Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2017, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 13.07.2017 nr 59

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„E-riigikassa kasutamiseks esitab asutus riigikassale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt allkirjastatud volikirja, milles määratakse kindlaks isik, kes on volitatud asutuses e-riigikassa teenuseid administreerima (edaspidi administraator).”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Administraatori volituste lõpetamiseks esitab asutus riigikassale asutuse juhi või tema volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud teatise ja uue administraatori nimetamiseks käesoleva määruse lisas 1 toodud volikirja.”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ja 211”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ja 221”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „ja 259”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 11 jäetakse välja tekstiosa „ja 281”;

8) paragrahvi 6 lõike 1 punktist 12 jäetakse välja tekstiosa „ja 291”;

9) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 6 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, 6”;

11) paragrahvi 7 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks esitab asutuse juht või tema volitatud isik riigikassale digitaalselt allkirjastatud taotluse käesoleva määruse lisas 3 toodud vormil.”;

12) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 15 lõike 11 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 15 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 18 lõiked 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 19 lõikest 3 jäetakse välja teine lause;

17) paragrahvi 19 lõikest 4 jäetakse välja lauseosa „ning riigiasutusel, kes SAP-i ei kasuta, vastava eelarveklassifikaatori koodi all olevate”;

18) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja on riigiasutus, kes on välistoetuse või välistoetuse kaasrahastamise saaja või vahendaja. Välistoetuse vahendajaks on struktuuritoetuse puhul Rahandusministeerium ja § 27 lõike 4 alusel sildfinantseerimisvahendite kasutamisel ministeeriumid, kes on nimetatud rakendusasutusteks, Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi programmide ja Euroopa naabrusinstrumendi piiriülese koostöö programmide korral Rahandusministeerium, põllumajandus- ja kalandustoetuse korral Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide korral ministeeriumid, kes on nimetatud programmioperaatoriteks ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi korral Siseministeerium.”;

19) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deebet- või krediitkaardi saamiseks esitab riigikassale taotluse asutuse, kelle e-kontoga pangakaart seotakse, juht või tema volitatud isik Rahandusministeeriumi kodulehel toodud vormil. Deebet- või krediitkaardi sulgemine toimub asutuse e-kirja alusel.”;

20) paragrahvi 30 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json