Teksti suurus:

Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2022, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.07.2022 otsus nr 150

Väetiseseaduse, kemikaaliseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.07.2022

§ 1.  Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 ning § 11 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003 (ELT L 170, 25.06.2019, lk 1‒114), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

(6) ELi väetisetootele ja selle käitlemisele kohaldatakse käesolevat seadust ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1009.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva seadusega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/1009 reguleerimata osas kohaldatakse ELi väetisetoote suhtes toote nõuetele vastavuse seadust.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse tähenduses on väetis ka väetisetoode Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 artikli 2 punkti 1 tähenduses.”;

5) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 artiklite 6‒9 tähenduses on Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Juriidilisest isikust väetise käitleja seaduslik esindaja korraldab käesolevast seadusest juriidilisele isikule tulenevate kohustuste täitmise.”;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kantud väetiseregistrisse, välja arvatud ELi väetisetoode.”;

8) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eestisse võib toimetada ELi väetisetoodet ja väetist, mis on kantud väetiseregistrisse.”;

9) paragrahvi 13 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise partii peab olema läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 IV lisas kirjeldatud detonatsioonikindluse katse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud katse tehakse asjakohast pädevust omavas akrediteeritud või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 artiklis 24 sätestatud nõuetele vastavas asutuses.”;

10) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ELi väetisetoode või”;

11) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) ELi väetisetoote puhul märgitakse majandustegevusteates lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 I lisa 1. osas kehtestatud ELi väetisetoodete toimekategooria.”;

12) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 31 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Korrakaitseorganil on õigus peatada väetise käitlemine kuni proovi analüüsi tulemuste selgumiseni, kui on küllaldaselt alust arvata, et väetis ohustab inimese või looma elu või tervist või vara või keskkonda. Väetise käitlemise peatamise otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet.

(5) Pärast ohu kõrvaldamist otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel tehtud otsuse kehtetuks tunnistamise.”;

14) paragrahv 36 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvid 371 ja 39 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 40 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

17) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2022. aasta 16. juulit kehtinud nõuete kohaselt märgistatud „EÜ VÄETIS” märgistusega väetist võib turustada kuni laovarude lõppemiseni.”.

§ 2.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti tolliterritooriumile on lubatud transiidina tuua kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraati üksnes siis, kui see on läbinud detonatsioonikindluse katse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/1009, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003 (ELT L 170, 25.06.2019, lk 1‒114), sätestatu kohaselt.”;

2) paragrahvi 17 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Detonatsioonikindluse katse tehakse ja seda hinnatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 IV lisa asjakohaste sätete kohaselt ning selliseks katseks sama määruse kohaselt tegevusõigust omavas vastavushindamisasutuses või asjakohast pädevust omavas akrediteeritud asutuses.

(5) Detonatsioonikindlust tõendava dokumendi kehtivus on 90 kalendripäeva katse tegemise päevast arvates.”;

3) paragrahvi 38 lõike 8 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „dokumenti” tekstiosaga „käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatud tolliprotseduuri rakendamise korral”.

§ 3.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 50 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „„EÜ väetis” märgistusega väetistele” tekstiosaga „ELi väetisetoodetele”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 16. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json