ning selle läbiviimist;
  3) korraldada kaadrikaitseväelaste määramist sõjaaja üksuste ametikohtadele;
  4) korraldada Kaitseväe haridus-, koolitus-, kehakultuuri- ning usulist tegevust;
  5) teostada peastaabi ja Sõjaväepolitsei ning koordineerida väeliikide ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olevate struktuuriüksuste personalihaldust;
  6) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  7) koordineerida personalialast koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega.

  (7) Luureosakonna (J2) põhiülesanded on:
  1) juhtida kaitseväeluure alaste võimete arendamist;
  2) korraldada ning arendada julgeolekualast tegevust, sealhulgas riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset Kaitseväes ja Kaitseliidus;
  3) koordineerida Kaitseväes NATO standardimiskokkulepeterakendamist luure- ja julgeoleku valdkonnas;
  4) korraldada luure- ja julgeolekualase väljaõppe läbiviimist Kaitseväes;
  5) planeerida ja koordineerida kaitseväeluure teostamist ja koostööd julgeolekuasutustega;
  6) nõustada Kaitseväe juhatajat, peastaabi ülemat ning väeliikide ülemaid luure- ja julgeoleku küsimustes;
  7) korraldada luure- ja julgeolekualast toetust Kaitseväe struktuuriüksustele;
  8) korraldada riski- ja ohuhinnangute ning olukorra analüüside koostamist;
  9) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  10) korraldada luure- ja julgeolekualast koostööd NATO, Euroopa Liidu, teiste riikide sõjaliste institutsioonide ja partnerteenistustega ning julgeolekuasutustega;
  11) teostada kontrolli „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse“ ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise üle Kaitseväes ja Kaitseliidus.

  (8) Operatiiv- ja väljaõppeosakonna (J3/7) põhiülesanded on:
  1) planeerida ja koordineerida operatsioone;
  2) koordineerida rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide ettevalmistust ja läbiviimist;
  3) ette valmistada Kaitseväe juhataja planeerimisjuhised väeliikide ülematele operatsiooniplaanide väljatöötamiseks;
  4) teostada siseriiklikku kriisiplaneerimist Kaitseväele õigusaktidega pandud ulatuses;
  5) korraldada operatsioonide ja väljaõppealast koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega;
  6) hinnata sõjaaja struktuuri üksuste ettevalmistust ning teha ettepanekuid puudujääkide kõrvaldamiseks;
  7) juhtida Kaitseväe aastaplaani koostamist, kontrollida selle täitmist ning aastaplaani vastavust eelarvele;
  8) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  9) juhtida Kaitseväe väljaõppedokumentide väljatöötamist, analüüsimist ja uuendamist;
  10) koordineerida Kaitseväe struktuuriüksuste väljaõpet ja Kaitseliidu riigikaitselist väljaõpet;
  11) korraldada peastaabi staabiharjutusi ja õppuseid;
  12) korraldada Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjalise valmisoleku ja mobilisatsioonialase tegevuse planeerimist ning arendamist;
  13) juhtida Kaitseväe sõjaaja struktuuri väljatöötamist ja arendamist;
  14) osaleda Kaitseliidu tegevuskava koostamises;
  15) tagada Kaitseväe peastaabi ülema, väeliigi ülema ja Kaitseliidu ülema informeeritus operatiivolukorrast Kaitseväes ja Kaitseliidus;
[RT I, 15.07.2011, 1 - jõust. 22.07.2011]
  16) planeerida ja juhtida Kaitseväe ja Kaitseliidu osalemist rahvusvahelistel sõjalistel õppustel;
  17) teostada ühendkogemuste analüüsi.

  (9) Logistikaosakonna (J4) põhiülesanded on:
  1) juhtida ja arendada logistikat ja vastuvõtva riigi toetust;
  2) töötada välja Kaitseväe rahu- ja sõjaaja logistika ning vastuvõtva riigi toetuse põhimõtted ja juhised;
  3) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis, planeerida varustuse hankeid, infrastruktuuri arendamist ning logistika- ja meditsiiniüksuste arengut;
  4) korraldada logistikaalast koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega;
  5) korraldada Kaitseväe varustuse hankimist, käitlemist ja mahakandmist ning Kaitseväe infrastruktuuri arendamist ja haldamist;
  6) korraldada ja kontrollida Kaitseväe ja riigi poolt Kaitseliidu kasutusse antud relvastuse ja tehnika arendust, korrashoidu ning õigusaktidele vastavat kasutamist;
  7) korraldada ja planeerida logistikaalast tegevust Kaitseväe operatsioonide ja mobilisatsiooni toetuseks;
  8) koordineerida Kaitseväe varade ja objektide registrite pidamist ning hangete arvestust;
  9) juhtida ja kontrollida Kaitseväe tööohutuse, töötervishoiu, tuleohutuse ja meditsiinilise toetuse alast tegevust, sealhulgas meditsiinialast väljaõpet Kaitseväes ning korraldada meditsiinipersonali erialast atesteerimist;
  10) tagada Kaitseväe juhataja nõustamine Kaitseväe meditsiinialastes küsimustes Kaitseväe peaarsti poolt;
  11) planeerida ja korraldada rahvusvahelist meditsiinialast koostööd ning koostööd tsiviilmeditsiini struktuuridega.

  (10) Analüüsi- ja planeerimisosakonna (J5) põhiülesanded on:
  1) määratleda võimenõuded Kaitseväes ja Kaitseliidus;
  2) osaleda Kaitseväe sõjaaja struktuuri väljatöötamisel ja arendamisel;
  3) juhtida Kaitseväe võimearendust;
  4) juhtida Kaitseväe sõjalise kaitse arengu- ja tegevuskava väljatöötamist;
  5) juhtida teadus- ja arendustegevust Kaitseväes;
  6) planeerida Kaitseväe ja Kaitseliidu õigusaktidega pandud ulatuses kasutamist siseriiklikul kriisireguleerimisel;
  7) korraldada Kaitseväe arengut puudutavate kontseptsioonide loomist, analüüsi ja uuendamist;
  8) korraldada Kaitseväe rahvusvahelist sõjalist koostööd;
  9) juhtida relvastuskontrolli ülesannete täitmist;
  10) koordineerida ja korraldada NATO standardimiskokkulepete menetlusprotsessi;
  11) planeerida ja koordineerida Kaitseväe osalemist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel;
  12) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis.

  (11) Side- ja juhtimissüsteemide osakonna (J6) põhiülesanded on:
  1) korraldada side-, info- ja juhtimissüsteemide alast tegevust, sealhulgas arendamist, kasutamist, haldamist ning väljaõpet Kaitseväes ja Kaitseliidus;
  2) korraldada ja teostada sagedus-, numeratsiooni-, domeeninimede- ja Interneti-protokolli aadresside vahemike haldust Kaitseväes ja sagedus- ning numeratsioonihaldust Kaitseliidus;
  3) korraldada side-, info- ja juhtimissüsteemide alast ametkondadevahelist koostööd;
  4) planeerida ja koordineerida identifitseerimise, asukoha määramise ja sihtmärgi leidmise juhtimissüsteemide rakendamist Kaitseväes;
  5) koordineerida NATO standardimiskokkulepete põhimõtete rakendamist oma valdkonnas;
  6) korraldada ja juhtida elektroonilise infoturbe haldust Kaitseväes;
  7) tagada toetus julgeolekumeetmete väljatöötamisel oma valdkonnas;
  8) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  9) korraldada side- ja juhtimissüsteemide alast koostööd NATO ja Euroopa Liidu sõjaliste struktuuridega.

  (12) Rahandus- ja eelarveosakonna (J8) põhiülesanded on:
  1) koostada peastaabi, väeliikide, Kaitseväe struktuuriüksuste eelarveettepanekute ja tegevuskavade põhjal Kaitseväe eelarvete projekt ning kooskõlastada Kaitseliidu eelarve projekt;
  2) koordineerida Kaitseväe eelarve planeerimis-, arvestus-, aruandlus-, raamatupidamis- ja kontrollisüsteemide toimimist;
  3) analüüsida Kaitseväe rahaliste ressursside kasutamist;
  4) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  5) osaleda rahandusalases koostöös NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega.

  (13) Üldosakonna põhiülesanded on:
  1) korraldada ja juhtida Kaitseväe dokumendihaldust;
  2) arendada ja koordineerida Kaitseväe arhiivindusalast tegevust;
  3) tagada peastaabi asjaajamine ja arhiivindus;
  4) korraldada salastatud teabe haldust peastaabis ning salastatud teabe halduse planeerimist Kaitseväes;
  5) juhtida Kaitseväe õigusalast teenindamist;
  6) korraldada dokumendihaldusalast koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega;
  7) hallata peastaabi hooneid ja territooriumi ning tagada nende heakord;
  8) hoida ja pidada arvestust peastaabi kaadrikaitseväelaste tabelrelvastuse üle;
  9) toetada Sõjaväepolitsei tegevust;
  10) varustada peastaabi teenistujad nende tööks vajalike vahenditega;
  11) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis.

  (14) Osakond „Sõjaline esindus SHAPE juures“ põhiülesanded on:
  1) tagada Kaitseväe esindatus vastavates NATO struktuurides;
  2) tagada koostöös analüüsi- ja planeerimisosakonnaga sujuv infovahetus Kaitseväe ja välisriikide ning rahvusvaheliste sõjaliste organisatsioonide ja partnerriikide sõjaliste juhtstruktuuride vahel;
  3) koordineerida ja administreerida Kaitseväe juhataja poolt välisriiki lähetatud kaadrikaitseväelaste tegevust;
  4) nõustada Kaitseväe juhatajat oma tegevusvaldkonnas.

  (15) Teavitusosakonna (J9) põhiülesanded on:
  1) juhtida ja arendada Kaitseväe teavitustööd;
  2) nõustada Kaitseväe juhatajat strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas;
  3) nõustada Kaitseväe juhatajat teavitustöö küsimustes;
  4) korraldada ja viia läbi teavitustöö alast väljaõpet Kaitseväes;
  5) juhtida meediasuhtlust Kaitseväes;
  6) arendada Kaitseväe mittekineetiliste efektide teavitustöö sidusalade valdkonda;
  7) korraldada ja viia läbi mittekineetiliste efektide teavitustöö sidusalade valdkonna alast väljaõpet Kaitseväes;
  8) osaleda Kaitseväe tegevust korraldavate dokumentide koostamise protsessis;
  9) korraldada Kaitseväe teavitusalast koostööd teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;
  10) korraldada Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega;
  11) korraldada Kaitseväe teavitusalast koostööd NATO, Euroopa Liidu ja teiste riikide sõjaliste institutsioonidega;
  12) koordineerida väeüksuste teabeohvitseride tegevust;
  13) korraldada kaitseväelaste avalikkusega suhtlemise nõustamist;
  14) juhtida tsiviil- ja sõjalist koostööd Kaitseväes ja koordineerida tsiviil- ja sõjalist koostööd Kaitseliiduga.

  (16) Kaitseväe juhataja administratsiooni põhiülesanded on:
  1) korraldada Kaitseväe juhataja tegevuse toetamist ja nõustamist;
  2) korraldada Kaitseväe protokollialast tegevust.

  (17) Peastaabi ülema administratsiooni põhiülesandeks on peastaabi juhtkonna tegevuse toetamine ja nõustamise korraldamine.

§ 13.   Peastaabi osakondade struktuuriüksused

  Peastaabi osakondade struktuuri võivad vastavalt osakonna põhimäärusele kuuluda allstruktuuriüksused, kelle pädevus määratakse osakonna põhimääruses.

§ 14.   Peastaabi osakonna ülema või juhataja ja peastaabi ülema administratsiooni ülemaametikohale määramine ja ametisse nimetamine ning ametikohalt või ametist vabastamine

  Osakonna ülema või juhataja ja peastaabi ülema administratsiooni ülema määrab ametikohale või nimetab ametisse või vabastab ametikohalt või ametist Kaitseväe juhataja peastaabi ülema ettepanekul.

§ 15.   Peastaabi osakonna ülem või juhataja

  (1) Peastaabi osakonna ülem või juhataja (edaspidi ülem):
  1) juhib osakonna tööd, tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ning vastutab osakonna ülesannete nõuetekohase täitmise eest;
  2) vastutab osakonna vastutusalas olevate valdkondade arendamise eest;
  3) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi peastaabi ülemale, peastaabi ülema asetäitjale ja teistele peastaabi struktuuriüksuste ülematele;
  4) teeb oma vahetule ülemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu, teenistuskäigu korraldamise ja töökorralduse kohta, struktuuriüksuste teenistujatele ja kaadrikaitseväelastele distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  5) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  6) taotleb osakonna teenistujatele ja kaadrikaitseväelastele täienduskoolitust struktuuriüksusele pandud ülesannete paremaks täitmiseks;
  7) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas osakonna põhimääruse ja Kaitseväe ühtse asjaajamiskorraga;
  8) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud Kaitseväe juhataja, peastaabi ülema või peastaabi ülema asetäitja antud ülesandeid.

  (2) Peastaabi osakondade ülemad alluvad peastaabi ülema asetäitjatele, välja arvatud peastaabi ülema vahetus alluvuses olevad peastaabi ülema administratsiooni ülem, teavitusosakonna ülem ning Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olevad ülemad.

  (3) Peastaabi osakonna ülemal on õigus:
  1) saata peastaabi teisele struktuuriüksusele ja Kaitseväe struktuuriüksusele arvamuse andmiseks dokumente ning saada neilt osakonna tööks vajalikke andmeid ja informatsiooni;
  2) anda oma valdkonnas peastaabi teisele struktuuriüksusele või Kaitseväe struktuuriüksusele korraldusi ja juhiseid.

  (4) Peastaabi osakonna ülema teenistusülesanded täpsustatakse osakonna põhimääruses.

§ 16.   Peastaabi osakonna struktuuriüksuse ülem või juhataja

  Peastaabi osakonna struktuuriüksuse ülema või juhataja õigused ja kohustused sätestatakse osakonna või struktuuriüksuse põhimääruses.

3. peatükk PEASTAABI KOMISJONID, NÕUKOGUD JA TÖÖRÜHMAD 

§ 17.   Komisjonid, nõukogud ja töörühmad ning nende moodustamine

  (1) Peastaabi ülem võib peastaabi struktuuriüksuste töö koordineerimiseks üksikküsimuste lahendamiseks moodustada nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi (edaspidi komisjonid).

  (2) Komisjonid moodustatakse peastaabi ülema käskkirjaga, milles määratakse komisjoni eesmärk, ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad ja teenindav struktuuriüksus.

  (3) Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

  (4) Komisjoni liikmeteks võib määrata teiste riigiasutuste teenistujaid asutuse juhi nõusolekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.

  (5) Komisjoni ülesannete täitmisest annab komisjoni esimees aru peastaabi ülemale, kui komisjoni moodustamisel ei ole määratud teisiti.

  (6) Komisjonil on õigus pöörduda Kaitseväe struktuuriüksuste poole tööks vajaliku informatsiooni saamiseks.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json