Teksti suurus:

Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 6

Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

Vastu võetud 01.07.2015 nr 40
RT I, 08.07.2015, 3
jõustumine 11.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.11.2017RT I, 28.11.2017, 4101.12.2017, osaliselt 01.01.2018
13.12.2020RT I, 18.12.2020, 201.01.2021
13.05.2022RT I, 17.05.2022, 1420.05.2022
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022
07.07.2023RT I, 15.07.2023, 118.07.2023

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 20 lõike 5 ja keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.   Eripüügiluba

  Eripüügiluba (edaspidi luba) annab õiguse eriotstarbeliseks kalapüügiks kalapüügiseaduses ning eripüügiloaga määratud tingimustel ja vahenditega.

§ 2.   Eripüügiloa taotlemine ja selleks esitatavad dokumendid

  (1) Loa saamiseks esitab taotleja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile (edaspidi loa andja) allkirjastatud taotluse, milles peab olema märgitud:
[RT I, 15.07.2023, 1 - jõust. 18.07.2023]
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või ärinimi ja registrikood ning taotleja aadress, e-posti aadress, telefoni number, juriidilisel isikul esindaja ees- ja perekonnanimi ning aadress;
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.01.2018]
  2) püügi eesmärk ja juhul kui on olemas teadusuuringu tegemiseks sõlmitud leping, siis ka lepingu rekvisiidid;
  3) veekogu vastava Eesti looduse infosüsteemi registrikoodiga ja piirkond, või võimaluse korral kalapüügiseaduse § 61 lõike 9 alusel kehtestatud väikesed püügiruudud;
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  4) ajavahemik, millal püük toimub;
  5) püügivahendid ja nende arv ning püügivõimsust iseloomustavad näitajad (silmasuurus jms);
  6) püütava kala või kogutava veetaime liigid;
  7) püütava kala, kogutava kalamarja või veetaime kogus;
  8) taotletavad eritingimused (püük keeluajal, -kohas või keelatud vahenditega, alamõõdulise kala kaaspüük jne);
  9) kalapüügil kasutatava laeva või paadi nimi, pardanumber või raadiokutsung ja laevaomaniku nimi;
  10) kui taotleja ei teosta püüki, siis vahetult kala püüdva isiku (edaspidi püüdja) nimi, isikukood ning ametikoht;
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.01.2018]
  11) milleks püütud kala kasutatakse;
  12) kui püüki toestatakse mitme keskkonnauuringu eesmärgil, tuleb esitada püügi teostamise ajakava, püügivahendite, veekogude või püügipiirkondade kaupa;
  13) harrastuskalapüügivõistluse korral viide võistluskalendrile või muudele üritust tutvustavatele meediateadetele;
  14) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  15) haldusakti või muu dokumendi kätte toimetamise soovitav viis.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada ka elektrooniliselt digiallkirjaga. Elektrooniliselt edastatud taotlusel peab olema digitaalallkirja seadusega sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) eripüügiloa taotlemisel kalapüügiks eraomandis oleval veekogul – veekogu omaniku kirjalik nõusolek;
  2) eripüügiloa taotlemisel kalapüügiks kalade ümberasustamise eesmärgil – kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 alusel kehtestatud korrale vastav asustamise luba.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Loa andja registreerib saabunud taotluse, kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele ning hindab eripüügi vajalikkust ja põhjendatust.

  (2) Kui taotlus ei vasta § 2 nõuetele, teavitab loa andja sellest taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaja määramisel pikeneb § 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 nimetatud tähtaeg puuduste kõrvaldamisele kuluva aja võrra.

§ 4.   Eripüügiloa andmine, koostamine ja registreerimine

  (1) Kui taotlus vastab nõuetele ning on põhjendatud, otsustab loa andja 15 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates loa andmise ja annab lisas 1 esitatud vormi kohase loa, mis on ühtlasi loa andmise otsus.

  (2) Registreerimisnumber märgitakse loale vastavalt lubade andmise järjekorrale.

  (3) Reale „Loa saaja” märgitakse taotleja ees- ja perekonnanimi, asutuse- või ärinimi.

  (4) Reale „Püügi eesmärk” märgitakse asjakohane selgitus ja juhul kui on olemas teadusuuringu tegemiseks sõlmitud leping siis ka lepingu rekvisiidid.

  (5) Kui püütava kala või veetaime kogust ei ole võimalik ette määrata, siis tehakse reale „Püütav kogus” sellekohane märge.

  (6) Reale „Püügivahend, püügivahendi märgistus” märgitakse lisaks kasutatavale püügivahendile ka püügivahendi märgistus, mis on eripüügiloa number või püügivahendi number.

§ 5.   Lisatingimused

  Loale võib tulenevalt eripüügi eesmärgist ja püügi kohta andmete saamise vajadusest märkida üks või mitu alljärgnevat lisatingimust:
  1) tingimused ja nõuded püügivahendi kasutamise ja püügi teostamise kohta;
  2) eripüügil püütud kala kasutatakse vaid loale märgitud eesmärgil;
  3) püütud kala müük on keelatud;
  4) püütud, kuid keskkonnauuringu, õppepraktika või veekogude ökosüsteemi parandamise eesmärgi täitmisest üle jäävat kala võib müüa. Müügist saadud summa kantakse riigieelarvesse;
  5) harrastuspüügivõistlustel püütud kala jääb püüdjale;
  6) enne püügile asumist informeeritakse sellest Keskkonnaametit (Häirekeskuse) telefonil 1247 ning teatatakse eripüügiloa number, mille alusel püük toimub; püüdja nimi; paadi number ja tunnused;
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]
  7) püügilt naasmisel esitatakse Keskkonnaameti (Häirekeskuse) telefonil 1247 vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse või randa saabumist eripüügiloa number, mille alusel püük toimus, püüdja nimi; paadi number ja tunnused, sadamasse või randa saabumise aeg ja koht ning püütud kalakogused kilogrammides liikide kaupa. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal või muus kalatranspordivahendis olevast ja kaldale toodavast kalakogusest erineda rohkem kui 10%;
[RT I, 17.05.2022, 14 - jõust. 20.05.2022]
  8) püügiandmed eripüügi kohta esitatakse loaandjale loal märgitud tähtajaks.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Loa andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse § 21 lõike 1 alusel.

  (2) Loa andja koostab 15 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates kirjaliku otsuse eripüügiloa andmisest keeldumise kohta ja saadab taotlejale ärakirja otsusest viie tööpäeva jooksul.

  (3) Loa andja otsus eripüügiloa andmisest keeldumise kohta peab sisaldama vähemalt:
  1) otsuse tegemise kuupäeva;
  2) otsuse tegemise aluseks olevat õigusnormi;
  3) otsuse sisu;
  4) põhjendust;
  5) loa andja esindaja nime ja allkirja.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Kalapüügiseaduse § 21 lõikes 2 sätestatud asjaolude ilmnemisel tunnistab loa andja eripüügiloa kehtetuks.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse viivitamatult eripüügiloa omanikule ja Keskkonnaametile.
[RT I, 18.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Loa kehtetuks tunnistamise otsus peab vastama § 6 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

§ 8.   Eripüügiõiguse tasu

  (1) Eripüügiõiguse tasumäärad isendi kohta on järgmised:
  1) haug – 0,63 eurot;
  2) jõeforell – 1,91 eurot;
  3) jõevähk – 0,95 eurot;
  4) koha – 1,27 eurot;
  5) latikas – 0,63 eurot;
  6) linask – 0,63 eurot;
  7) lõhe – 6,35 eurot;
  8) merisiig – 0,95 eurot;
  9) meriforell – 1,91 eurot.

  (2) Eripüügiloa tasu arvutamisel korrutatakse lõikes 1 märgitud hind eripüügiloale märgitava püüda lubatud isendite arvuga.

§ 9.   Elektripüügivahendi tõend

  Elektripüügivahendi tõendi (edaspidi tõend) annab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium põhjendatud juhul keskkonnauuringute eesmärgil teostatavaks eripüügiks.
[RT I, 15.07.2023, 1 - jõust. 18.07.2023]

§ 10.   Tõendi taotlemine

  Tõendi saamiseks esitab taotleja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile (edaspidi tõendi andja) allkirjastatud taotluse, milles peab olema märgitud:
[RT I, 15.07.2023, 1 - jõust. 18.07.2023]
  1) elektripüügivahendi omaniku nimi ja elu- või asukoht;
  2) elektripüügivahendi kasutaja nimi ja isikukood, kui kasutaja ja omanik on erinevad;
  3) elektripüügivahendi märgistus;
  4) elektripüügivahendi tehnilised parameetrid: reguleeritav pinge, sagedus, kahvade arv, toide.

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine ja menetlemine

  (1) Tõendi andja registreerib saabunud taotluse, kontrollib taotluse vastavust määruse nõuetele ning hindab elektripüügivahendi kasutamise vajalikkust ja põhjendatust eripüügil.

  (2) Kui taotlus vastab nõuetele ning on põhjendatud, koostab loa andja 15 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates tõendi, mis on ühtlasi elektripüügivahendi tõendi andmise otsus.

  (3) Kui taotlus ei vasta § 10 nõuetele, teavitab loa andja sellest taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 12.   Tõendi koostamine ja registreerimine

  (1) Tõendi andja koostab elektripüügivahendi tõendi käesoleva määruse lisas 2 esitatud vormi kohaselt.

  (2) Tõendi andja märgib elektripüügivahendi tõendile registreerimisnumbri vastavalt elektripüügivahendi tõendi andmise järjekorrale.

  (3) Tõendi andja teeb asjakohase kande teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse.
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

§ 13.   Tõendi kehtetuks tunnistamine

  Tõend tunnistatakse kehtetuks elektripüügivahendi kasutaja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul, tehes sellekohase märke teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogusse.
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.12.2017]

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Eripüügiloa vorm
[RT I, 28.11.2017, 41 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 2 Elektripüügivahendi kasutamise tõendi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json