Teksti suurus:

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2014, 3

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.07.2014 nr 54

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 50 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maakondlikule ja üleriigilisele nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Nõustamiskomisjonile taotluse esitamine

  (1) Maakondlikule nõustamiskomisjonile esitatakse taotlus soovituse saamiseks:
  1) haridusliku erivajadusega lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelses lasteasutuses ja sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõigetele 5 ja 6;
  2) koolikohustusliku lapse arengust ja/või terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
  3) koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmiseks;
  4) õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
  5) riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele individuaalse õppekava rakendamiseks;
  6) õpilasele põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava rakendamiseks ning lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe korraldamiseks hariduslike erivajadustega õpilaste klassis või tavaklassi tingimustes;
  7) õpiraskustega, tundeelu- ja käitumishäiretega, liitpuuetega, kasvatusraskustega õpilase õppe korraldamiseks hariduslike erivajadustega õpilaste klassis või tavaklassi tingimustes;
  8) koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks.

  (2) Taotlus soovituse saamiseks koolieelses lasteasutuses või koolis käiva lapse puhul esitatakse kooli või koolieelse lasteasutuse asukohajärgsele maakondlikule nõustamiskomisjonile. Lapse puhul, kes ei käi koolieelses lasteasutuses, esitab vanem või eestkostja (edaspidi vanem) taotluse oma lapse elukohajärgsele maakondlikule nõustamiskomisjonile.

  (3) Üleriigilisele nõustamiskomisjonile esitatakse taotlus soovituse saamiseks:
  1) õpilasele väikeklassi tingimustes õppe rakendamiseks;
  2) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks.

  (4) Taotlus esitatakse kirjalikult või elektrooniliselt. Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri.

§ 3.   Taotluse esitaja

  (1) Taotluse maakondlikule nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitab:
  1) vanem või vanema nõusolekul koolieelse lasteasutuse direktor § 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul;
  2) vanem § 2 lõike 1 punktis 3 ja 8 sätestatud juhul;
  3) vanem või vanema nõusolekul kooli direktor § 2 lõike 1 punktides 4–7 sätestatud juhul.

  (2) Taotluse üleriigilisele nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitab vanem või vanema nõusolekul kooli direktor § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul.

§ 4.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Koos taotlusega esitatakse nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:
  1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
  4) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;
  5) perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks, et nõustamiskomisjon saaks soovitada sobilikku rakendatavat meedet;
  6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

  (2) Nõustamiskomisjon võib vajadusel nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määrus nr 50 „Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json