Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 4

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmine

Vastu võetud 07.07.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 51 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lisas kehtestatud hindamiskriteeriumi 1.3” tekstiosaga „lisas „Taotluse hindamise kriteeriumid” sätestatud hindamiskriteeriumi 2.1”;

2) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõigi osanike või aktsionäride põllumajandustootmise valdkonnas kutsetaset tõendav dokument lisas sätestatud hindamiskriteeriumi 1.2 alusel hindepunktide saamiseks, kui see teave ei ole kättesaadav kutseregistrist;”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „dokumend” sõnaga „dokumendi”;

4) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „A-osas” tekstiosaga „B-osas”;

5) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Madis Kallas
Regionaalminister

Hendrik Kuusk
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json