Teksti suurus:

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2015, 4

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” muutmine

Vastu võetud 10.07.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 419 lõike 5 alusel.

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruses nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Üldkasuliku töö korraldamiseks võib sõlmida lisas 8 nimetatud koostöölepingu. Lisas 8 nimetatud lepingu sõlmimisel lähevad käesolevas määruses sätestatud tööandja ja juhendaja kohustused üle kriminaalhooldusosakonnale.”;

2) määruse 3. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Jaotuskava koostamine

Jaotuskava võib koostada, jättes üldkasuliku töö tähtaja lõpust jaotuskavaga hõlmamata:
1) kuni kaks kuud, kui üldkasuliku töö tähtaeg on kuni üks aasta;
2) kuni neli kuud, kui üldkasuliku töö tähtaeg on üks kuni kaks aastat.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Videojärelevalve

Kriminaalhooldusosakonnal on õigus kasutada videojärelevalvet üldkasuliku töö kohustuse täitmise üle käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud koostöölepingu alusel kasutamiseks saadud üldkasuliku töö objektil.”;

4) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Tehtud muudatustest on juhendaja kohustatud viivitamata teavitama kriminaalhooldusametnikku.”;

5) paragrahvi 20 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Üldkasuliku töö tähtaja kulgemise peatamine

(1) Kui üldkasuliku töö tegemine ei ole kohtu või prokuratuuri määratud tähtaja jooksul karistusseadustiku § 69 lõikes 3 sätestatud asjaolude esinemise tõttu võimalik, taotleb kriminaalhooldusametnik üldkasuliku töö tähtaja kulgemise peatamist.”;

6) määruse lisad 1, 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3;

7) määrust täiendatakse lisaga 8.

Hanno Pevkur
Siseminister justiitsministri ülesannetes

Norman Aas
Kantsler

Lisa 1 Üldkasuliku töö korraldamise leping

Lisa 2 Süüdlase õigused ja kohustused karistuse asendamisel üldkasuliku tööga

Lisa 3 Kriminaalmenetluse lõpetamisel määratud üldkasuliku töö tegija õigused ja kohustused

Lisa 8 Koostööleping tööobjekti kasutamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json