Teksti suurus:

Nõuded elektroonilise teabevahetuse seadmele

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2017, 3

Nõuded elektroonilise teabevahetuse seadmele1

Vastu võetud 09.08.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 45 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrus kehtestab nõuded elektroonilise teabevahetuse seadmele.

§ 2.   Üldnõuded elektroonilise teabevahetuse seadmele ja elektroonilisele vahendile

  (1) Hankija poolt kasutatavad elektroonilise teabevahetuse seadmed ja elektroonilised vahendid, samuti nende tehnilised omadused, peavad olema mittediskrimineerivad, üldiselt kättesaadavad ja koostalitlusvõimelised üldkasutatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toodetega ega tohi piirata ettevõtjate juurdepääsu riigihanke menetlusele.

  (2) Hankija võib vajaduse korral nõuda ka sellise vahendi ja seadme kasutamist, mis ei ole üldiselt kättesaadav, kui pakub alternatiivset juurdepääsuvõimalust.

  (3) Sobiva alternatiivse juurdepääsuvõimaluse pakkumiseks käesoleva paragrahvi lõike 2 tähenduses loetakse, kui hankija:
  1) pakub kõnealusele vahendile ja seadmele tasuta piiramatut ja täielikku elektroonilist juurdepääsu alates kuupäevast, mil avaldati teade kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL VIII lisa või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL IX lisaga ning teates esitatakse internetiaadress, kus kõnealused vahendid ja seadmed on kättesaadavad, või
  2) tagab, et pakkuja, kellel puudub juurdepääs asjaomasele vahendile ja seadmele või kellel ei ole võimalik seda vastava tähtaja jooksul hankida, tingimusel et juurdepääsu puudumine ei tulene pakkujast endast, võib saada juurdepääsu riigihanke menetlusele ajutise loaga, mis tehakse interneti kaudu tasuta kättesaadavaks, või
  3) toetab alternatiivset kanalit pakkumuste elektrooniliseks esitamiseks.

§ 3.   Nõuded taotluse, kvalifitseerimissüsteemiga liitumise taotluse, pakkumuse ja ideekavandi vastuvõtmiseks kasutatavale elektroonilise teabevahetuse seadmele

  Elektroonilise teabevahetuse seade peab vastava tehnilise vahendi kaudu ja asjakohase riigihanke menetluse rakendamisel tagama järgmist:
  1) pakkumuse, taotluse, kvalifitseerimissüsteemiga liitumise taotluse või ideekavandi esitamise täpne kuupäev ja kellaaeg on tuvastatav;
  2) enne pakkumuste, taotluste, kvalifitseerimissüsteemiga liitumise taotluste või ideekavandite esitamise tähtpäeva puudub nendele juurdepääs;
  3) pakkumuste, taotluste, kvalifitseerimissüsteemiga liitumise taotluste või ideekavandite avamise aega saab määrata ja muuta üksnes selleks õigust omav isik;
  4) riigihanke menetluse jooksul esitatud andmetele saab juurde pääseda üksnes selleks õigust omav isik;
  5) üksnes selleks õigust omav isik saab pärast pakkumuste, taotluste, kvalifitseerimissüsteemiga liitumise taotluste või ideekavandi esitamise tähtpäeva võimaldada esitatud andmetele juurdepääsu;
  6) käesoleva paragrahvi punktides 1−5 sätestatud nõuetele vastavalt laekunud ja avatud andmetele on võimalik juurde pääseda üksnes isikul, kellel on õigus nende andmetega tutvuda;
  7) käesoleva paragrahvi punktides 2−6 sätestatud nõuete rikkumine või selle katse on tuvastatav.

§ 4.   Pakkumuse edastamise ja vastuvõtu ning taotluse vastuvõtu kohta esitatav teave

  Hankija avaldab riigihanke alusdokumentides teabe pakkumuste ja taotluste elektroonilise esitamise, sealhulgas krüpteerimise ja ajatempli kasutamise kohta, kui ta nõuab krüpteerimise ja ajatempli kasutamist.

§ 5.   Nõuded elektroonilise sidevahendi turvalisuse tasemele ja elektroonilisele allkirjale

  (1) Kui elektrooniliselt sidevahendilt nõutava turvalisuse tase ei ole sätestatud õigusaktiga, määrab taseme hankija, sätestades turvalisuse nõuded proportsionaalselt asjaomaste riskidega.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud risk on selline, et on vaja kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 määratletud täiustatud elektroonilist allkirja, aktsepteerivad hankijad kvalifitseeritud sertifikaati toetatavaid täiustatud elektroonilisi allkirju, kui sertifikaadi on väljastanud komisjoni otsuses 2009/767/EÜ sätestatud usaldusnimekirjas olev sertifitseerimisteenuse pakkuja, sõltumata, kas allkiri on loodud turvalise allkirja andmise vahendiga, järgmiste tingimuste täitmise korral:
  1) hankija kehtestab Euroopa Komisjoni otsusega 2011/130/EL ette nähtud vormingute alusel täiustatud allkirja vormingu nõude ning näeb ette vajalikud meetmed selliste vormingute tehniliseks töötlemiseks;
  2) kui pakkumus on allkirjastatud usaldusnimekirjas osundatud kvalifitseeritud sertifikaadiga, ei kohalda hankija täiendavaid nõudeid, mis võivad pakkujal takistada kõnealuse allkirja kasutamist.

  (3) Riigihanke menetluses kasutatavate dokumentide puhul, mille allkirjastab riigiasutus või muu dokumente väljastav üksus, võib selline riigiasutus või üksus kehtestada täiustatud allkirja vormingu nõude kooskõlas Euroopa Komisjoni otsuse 2011/130/EL artikli 1 lõikega 2, sätestades vajalikud meetmed selliste vormingute tehniliseks töötlemiseks ja lisades teabe, mis on vajalik asjaomase dokumendi allkirja töötlemiseks. Sellised dokumendid peavad sisaldama elektroonilises allkirjas või elektroonilises dokumendikandjas teavet olemasolevate verifitseerimisvõimaluste kohta, mis võimaldavad laekunud elektroonilisi allkirju interneti teel, tasuta ja kasutatud keelt emakeelena mittekõnelevale inimesele arusaadaval viisil verifitseerida.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.03.2014, lk 1–64); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.03.2014, lk 65–242); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.03.2014, lk 243–374).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json