Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2018, 1

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Vastu võetud 09.08.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruses nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigigümnaasium – Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev gümnaasium, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 3 punktides 4, 61 või 8 toodud vormis ja kus võib toimuda nii statsionaarne kui mittestatsionaarne õpe;”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse investeeringuprojektile, mis panustab käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi, tulemuste ja väljundnäitaja sihttaseme saavutamisse ja mille raames investeeritakse riigigümnaasiumi õppehoonesse või -hoonetesse, rekonstrueerides olemasolevat hoonet või ehitades juurde- või uusehituse või sisustatakse riigigümnaasiumi õppehoone nüüdisaegse sisustuse, inventari, õppe- ning töövahenditega.”;

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vähema kui 720 õppekohaga riigigümnaasiumis õppehoonest eraldiseisvate spordihoonete ehitamise või uutesse hoonetesse spordiruumide ehitamise kulud;”;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) arvestused objekti haldamisega kaasnevate keskmiste iga-aastaste kulude ja võimalike tulude kohta ning kulude katteallikad vastavalt standardi EVS 807 ülesehitusele;”;

5) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

„(11) Toetuse saaja on kohustatud taotlema rahuldamise otsuse muutmist lisaks taotluste menetlemise määruse §-s 10 sätestatule ka juhul, kui ühe tegevusrea summa muudatus ületab 15% tegevusrea otsusega kinnitatud mahust. Muudel juhtudel on toetuse saaja kohustatud rakendusüksust muudatusest teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne eelarvest erinevate kulutuste tegemist.”.

Mailis Reps
Minister

Ivar Sikk
Asekantsler (kutse- ja täiskasvanuharidus ning planeerimine) kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json