Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruse nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.07.2015 nr 77

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 8 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2008. a määruses nr 165 „Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kutsetegevuse valdkonnad on järgmised:
1) arhitektuur, geomaatika, ehitus ja kinnisvara;
2) energeetika, mäe- ja keemiatööstus;
3) haridus;
4) infotehnoloogia ja telekommunikatsioon;
5) kultuur;
6) metsandus;
7) sotsiaalhoolekanne;
8) teenindus;
9) tehnika, tootmine ja töötlemine;
10) tervishoid;
11) toiduainetööstus ja põllumajandus;
12) transport ja logistika;
13) vara- ja isikukaitse;
14) äriteenindus ja muu äritegevus.”;

3) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kutsenõukogudel on järgmised nimetused:
1) Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu;
2) Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu;
3) Hariduse Kutsenõukogu;
4) Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu;
5) Kultuuri Kutsenõukogu;
6) Metsanduse Kutsenõukogu;
7) Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu;
8) Teeninduse Kutsenõukogu;
9) Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu;
10) Tervishoiu Kutsenõukogu;
11) Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu;
12) Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu;
13) Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu;
14) Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu.”;

4) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga”;

5) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „Haridus- ja teadusminister teeb Vabariigi Valitsusele” sõnadega „Kutseseaduse § 6 lõikes 2 nimetatud kutseasutus teeb valdkonna eest vastutavale ministrile”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus kinnitab korraldusega” sõnadega „Valdkonna eest vastutav minister kinnitab käskkirjaga”;

8) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministrile” sõnaga „kutseasutusele”;

9) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister käskkirjaga” sõnaga „kutseasutus”;

10) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepanekud kutsenõukogu institutsionaalse koosseisu muutmiseks esitavad institutsioonid ning vastav kutsenõukogu kutseasutusele.”;

11) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister kutseasutuse ettepanekul käskkirjaga”;

12) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse korraldusega” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga”;

13) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusminister käskkirjaga” sõnaga „kutseasutus”;

14) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Kutsenõukogu liikme volituste kestus

(1) Kutsenõukogu isikkoosseisu kuuluva institutsiooni esindaja volitused kestavad 5 aastat.

(2) Kutsenõukogusse võib institutsioon sama esindaja nimetada mitte rohkem kui kaheks 5-aastaseks perioodiks.”;

15) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „kaks kolmandikku” sõnaga „pool”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json