Teksti suurus:

Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 9

Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 22.11.2017 nr 48
RT I, 24.11.2017, 12
jõustumine 01.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2023RT I, 13.04.2023, 916.04.2023
07.07.2023RT I, 15.07.2023, 118.07.2023

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 291 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja ametlik nimetus

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on TEHA.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on lihtsustada eripüügi- ja harrastuskalapüügi- ning asustamislubade taotlemist ja menetlemist, aruandlust, muude lubadega seotud kohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 15.07.2023, 1 - jõust. 18.07.2023]

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) töötleb eripüügiõiguse ja elektripüügivahendi tõendiga seotud andmeid ning kalandus- ja vesiviljelussektori kohta esitatud andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
  3) töötleb harrastuspüügiõigusega seotud andmeid ja Eestis looduslikult esineva kalaliigi või tema viljastatud marja veekogusse asustamise andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
  4) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  5) juhib andmekogu arendustöid;
  6) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning korraldab nende rakendamise;
  7) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel ning olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  8) tagab andmekogusse kantud andmete kättesaadavuse ja asjakohasuse;
  9) tagab andmekogu teenuste kasutajatoe;
  10) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.

  (3) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (4) Keskkonnaamet:
  1) töötleb harrastuspüügiõigusega seotud andmeid ja Eestis looduslikult esineva kalaliigi või tema viljastatud marja veekogusse asustamise andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
  2) informeerib vastutavat töötlejat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  3) rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  4) osaleb koos andmekogu vastutava töötleja ja teise volitatud töötlejaga andmekogu arendustöödes;
  5) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.

  (5) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab andmekogu haldamist ja majutamist;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab andmekogu arendustöid ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemist;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat ja teist volitatud töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) aktiivses kasutuses olevad andmed;
  2) arhiveeritud andmed.

  (3) Andmekogusisesed komponendid on TEHA kasutajaliides ja TEHA andmebaas.

§ 5.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K2T2S2 ja turbeaste on M.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed, alusdokumendid ja andmete töötlemine 

§ 6.   Andmekogusse kantavate andmete loetelu

  (1) Harrastuskalapüügiõiguse ja selle eest tasumise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) registreerimisnumber;
  2) püügiõiguse omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) püügiõiguse omaniku isikukood;
  4) püügiõiguse omaniku telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) püügiõiguse algus ja lõpp;
  6) tasumise kuupäev ja summa.

  (2) Kalastuskaardi, selle taotlemise ja püügiandmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) taotleja ja kalastuskaardi omaniku ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja ja kalastuskaardi omaniku isikukood;
  3) taotleja ja kalastuskaardi omaniku telefoninumber, postiaadress ja e-posti aadress;
  4) taotletava püügipiirkonna asukoht veekogu ja maakonna täpsusega;
  5) taotletav püügivahend, püügivahendi kood, püügivahendite arv ja nende märgistus ning püügiperiood;
  6) taotluse esitamise aeg;
  7) otsus kalastuskaardi andmise või mitteandmise kohta;
  8) kalastuskaardi number;
  9) kalastuskaardi kehtivusaja algus ja lõpp, sealhulgas peatumise aeg;
  10) kalastuskaardi andja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, kui loa väljastaja on volitatud töötleja;
  11) andmise kuupäev;
  12) püügivahendite piirarv kogu perioodi kohta, piirarv kuus, piirarv nädalas;
  13) püütud kalakogused liikide kaupa;
  14) püügiandmete esitamise kuupäev, püügi kuupäev, püügikoht;
  15) isiku, kelle suhtes on jõustunud kalastuskaardi kehtivuse peatumise ja selle andmisest keeldumise määrus, ees- ja perekonnanimi;
  16) käesoleva lõike punktis 15 nimetatud isiku isikukood;
  17) kalastuskaardi kehtivuse peatumise ja selle andmisest keeldumise määruse kehtivuse alguse ja lõppemise aeg.

  (3) Eripüügiloa ja püügiandmete kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) eripüügiloa number;
  2) loa omaniku nimi või nimetus;
  3) loa saaja isikukood või registrikood;
  4) püügi eesmärk;
  5) püügikoht veekogu ja püügipiirkonna täpsusega;
  6) loa kehtivuse aeg;
  7) püüdja nimi ja isikukood;
  8) püügialused, püügivahend ja selle märgistus;
  9) püütava kala või veetaime liik;
  10) püütav kogus;
  11) lisatingimused;
  12) loa andja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus;
  13) andmise kuupäev;
  14) püütud kalakogused liikide kaupa.

  (4) Elektripüügivahendi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tõendi number;
  2) märgistus;
  3) omaniku nimi või nimetus;
  4) omaniku isikukood või registrikood;
  5) kasutaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  6) tehnilised parameetrid;
  7) tõendi andja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus;
  8) andmise kuupäev.

  (5) Eestis looduslikult esineva kalaliigi või tema viljastatud marja veekogusse asustamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) asustaja omaniku nimi või nimetus;
  2) asustatava kala liik, asurkond, vanus, kogus ja päritolu;
  3) asustamiseks lubatud ajavahemik;
  4) asustamisveekogu, asustamiskohad ja nende koordinaadid;
  5) asustamisloa number;
  6) asustamisloa andja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus;
  7) asustamisloa andmise kuupäev.

  (6) [Kehtetu - RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (7) Andmekogu kasutajate kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ametiasutus, kus kasutaja töötab, ja ametinimetus;
  4) telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) õiguste põhigrupp;
  6) andmekogusse logimise ajad.

§ 7.   Andmete andmekogusse esitamine

  (1) Andmete andmekogusse esitaja on kalastuskaardi taotleja või taotleja poolt selleks volitatud isik.

  (2) Andmekogusse esitavad andmeid ka vastutav töötleja ja volitatud töötlejad.

§ 8.   Andmete esitaja ja andmekogu kasutaja isikusamasuse tuvastamine ja autoriseerimine

  (1) Andmekogusse võib andmeid ja dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on asjakohased õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud.

  (2) Andmete esitaja ja andmekogu kasutaja isikusamasus tuvastatakse ID-kaardiga või mobiil-ID-ga.

§ 9.   Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Andmekogu vastutaval ja volitatud töötajatel on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga neile pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest või infosüsteemidest.

§ 10.   Ebaõigete andmete parandamine

  Andmekogus avastatud ebaõiged andmed parandab esitatud info alusel ja pärast andmete kontrollimist andmekogu vastutav või volitatud töötleja.

§ 11.   Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmekogus säilitatakse andmeid alaliselt, kui õigusaktist ei tulene teisiti.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud load ja nendega seotud andmed arhiveeritakse viie aasta pärast loa kehtivuse lõppemisest.

  (3) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava ja volitatud töötlejate asjaajamiskorras ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

4. peatükk Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele 

§ 12.   Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmed on avalikud seadusega sätestatud ulatuses. Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ning vastutava ja volitatud töötleja ametnikele neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud andmete esitajatel on juurdepääs üksnes nendega seotud mitteavalikele andmetele.

  (3) Juurdepääs andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguste andmisega või andmete väljastamisega.

  (4) Vastutav töötleja annab kasutajaõiguse rollidele jagatud õiguste alusel.

  (5) Käesoleva määruse lõikes 4 nimetatud kasutaja õigused peatatakse kasutaja töölt lahkumisel.

§ 13.   Andmete logimine

  (1) Andmekogu andmetega tehtud toimingud logitakse.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud load ja nendega seotud andmed arhiveeritakse viie aasta pärast loa kehtivuse lõppemisest.

  (3) Iga andmekogus tehtud päringu ja kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) päringu või kande teinud isiku nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (4) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt kolm aastat, kuid mitte kauem kui neli aastat kande tegemisest arvates.

5. peatükk Andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu lõpetamine 

§ 14.   Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejatele selleks eraldatud vahenditest.

§ 15.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ning avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määrus jõustub 2017. aasta 1. detsembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json