Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 18

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 20.12.2017 nr 101
RT I, 23.12.2017, 29
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.07.2023RT I, 15.07.2023, 218.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvelistest vahenditest kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord.

§ 2.   Rahastamise kord

  (1) Toetus eraldatakse igal aastal Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelarvest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigete 2 ja 3 alusel maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega kokku lepitud koostööorganile (edaspidi koostööorgan).
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (2) Toetus eraldatakse koostööorganile igal aastal riigieelarvest järgmiste põhimõtete kohaselt:
  1) 60% toetuse vahenditest jagatakse maakondade vahel võrdselt;
  2) 40% toetuse vahenditest jagatakse maakondadele rahvastikuregistri andmetel elanike arvu osakaalu alusel toetuse eraldamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
  3) Harju maakonna toetuse vahendite arvestamisel võetakse rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanike arvu osakaaluna aluseks 10% elanike arvust.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust saab kasutada kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise korraldamiseks, sealhulgas maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamise, heakskiitmise ja täitmise seire korraldamiseks.

  (2) Täpsemad koostööorgani täidetavad ülesanded sätestatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja koostööorgani vahel igal aastal sõlmitavas riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus (edaspidi toetusleping).
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

§ 4.   Toetuse väljamaksmise kord

  (1) Toetust makstakse vaid sellisele koostööorganile, kelle kaudu on ülesande täitmist soovinud vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka kuulub ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Valla- ja linnavalitsused esitavad Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile hiljemalt 2018. aasta 15. veebruariks ühiselt teatise koos kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude vastavate otsustega, millise koostööorgani kaudu §-s 3 nimetatud ülesandeid täidetakse.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksused, mis vastavad lõikes 1 sätestatud tingimusele, teavitavad Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi pärast lõikes 2 nimetatud tähtaega valla- või linnavalitsuse kaudu, millisele koostööorganile maakonna arengu kavandamise ülesanne volikogude otsustega täitmiseks antakse, eraldatakse koostööorganile jooksval kalendriaastal riigieelarvest toetust teavitamisega viivitamise võrra väiksemas mahus. Riigieelarvest eraldatavat toetust vähendatakse proportsionaalselt kalendripäevade eest, mille võrra lõikes 2 nimetatud tähtaega ületati.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (4) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium kannab §-s 3 nimetatud tegevustega seotud toetuse üle teatises nimetatud koostööorganile toetuslepingu alusel 14 tööpäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates. Toetuse suurus kinnitatakse regionaalministri käskkirjaga.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (5) Kui koostööorgani puhul ei ole enam täidetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuded või on nimetatud uus koostööorgan, peavad valla- ja linnavalitsused koostööorgani tegevuse lõppemise ja koostööorgani muutmise otsustest andma Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile teada ning edastama ühiselt teatise koos kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude vastavate otsustega hiljemalt 1. augustiks. Uue koostööorgani kaudu saab §-s 3 nimetatud ülesandeid hakata täitma ning toetus eraldatakse uuele koostööorganile järgmise kalendriaasta algusest.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (6) Lõike 5 esimeses lauses nimetatud juhul täidab kalendriaasta lõpuni §-s 3 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan ning talle eraldatud toetust Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tagasi ei nõua, kui toetust on kasutatud sihipäraselt.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

  (7) Kui valla- või linnavalitsused ei ole koostööorgani muutmise otsusest 1. augustiks teada andnud, siis täidab §-s 3 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan järgneva kalendriaasta lõpuni ning senisele koostööorganile eraldatakse toetust järgneval kalendriaastal §-s 2 sätestatud korras. Senisele koostööorganile eraldatud toetust Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tagasi ei nõua, kui toetust on kasutatud sihipäraselt.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json