Teksti suurus:

Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2017, 9

Metsateatisel esitatavate andmete loetelu ning metsateatise esitamise, menetlemise ja registreerimise kord ning tähtajad

Vastu võetud 11.08.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 41 lõike 6 alusel.

§ 1.   Metsateatisega esitatavad andmed

  (1) Metsateatisel esitatakse järgmised andmed:
  1) metsaomaniku ja tema esindaja või kasutusvalduse korral kasutusvaldaja või tema esindaja nimi, isiku- või registrikood, posti või e-posti aadress ning telefoninumber;
  2) maaüksuse asukoha andmed: maakond, vald/linn, kinnistu number ja nimetus; riigimetsas metskonna nimi;
  3) kavandatud raie või metsaressursi arvestuse riiklikku registrisse (edaspidi metsaregister) kandmata olulise metsakahjustuse asukoha andmed: katastriüksuse tunnus ning eraldise number, riigimetsas ka kvartali number;
  4) kavandatav raieliik;
  5) hinnanguline raiemaht;
  6) avastatud olulise metsakahjustuse põhjus;
  7) kavandatud raie või avastatud olulise metsakahjustuse pindala ning kaardile märgitud asukoha skeem, kui kavandatud raie või avastatud olulise metsakahjustuse ala on erinev eraldise piiridest.

  (2) Raiet kavandades või olulise metsakahjustuse avastamise korral maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal märgitakse metsateatises katastriüksuse tunnuseks „00000:000:0000”. Metsateatisele lisatakse kohaliku omavalitsuse tõend maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotluse puudumise kohta.

§ 2.   Metsateatise esitamine ja menetlemine

  (1) Metsateatis esitatakse Keskkonnaametile ühel metsaseaduse § 41 lõikes 4 nimetatud viisidest.

  (2) Paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga esitatava metsateatise vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (4) Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on Keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

  (5) Kui raie on kavandatud alal, kus asub kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt looduskaitseseaduse tähenduses, saadab Keskkonnaamet metsateatise kooskõlastamiseks kohalikule omavalitsusele, kelle territooriumil kaitstav loodusobjekt asub. Kooskõlastamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 3.   Metsateatise menetluse peatamine

  (1) Kui metsateatisega kavandatud raie hõlmab ala, mille kohta on looduskaitseseaduse kohaselt esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või algatatud kaitse alla võtmise menetlus, on Keskkonnaametil õigus peatada metsateatise menetlus vastavalt looduskaitseseaduse § 8 lõikele 6.

  (2) Kui loodusobjekti kaitse alla võtmise või sellest keeldumise otsus on vastu võetud, jätkab Keskkonnaamet metsateatise menetlust ning viib selle lõpuni 15 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.

§ 4.   Raie ja olulise metsakahjustuse registreerimine

  (1) Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline metsakahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga, saadab Keskkonnaamet metsateatise esitajale raie registreerimise kohta registriväljavõtte.

  (2) Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

  (3) Kui metsateatisega kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele, põhjendatakse registreerimisest keeldumist kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.

  (4) Kavandatud raie registreerimisel kehtiva registreeritud raiega samale alale muutub varasem kehtiv registreering kehtetuks, kui see ei lähe vastuollu õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 5.   Metsateatise ning registrikannete säilitamine

  (1) Paberil ja digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga esitatud metsateatist koos lisadega säilitatakse Keskkonnaametis kümme aastat metsateatise esitamisest.

  (2) Metsaregistris registreeritud metsateatisi koos sellega seotud teiste registrikannete- ja dokumentidega säilitatakse metsaregistris kümme aastat metsateatise esitamisest.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Metsateatised, mille kohta ei ole 2017. aasta 1. septembriks otsust tehtud, menetletakse lõpuni käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 26. juuni 2014. a määrus nr 27 „Metsateatisel esitatavate andmete loetelu, metsateatise vorm, esitamise, tagastamise, registreerimise ja menetlemise kord ning tähtajad” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Metsateatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json