Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2017, 1

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 09.08.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1, § 9 lõike 1 punktis 4 ja lõikes 5 ning § 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

2) paragrahvi 3 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Toetust taotleva ettevõtja, lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud ettevõtja ning lõike 1 punktis 2 nimetatud mittetulundusühingu või tulundusühistu liikme taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad taotluse esitamise ajaks olema esitatud äriregistrile.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Projekti elluviimisel toetatakse üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil toimuvaid tegevusi.”;

4) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „turustamiseks vajaliku seadme” sõnadega „ning sisseseade”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) toodete turustamiseks vajaliku tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine;”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) toetatavate tegevuste elluviimisega seotud mootorsõiduki kasutamise kulud;”;

7) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projekti tutvustavate müügiedendustegevuste puhul on toetatavad tegevused sellise teabe levitamine ja ürituste korraldamine ning nendel osalemine, mille eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu turustatavatest toodetest.”;

8) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5 lõiget 8 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
9) lõikes 4 nimetatud projektijuhi töötasu või lepingujärgne tasu, mis ületab Statistikaameti andmete kohase Eesti eelnenud kalendriaasta keskmise brutokuupalga rohkem kui 1,5 korda.”;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui taotlejal on vähemalt 30 päeva enne taotluse esitamist sõlmitud üüri- või rendileping § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud lao- või müügipinna kasutamiseks, peab ta olema saanud samaväärse lao- või müügipinna üüri või rendi maksumuse kohta:
1) vähemalt kaks hinnapakkumust, kui üüri- või rendi arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ületab 3000 eurot, või
2) vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui üüri- või rendi arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ei ületa 3000 eurot.”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja ei või jaotada tegevust osadeks eesmärgiga vältida nõutaval arvul hinnapakkumuste esitamist.”;

12) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) transporditeenuse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest.”;

13) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „Isikliku sõiduauto” sõnaga „Mootorsõiduki”;

14) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude hüvitamiseks antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68 lõike 1 punkti b kohaselt toetust kuni 15 protsenti toetatavatest projekti juhtimisega seotud kuludest.”;

15) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui projekti elluviimisega ei kaasne juhtimisega seotud kulusid, antakse toetust kuni 90 protsenti projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4,5 protsenti projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast.”;

16) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) nende projektis osalevate § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastavate ettevõtjate ärinimed ja äriregistri koodid, kelle toodetud põllumajandustooteid või nende töötlemisel saadud tooteid projekti raames turustatakse, kuid kes ei ole taotleja liikmed ning kellega ei ole sõlmitud § 3 lõikes 2 nimetatud lepingut, kui taotleja soovib taotluse hindamisel saada asjaomase hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte;”;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõike 1 punktis 51 nimetatud ettevõtjatega sõlmitud lepingu ärakirjad või muud dokumendid, millest nähtub ettevõtja toodete projekti raames turustamine.”;

18) paragrahvi 9 lõike 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) hinnapakkumuste ärakirjad § 6 lõikes 21 sätestatud juhtudel ja arvul;”;

19) paragrahvi 9 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) paragrahvi 6 lõikes 21 nimetatud üüri- või rendilepingu ärakiri.”;

20) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui toetust taotleb mittetulundusühing või tulundusühistu, esitab taotleja koos taotlusega liikmete nimekirja.”;

21) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Toetuse saaja kohustused

(1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui tema suhtes ei ole viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood) algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

(2) Toetuse saaja viib projektis kavandatud tegevused ellu olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril ning võtab kohustuse tagada projekti kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada toetuse eest ostetud vara, sealhulgas nii asju kui ka õiguseid, sihtotstarbeliselt vähemalt toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.”;

22) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Toetuse saaja muud kohustused

(1) Toetuse saaja täidab toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse eest soetatud vara kohapeal;
2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
5) säilitab toetusega seotud dokumente.

(2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 3 lõigetes 3–5 sätestatud nõuetele.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja kohustuseks esitada PRIA-le järgmised dokumendid:
1) taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates kuni projekti elluviimise perioodi lõpuni vähemalt kümme tööpäeva enne iga kvartali algust nimekiri projekti tutvustavatest müügiedendustegevustest, mida toetuse raames korraldatakse või millel osaletakse, koos nende toimumise asukoha ja ajaga;
2) projektis kavandatud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühel kalendriaastal olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 31. detsembril.”;

23) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) mootorsõiduki kasutamise korral sõidukulude tõendamiseks ärakiri sõidupäevikust, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduki riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduki spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga toetatava tegevuse elluviimiseks tehtud sõidu kuupäeva.”;

24) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) hinnapakkumuste ärakirjad § 6 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 sätestatud juhtudel ja arvul;
10) hinnapakkumuste hinnavõrdlustabel, kui toetatava teenuse või tegevuse maksumus ületab § 6 lõigetes 1 ja 5 nimetatud summat ja kui teenuse või tegevuse hinnapakkujaid on rohkem kui üks.”;

25) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Lõike 1 punktis 10 nimetatud hinnavõrdlustabelis esitatakse:
1) andmed esitatud hinnapakkumuste kohta;
2) andmed väljavalitud hinnapakkumuse kohta;
3) väljavalitud hinnapakkumuse objektiivne põhjendus.”;

26) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json