Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2017, 4

Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord1

Vastu võetud 09.08.2017 nr 62

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 212 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib hankija ja Rahandusministeeriumi (edaspidi ministeerium) tegevust, kui Euroopa Komisjon (edaspidi Komisjon) on kirjalikult teavitanud hankijat Euroopa Liidu riigihangete alaste õigusaktide või neid rakendavate siseriiklike õigusaktide sätete rikkumisest riigihanke läbiviimisel.

§ 2.   Hankija tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel

  Hankija on kohustatud käesoleva määruse §-s 1 nimetatud teate saamisel Komisjonilt kohe edastama ministeeriumile Komisjoni teate koopia ja kolme tööpäeva jooksul edastama ministeeriumile kogu asjakohase informatsiooni vastava riigihanke kohta.

§ 3.   Rahandusministeeriumi tegevus Euroopa Komisjonilt teate saamisel või hankijalt riigihanke kohta informatsiooni saamisel

  (1) Komisjonilt saadud teate või hankija poolt ministeeriumile edastatud informatsiooni alusel kontrollib ministeerium hankija poolt riigihanke läbiviimise vastavust õigusaktides sätestatule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kontrolli teostab ministeerium riigihangete seaduses sätestatud riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korras.

§ 4.   Informatsiooni edastamine Euroopa Komisjonile

  (1) Ministeerium saadab Komisjonile käesoleva määruse §-s 3 nimetatud kontrolli tulemuse kohta kirjaliku teate, milles on ära näidatud tuvastatud rikkumised ja nende kõrvaldamise kohta kasutusele võetud meetmed ning vajadusel põhjendatud selgitused, miks rikkumisi ei ole kõrvaldatud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate saadab ministeerium Komisjonile 21 päeva jooksul Komisjoni teate saamisest. Ministeerium saadab hankijale koopia Komisjonile saadetavast teatest.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud selgitus põhineb asjaolul, et sama riigihankega seoses on esitatud hankija tegevuse peale vaidlustus riigihangete vaidlustuskomisjonile, saadab ministeerium vastavas menetluses siduva otsuse jõustumisel teate selle kohta Komisjonile.

§ 5.   Jõustumissäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/66/EÜ, 11. detsember 2007, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas – Euroopa Liidu Teataja L 335, 20.12.2007, lk 31–46.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json