Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.07.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 8 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruses nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kutsetegevuse valdkonnad on järgmised:
1) arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara;
2) energeetika, mäe- ja keemiatööstus;
3) haridus;
4) infotehnoloogia ja telekommunikatsioon;
5) kultuur;
6) metsandus;
7) sotsiaalhoolekanne;
8) teenindus;
9) tehnika, tootmine ja töötlemine;
10) tervishoid;
11) toiduainetööstus ja põllumajandus;
12) transport ja logistika;
13) vara- ja isikukaitse;
14) äriteenindus ja muu äritegevus.”;

3) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kutsenõukogudel on järgmised nimetused:
1) Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu;
2) Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu;
3) Hariduse Kutsenõukogu;
4) Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu;
5) Kultuuri Kutsenõukogu;
6) Metsanduse Kutsenõukogu;
7) Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu;
8) Teeninduse Kutsenõukogu;
9) Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu;
10) Tervishoiu Kutsenõukogu;
11) Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu;
12) Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu;
13) Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu;
14) Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu.”;

4) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga”;

5) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Haridus- ja teadusminister teeb Vabariigi Valitsusele” sõnadega „Kutseseaduse § 6 lõikes 2 nimetatud kutseasutus teeb valdkonna eest vastutavale ministrile”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus kinnitab korraldusega” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister kinnitab käskkirjaga”;

8) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministrile” sõnaga „kutseasutusele”;

9) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister käskkirjaga” sõnaga „kutseasutus”;

10) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepanekud kutsenõukogu institutsionaalse koosseisu muutmiseks esitavad institutsioonid ning vastav kutsenõukogu kutseasutusele.”;

11) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister kutseasutuse ettepanekul käskkirjaga”;

12) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga”;

13) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister käskkirjaga” sõnaga „kutseasutus”;

14) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Kutsenõukogu liikme volituste kestus

(1) Kutsenõukogu isikkoosseisu kuuluva institutsiooni esindaja volitused kestavad 5 aastat.

(2) Kutsenõukogusse võib institutsioon sama esindaja nimetada mitte rohkem kui kaheks 5-aastaseks perioodiks.”;

15) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „kaks kolmandikku” sõnaga „pool”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json