Teksti suurus:

Keskkonnaministri kalanduse ja maakasutuse valdkonna määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 1

Keskkonnaministri kalanduse ja maakasutuse valdkonna määruste muutmine seoses ministeeriumide nimede ja valitsemisalade muutumisega

Vastu võetud 07.07.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 3, kalapüügiseaduse § 12 lõike 5, § 20 lõike 5, § 25 lõike 7, § 26 lõike 8, § 291 lõike 4, § 61 lõike 12 ja § 68 lõigete 1, 2, 4 ja 5, ruumiandmete seaduse § 58 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 15. juuni 2021. a määruse nr 59 „Volituse andmine aadressiandmete süsteemi kehtestamiseks” ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 16. juuni 2021. a määruse nr 32 „Aadressiandmete süsteem” muutmine

Keskkonnaministri 16. juuni 2021. a määruse nr 32 „Aadressiandmete süsteem” § 21 lõikes 1 asendatakse sõna „keskkonnaministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 2. Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” muutmine

Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruses nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 3. Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” muutmine

Keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruses nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 4. Keskkonnaministri 2. mai 2016. a määruse nr 7 „Maa-ameti põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 2. mai 2016. a määruses nr 7 „Maa-ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktides 3 ja 4;

2) määruses asendatakse sõna „keskkonnaminister” läbivalt sõnaga „regionaalminister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) peab arvestust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle, mille valitseja volitatud asutus amet on;”;

4) paragrahvi 11 punkt 121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„121) maatoimingute osakond korraldab riigimaa servituutide ja sundvaldusega koormamist, otsustuskorras võõrandamist, üleandmist, kasutusse andmist, sealhulgas maavara kaevandamiseks, peab arvestust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle, mille valitseja volitatud asutus amet on, osaleb planeeringute ja insener-tehniliste projektide menetlustes selleks antud volituste piires ning koondab ja avalikustab ameti käsutuses oleva planeeringuteabe;”.

§ 5. Keskkonnaministri 22. novembri 2017. a määruse nr 48 „Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Keskkonnaministri 22. novembri 2017. a määruse nr 48 „Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 6. Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruse nr 39 „Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm” muutmine

Keskkonnaministri 2. oktoobri 2017. a määruses nr 39 „Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm” asendatakse sõna „Keskkonnaministeerium” läbivalt tekstiosaga „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

Madis Kallas
Regionaalminister

Hendrik Kuusk
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json