Teksti suurus:

Lootsi kvalifikatsioon ja kutsetunnistus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2022, 1

Lootsi kvalifikatsioon ja kutsetunnistus

Vastu võetud 11.07.2022 nr 53

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 581 lõike 8, § 582 lõike 6, § 583 lõike 3 ja § 584 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise ja kutsetunnistuse väljaandmise, selle tingimuste muutmise, kehtivusaja pikendamise või sellest keeldumise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord, lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord, eksamiküsimuste teemade ja kutsetunnistusele kantavate andmete loetelu.

§ 2.  Lootsi kutsetunnistuse taotlemine

  (1) Kutsetunnistuse taotlemisel esitab loots või lootsikandidaat Transpordiametile:
  1) allkirjastatud taotluse;
  2) praktilise lootsimise tõendi (lisa 1);
  3) piirangutega raadioside operaatori, radarnavigatsiooni ja automaatradarmärkuri (ARPA) ning elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteemi (ECDIS) kasutamise kursuse tunnistused;
  4) meremehe tervisetõendi.

  (2) Avamerelootsi kutsetunnistuse taotlemisel esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmised dokumendid:
  1) mereõppeasutuse väljastatud tunnistus Läänemere riikide lootsikomisjoni (BPAC) mudelkursusele vastava avamerelootsi õppekava läbimise kohta;
  2) „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni, 1978” (edaspidi STCW konventsioon) koodeksi A osa jaotise A-V/4-1 kohane polaarvetes tegutsevate laevade alase põhiväljaõppe läbimise tunnistus;
  3) tõend, et taotleja vastab meresõiduohutuse seaduse § 581 lõikes 5 kehtestatud nõuetele.

§ 3.  Lootsi kvalifikatsioonikomisjon

  Lootsi ja lootsikanditaadi kvalifikatsioonieksami (edaspidi eksam) võtab vastu Transpordiameti moodustatud kvalifikatsioonikomisjon (edaspidi komisjon).

§ 4.  Lootsi kvalifikatsioonieksam

  (1) Eksami vastuvõtmisel osaleb komisjoni esimees või aseesimees ja lisaks vähemalt kaks komisjoni liiget.

  (2) Eksam koosneb kolmest osast:
  1) Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (COLREG) ja Rahvusvahelise Tuletornide ja Meremärkide Administratsioonide Assotsiatsiooni (IALA) ujuvnavigatsioonimärgistuse test, mis koosneb 50 küsimusest ja mille õigete vastuste osakaal peab olema vähemalt 90 protsenti;
  2) küsimused vastavalt lisas 2 toodud eksamiküsimuste teemade loetelule;
  3) planšetitöö navigatsioonilise olukorra kohta lootsimispiirkonnas.

  (3) Eksami esimene osa sooritatakse 30 minuti jooksul. Eksami teise osa vastuste ettevalmistumiseks ning kolmanda osa planšetitöö teostamiseks on aega kummalgil juhul 60 minutit.

  (4) Eksami tulemuste kohta koostab komisjon protokolli, kuhu kantakse:
  1) protokolli number ja koostamise aeg;
  2) eksamil osalenud komisjoni liikmete ees- ja perekonnanimed ning allkirjad;
  3) eksamineeritava ees- ja perekonnanimi;
  4) komisjoni otsus tunnistada eksamineeritava teadmised ja oskused taotletud kvalifikatsiooniastmele vastavaks või mittevastavaks;
  5) kutsetunnistuse kehtivusaeg ja lootsimise piirangud.

§ 5.  Kutsetunnistuse väljaandmine ja andmete loetelu

  (1) Kutsetunnistuse väljastab Transpordiamet eksami protokolli alusel viie tööpäeva jooksul pärast eksami positiivset sooritamist.

  (2) Kutsetunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) kutsetunnistuse number;
  2) lootsi kvalifikatsiooniastme nimetus;
  3) kutsetunnistuse väljaandmise aeg ja kehtivusaeg;
  4) kutsetunnistuse omaniku ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  5) Transpordiameti esindaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  6) lootsimispiirkonnad ja sadamad, kus kutsetunnistus kehtib;
  7) lootsimise piirangud.

§ 6.  Kutsetunnistuse kehtivusaja pikendamine

  (1) Kutsetunnistuse kehtivusaja pikendamiseks esitab loots Transpordiametile allkirjastatud taotluse ja sooritab eksami või lihtsustatud eksami.

  (2) Uus kutsetunnistus väljastatakse positiivselt sooritatud eksami või lihtsustatud eksami protokolli alusel viie tööpäeva jooksul pärast eksami sooritamist.

§ 7.  Lootsi lihtsustatud eksam

  (1) Lootsi lihtsustatud eksam koosneb kahest osast:
  1) planšetitöö navigatsioonilise olukorra kohta lootsimispiirkonnas;
  2) rahvusvahelised ja siseriiklikud merendusalased õigusaktid ning lootsimispiirkonnas asuvate sadamate eeskirjad.

  (2) Lihtsustatud eksami esimese osa planšetitöö teostamiseks ja teise osa vastuste ettevalmistumiseks on aega kummalgil juhul 60 minutit.

  (3) Lihtsustatud eksami tulemuste kohta koostab komisjon § 4 lõikes 4 nimetatud andmetega protokolli.

§ 8.  Kutsetunnistusele märgitud tingimuste muutmine

  (1) Kutsetunnistusele märgitud tingimuste muutmiseks esitab loots Transpordiametile allkirjastatud taotluse ja praktilise lootsimise tõendi (lisa 1).

  (2) Kutsetunnistusele märgitud tingimuste muutmisel väljastatakse uus kutsetunnistus.

§ 9.  Kutsetunnistuse kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kutsetunnistuse kehtivuse peatab või tunnistab kehtetuks Transpordiamet komisjoni ettepanekul.

  (2) Transpordiamet teavitab viivitamatult kutsetunnistuse peatamisest või kehtetuks tunnistamisest kutsetunnistuse omanikku, lootsiteenust osutavat äriühingut, asjaomaseid sadama pidajaid või sadamakapteneid.

§ 10.  Kutsetunnistuse duplikaadi taotlemine ja väljaandmine

  Kutsetunnistuse kaotamise, hävimise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral esitab loots Transpordiametile allkirjastatud taotluse kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmiseks.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. jaanuari 2012. a määrus nr 4 „Lootsi kvalifikatsiooniastme taotlemise, lootsi kutsetunnistuse väljaandmise ja lootsikandidaadi ja lootsi eksamineerimise kord ning lootsieriala õppekava” tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Timo Tatar
Energeetika ja maavarade asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Praktilise lootsimise tõend

Lisa 2 Eksamiküsimuste teemade loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json