Teksti suurus:

Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 6

Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord1

Vastu võetud 14.07.2015 nr 91
RT I, 15.07.2015, 12
jõustumine 18.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4, Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 4 ja lõike 2 ning seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk Madalpingelise elektriseadme ohutusnõuded ja vastavushindamise kord 

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357–374) kohaldamisalasse jäävale madalpingelisele elektriseadmele ehk elektriseadmele, mis on ette nähtud kasutamiseks pingevahemikus 50–1000 volti vahelduvvoolu puhul ja 75–1500 volti alalisvoolu puhul (edaspidi madalpingeseade).

§ 2.   Madalpingeseadmele esitatavad üldnõuded

  (1) Madalpingeseade peab olema valmistatud Euroopa Liidus kehtivate heade ohutustehnika tavade kohaselt ja ei tohi ohustada nõuetekohase paigaldamise ja hooldamise ning ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimeste ja koduloomade elu, tervist ega vara.

  (2) Madalpingeseadme põhiomadused, mille tundmine ja arvestamine tagab, et seadet kasutatakse ohutult ja ettenähtud otstarbeks, märgitakse seadmele või, kui see ei ole võimalik, kaasas olevale dokumendile.

  (3) Madalpingeseade koos selle koostisosadega valmistatakse nii, et seadet oleks võimalik ohutult ja nõuetekohaselt kokku panna ja toitevõrku ühendada.

  (4) Madalpingeseade kavandatakse ja valmistatakse nii, et seadme ettenähtud otstarbel kasutamisel ja asjakohasel hooldamisel oleks tagatud kaitse käesoleva määruse §-des 4 ja 5 sätestatud ohtude eest.

§ 3.   Madalpingeseadme varustamine teabega

  (1) Madalpingeseade tuleb varustada tüübi-, partii- või seerianumbriga või muu märkega, mis võimaldab seadet tuvastada. Kui seadme suurus või iseloom seda ei võimalda, tuleb vastav teave esitada seadmega kaasas olevas dokumendis või pakendil.

  (2) Madalpingeseadmele tuleb kanda tootja nimi, registreeritud ärinimi või kaubamärk ja kontaktandmed (aadress). Kui seadme suurus või iseloom ei võimalda neid andmeid seadmele kanda, tuleb vastav teave esitada seadmega kaasas olevas dokumendis või pakendil. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajale ja turujärelevalveasutusele kergesti arusaadav.

  (3) Madalpingeseadmega peavad kaasas olema juhised ja ohutusalane teave, mis on lõppkasutajale arusaadavas keeles. Sellised juhised ja ohutusalane teave ning igasugune märgistus peab olema selge, arusaadav ja mõistetav. Eestis turustatava madalpingeseadmega kaasnev ja tarbijale suunatud teave peab olema eesti keeles.

§ 4.   Kaitse madalpingeseadmest tulenevate ohtude eest

  Tootja rakendab tehnilisi abinõusid tagamaks, et:
  1) inimene ja koduloom on piisavalt kaitstud kehavigastuste või muu kahju eest, mida võib põhjustada otsene või kaudne kokkupuude elektriseadmega;
  2) ei teki ohtlikku temperatuuri, elektrikaart ega kiirgust;
  3) inimene, koduloom ja vara on piisavalt kaitstud mitteelektriliste ohtude eest, mida elektriseade kogemuse kohaselt põhjustab;
  4) isolatsioon on eeldatavates oludes sobiv.

§ 5.   Kaitse ohtude eest, mida võib põhjustada madalpingeseadmele avalduv välismõju

  Tootja rakendab tehnilisi abinõusid tagamaks, et madalpingeseade:
  1) vastab eeldatavatele mehhaanilistele nõuetele nii, et inimene, koduloom ega vara ei oleks ohus;
  2) on eeldatavates keskkonnaoludes vastupidav mittemehhaanilistele mõjudele nii, et inimene, koduloom ega vara ei oleks ohus;
  3) ei ohusta inimesi, koduloomi ega vara eeldatavates ülekoormusoludes.

§ 6.   Nõuetele vastavuse eeldus

  (1) Eeldatakse, et madalpingeseade vastab käesoleva määruse §-des 2, 4 ja 5 sätestatud nõuetele, kui see vastab harmoneeritud standardites sätestatud asjakohastele nõuetele.

  (2) Kui puuduvad harmoneeritud standardid, eeldatakse, et madalpingeseade vastab nõuetele, kui see täidab rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide standardites sätestatud ohutusnõuded, mille Euroopa Komisjon on liikmesriikidele teavitatud.

  (3) Harmoneeritud standardite ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide standardites sätestatud teavitatud ohutusnõuete puudumisel eeldatakse madalpingeseadme nõuetele vastavust siis, kui madalpingeseade vastab selle Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele, kus see on valmistatud, tingimusel, et on tagatud Eestis nõutav ohutustase ja §-des 2, 4 ja 5 sätestatud nõuete täitmine.

  (4) Madalpingeseadme nõuetele vastavust tuleb tõendada §-s 7 sätestatud protseduuri järgides.

§ 7.   Vastavushindamise kord

  Madalpingeseadme nõuetele vastavust tõendatakse tootmise sisekontrollis rakendatavate järgmiste toimingutega:
  1) tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
  2) vastavusdeklaratsiooni koostamine;
  3) vastavusmärgi paigaldamine.

§ 8.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Madalpingeseadme tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata madalpingeseadme vastavust asjaomastele nõuetele ning sisaldab riskide nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse madalpingeseadme kavandamist, tootmist ja toimimist hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab, kui see on asjakohane, vähemalt järgmisi elemente:
  1) madalpingeseadme üldkirjeldus;
  2) põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude elektriskeemide ja muud sarnased skeemid;
  3) vajalikud kirjeldused ja selgitused punktis 2 nimetatud kavandite, skeemide ning madalpingeseadme tööpõhimõttest arusaamiseks;
  4) harmoneeritud standardite loetelu, mida rakendati kas osaliselt või täielikult, või käesoleva määruse § 6 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhul rahvusvaheliste ja rahvuslike standardite loetelu või muude abinõude loetelu elektriseadme nõuetele vastavuse tagamiseks, kui standardeid ei rakendatud. Osaliselt kohaldatud standardite puhul täpsustatakse osad, mida on kohaldatud;
  5) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute ja muu sarnase tulemused;
  6) katseprotokollid.

  (2) Elektriseadme tootja rakendab abinõusid tootmisprotsessi tehnilisele dokumentatsioonile ja õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse tagamiseks.

§ 9.   Vastavusdeklaratsioon

  (1) Vastavusdeklaratsiooniga tõendab tootja madalpingeseadme vastavust nõuetele ja võtab vastutuse madalpingeseadme nõuetele vastavuse eest.

  (2) Vastavusdeklaratsioon koostatakse iga tootemudeli kohta. Vastavusdeklaratsiooni tuleb pidevalt ajakohastada ning säilitada turujärelevalveasutustele kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast elektriseadme turule laskmist.

  (3) Kui madalpingeseadme suhtes kohaldatakse enam kui üht vastavusdeklaratsiooni ettenägevat Euroopa Liidu õigusakti, koostatakse üks neid kõiki arvestav deklaratsioon. Deklaratsioon peab sisaldama teavet asjaomaste Euroopa Liidu õigusaktide kohta, sealhulgas nende aktide avaldamisviiteid.

  (4) Vastavusdeklaratsioon peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL IV lisas sätestatud näidisele.

  (5) Vastavusdeklaratsiooni koostab tootja. Vastavusdeklaratsiooni võib koostada ka tootja volitatud esindaja, kui tootja on selleks kirjaliku volituse andnud.

§ 10.   Vastavusmärk

  (1) Nõuetele vastav madalpingeseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga. Vastavusmärgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), sätestatut.

  (2) Madalpingeseadme tootja paigaldab vastavusmärgi elektriseadmele või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile ja kasutusjuhendile või muule elektriseadmega kaasa antavale dokumendile. Vastavusmärgi võib paigaldada ka tootja volitatud esindaja, kui tootja on selleks kirjaliku volituse andnud.

  (3) Kui madalpingeseadmele kehtestab nõudeid mõni teine Euroopa Liidu õigusakt, mis samuti näeb ette kohustuse paigaldada enne turule laskmist vastavusmärk, siis kinnitab tootja või tema volitatud esindaja vastavusmärgi paigaldamisega, et madalpingeseade vastab ka selle õigusakti nõuetele.

2. peatükk Elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilise ühilduvuse ja vastavushindamise nõuded 

§ 11.   Kohaldamisala

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79–106) kohaldamisalas olevatele elektriseadmetele ja -paigaldistele.

  (2) Elektriseadmele, mis on turule lastud ja mida võidakse ühendada elektripaigaldisega, kohaldatakse kõiki elektriseadmele sätestatud nõudeid.

  (3) Elektriseadmele, mis on ette nähtud ühendamiseks konkreetse elektripaigaldisega ja mis ei ole kaubanduslikult kättesaadav, ei kohaldata käesoleva määruse §-des 13 ja 14 ning käesolevas peatükis elektriseadme vastavushindamise suhtes kehtivaid nõudeid.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul tuleb elektriseadmega kaasnevates dokumentides määratleda elektripaigaldise ja selle elektromagnetilise ühilduvuse omadused ning viidata elektriseadme elektripaigaldisega ühendamisel võetavatele ettevaatusabinõudele, et mitte rikkuda asjaomase paigaldise nõuetele vastavust.

§ 12.   Terminid käesoleva peatüki tähenduses

  (1) Elektriseade on mis tahes lõppseade või lõppseadmete kombinatsioon, mis on lõppkasutajale mõeldud ühtse funktsionaalse üksusena tehtud turul kättesaadavaks ja võib tekitada elektromagnetilisi häiringuid või mille toimimist võivad sellised häiringud mõjutada. Elektriseadmena käsitatakse ka koostisosa või alakoostu, mis on kavandatud ühendamiseks elektriseadmega lõppkasutaja poolt ning mis võib tekitada elektromagnetilise häiringu või mille toimimist selline häiring võib mõjutada, ning teisaldatavat seadet, mis on määratletud elektriseadme või asjakohasel juhul muude seadiste kogumina ning mida saab vajaduse korral liigutada ja kasutada paljudes asukohtades.

  (2) Elektripaigaldis on eriomane kombinatsioon mitut tüüpi elektriseadmest ja, kui see on asjakohane, muudest seadistest, mis on kokku pandud ja paigaldatud ning mõeldud alaliseks kasutamiseks eelnevalt kindlaks määratud asukohas.

  (3) Elektromagnetiline ühilduvus on elektriseadme ja -paigaldise võime toimida rahuldavalt elektromagnetilises keskkonnas, tekitamata vastuvõetamatuid elektromagnetilisi häiringuid muudele selles keskkonnas asuvatele seadmetele.

  (4) Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus, mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Elektromagnetiline häiring võib olla elektromagnetiline müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine.

  (5) Häiringukindlus on elektriseadme ja -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häiringu korral.

  (6) Elektromagnetiline keskkond on kõik teatavas kohas täheldatavad elektromagnetilised nähtused.

§ 13.   Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded

  (1) Arvestades tehnika taset, peab elektriseade ja -paigaldis olema kavandatud ning valmistatud nii, et selle ettenähtud otstarbel kasutamise korral oleks tagatud, et:
  1) tekitatavad elektromagnetilised häiringud ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed või teised elektriseadmed või -paigaldised talitleda ettenähtud viisil;
  2) neil oleks eesmärgipärasel kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häiringu kindlus, mis võimaldab neil talitleda ilma eesmärgipärase kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta.

  (2) Arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid, ehitatakse elektripaigaldis hea inseneritava kohaselt ja võttes arvesse teavet selle koostisosade eesmärgipärase kasutamise kohta. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise eluea vältel.

  (3) Eeldatakse, et elektriseade ja -paigaldis vastab elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele, kui see vastab harmoneeritud standardites sätestatud asjakohastele elektromagnetilist ühilduvust käsitlevatele nõuetele.

§ 14.   Elektriseadme kasutamist käsitlev teave

  (1) Elektriseadmega pannakse kaasa teave iga konkreetse ettevaatusabinõu kohta, mida peab elektriseadme kokkupanekul, paigaldamisel, hooldamisel või kasutamisel tarvitusele võtma, et tagada elektriseadme kasutusele võtmisel selle vastavus elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele. Sellised juhised ja teave ning igasugune märgistus peab olema selge, lõppkasutajale arusaadav ja mõistetav. Eestis turustatava elektriseadmega kaasnev ja tarbijale suunatud teave peab olema eesti keeles.

  (2) Elektriseadmele, mille vastavus elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele ei ole elamurajoonides tagatud, ja vajaduse korral ka selle pakendile lisatakse selge viide vastavale kasutuspiirangule.

  (3) Elektriseadmega kaasas olevas juhendis peab olema teave, mida on vaja selle eesmärgipäraseks kasutamiseks.

§ 15.   Vastavushindamine

  (1) Tootja tõendab elektriseadme nõuetele vastavust ühte järgnevat vastavushindamise protseduuri kasutades:
  1) käesoleva määruse §-s 16 sätestatud tootmise sisekontroll;
  2) käesoleva määruse §-s 17 sätestatud tüübihindamine, millele järgneb käesoleva määruse §-s 18 sätestatud tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavuse hindamine.

  (2) Tootja võib otsustada piirata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud menetluse kohaldamist oluliste nõuete teatavate aspektidega, tingimusel, et oluliste nõuete muude aspektide suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud menetlust.

§ 16.   Tootmise sisekontroll

  (1) Tootja hindab elektriseadme elektromagnetilist ühilduvust ja vastavust nõuetele. Elektromagnetilise ühilduvuse hindamisel võetakse arvesse kõiki tavapäraseid asjaomaseid töötingimusi. Kui elektriseadmel võib olla erinevaid konfiguratsioone, peab elektromagnetilise ühilduvuse hindamine kinnitama seda, kas elektriseade vastab olulistele nõuetele kõigis võimalikes konfiguratsioonides, mida tootja on määratlenud selle eesmärgipärast kasutamist esindavatena.

  (2) Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni ning rakendab kõik vajalikud abinõud, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid elektriseadme vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL II lisas sätestatud nõuetele.

  (3) Tootja koostab iga nõuetele vastava elektriseadme kohta vastavusdeklaratsiooni ja säilitab selle koos tehnilise dokumentatsiooniga turujärelevalveasutustele esitamiseks vähemalt kümne aasta jooksul pärast aparatuuri turule laskmist. Vastavusdeklaratsioon peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL IV lisas esitatud vormile.

  (4) Tootja kinnitab vastavusmärgi igale elektriseadmele, mis vastab nõuetele. Vastavusmärgile ja selle kinnitamisele esitatavad nõuded on sätestatud käesoleva määruse §-s 10.

  (5) Vastavusdeklaratsiooni koostada ja vastavusmärki paigaldada võib ka tootja volitatud esindaja, kui tootja on selleks kirjaliku volituse andnud.

§ 17.   Tüübihindamine

  (1) Tüübihindamine on vastavat tegevusõigust omava vastavushindamisasutuse poolne elektriseadme konstruktsiooni vastavuse hindamine tehnilise dokumentatsiooni kontrollimisel ilma näidise hindamiseta (konstruktsioonitüüp). Vastavalt tootja või tema volitatud esindaja juhistele võib see piirduda oluliste nõuete teatavate aspektidega.

  (2) Tootja esitab taotluse tüübihindamiseks ühele tema valitud vastavushindamisasutusele. Taotluses täpsustatakse oluliste nõuete aspektid, mille hindamist taotletakse ning see sisaldab järgmist:
  1) tootja nimi ja aadress ning, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, ka tema nimi ja aadress;
  2) kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele vastavushindamisasutusele;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL II lisas sätestatud nõuetele vastav tehniline dokumentatsioon.

  (3) Vastavushindamisasutus kontrollib tehnilist dokumentatsiooni ja hindab elektriseadme vastavust konstruktsiooninõuetele seoses oluliste nõuete aspektidega, mille hindamist taotletakse.

  (4) Vastavushindamisasutus koostab hindamisaruande, kuhu on märgitud vastavalt lõikele 3 tehtud toimingud ja nende tulemused. Ilma, et see piiraks vastavushindamisasutuse kohustusi talle tegevusõigust andva või turujärelevalveasutuse suhtes, avalikustab vastavushindamisasutus nimetatud aruande sisu kas täielikult või osaliselt ainult tootja loal.

  (5) Kui tüüp vastab asjaomase elektriseadme suhtes kohaldatavatele nõuetele, annab vastavushindamisasutus tootjale tüübihindamistõendi. Nimetatud tõend sisaldab tootja nime ja aadressi, hindamise järeldusi, hindamisega hõlmatud oluliste nõuete aspekte, kehtivustingimusi, kui need on olemas, ja kinnitatud tüübi identifitseerimiseks vajalikke andmeid. Tüübihindamistõendiga võib kaasas olla üks või mitu lisa. Tüübihindamistõend ja selle lisad sisaldavad kogu asjakohast teavet, mis võimaldab hinnata valmistatud elektriseadme vastavust kontrollitud tüübile ja teha korralist kontrolli. Kui tüüp ei vasta kohaldatavatele nõuetele, keeldub teavitatud asutus tüübihindamistõendi andmisest ning teatab sellest taotlejale, keeldumist üksikasjalikult põhjendades.

  (6) Vastavushindamisasutus hoiab end kursis üldtunnustatud tehnilises tasemes toimuvate muutustega, mis näitavad, et kinnitatud tüüp võib mitte enam vastata kohaldatavatele nõuetele, ning otsustab, kas sellised muutused nõuavad täiendavaid uuringuid. Kui uuringud on vajalikud, teatab vastavushindamisasutus sellest tootjale.

  (7) Tootja teatab tüübihindamistõenditega seotud tehnilist dokumentatsiooni haldavale vastavushindamisasutusele kõigist kinnitatud tüübi muutmistest, mis võivad mõjutada elektriseadme vastavust olulistele nõuetele või nimetatud tõendi kehtivuse tingimusi. Sellised muudatused tuleb täiendavalt heaks kiita ja vormistada esialgse tüübihindamistõendi lisana.

  (8) Vastavushindamisasutus teatab talle tegevusõiguse andnud asutusele tüübihindamistõendi või selle lisa andmisest või tühistamisest ja teeb talle tegevusõiguse andnud asutusele regulaarselt või viimase taotluse korral kättesaadavaks nimekirja tõenditest või nende lisadest, mille andmisest keelduti, mis peatati või mida piirati muul viisil. Kõik vastavushindamisasutused teatavad teistele vastavushindamisasutustele tüübihindamistõenditest või lisadest, mille andmisest keelduti, mis tühistati, peatati või mida piirati muul viisil, ning taotluse korral ka antud nimetatud tõenditest või nende lisadest. Vastavushindamisasutus säilitab ELi tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste ning tootja dokumentatsiooni sisaldava tehnilise toimiku koopiat kuni nimetatud tõendi kehtivusaja lõpuni.

  (9) Tootja säilitab riiklike asutuste jaoks kättesaadavana tüübihindamistõendi, selle lisade ja täienduste koopia koos tehnilise dokumentatsiooniga kümne aasta jooksul pärast elektriseadme turule laskmist.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse võib esitada ning lõigetes 7 ja 9 sätestatud kohustust võib täita tootja volitatud esindaja, kui tootja on selleks kirjaliku volituse andnud.

§ 18.   Tüübivastavus, mis põhineb tootmise sisekontrollil

  (1) Tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavus on vastavushindamise osa, mille puhul tootja täidab käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab, et asjaomane elektriseade vastab tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja selle suhtes kohaldatavatele nõuetele.

  (2) Tootja rakendab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid toodetud elektriseadme vastavuse tüübihindamistõendis kirjeldatud kinnitatud tüübile ja selle suhtes kohaldatavatele nõuetele.

  (3) Tootja koostab iga nõuetele vastava elektriseadme mudeli kohta vastavusdeklaratsiooni ja säilitab selle koos tehnilise dokumentatsiooniga turujärelevalveasutustele esitamiseks vähemalt kümne aasta jooksul pärast elektriseadme turule laskmist. Vastavusdeklaratsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL IV lisas esitatud vormile.

  (4) Tootja kinnitab vastavusmärgi igale aparatuurile, mis vastab nõuetele. Vastavusmärgile ja selle kinnitamisele esitatavad nõuded on sätestatud käesoleva määruse §-s 10.

  (5) Vastavusdeklaratsiooni koostada ja vastavusmärki paigaldada võib ka tootja volitatud esindaja, kui tootja on selleks kirjaliku volituse andnud.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

§ 20.   Üleminekusäte

  Elektriseadet, mille nõuetele vastavus on tõendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24–37), ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/95/EÜ teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 374, 27.12.2006, lk 10–19) kohaselt, võib turule lasta kuni 2016. aasta 20. aprillini.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EL, elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79–106); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/35/EL, teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357–374).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json