Teksti suurus:

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2018, 3

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 13.08.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste dekoratiivkultuuride sugukondade, perekondade ja liikide suhtes:
1) aednelk (Dianthus caryophyllus L.) ja selle hübriidid;
2) jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch);
3) krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.);
4) must mänd (Pinus nigra);
5) komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49 lisas loetletud palmiliste (Palmae) sugukonna perekonnad ja liigid;
6) perekond gerbera (Gerbera L.);
7) perekond gladiool (Gladiolus L.);
8) perekond kibuvits (Rosa);
9) perekond liilia (Lilium L.);
10) perekond nartsiss (Narcissus L.);
11) perekond pelargoon (Pelargonium L.);
12) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
13) perekond ploomipuu (Prunus L.);
14) perekond tsitrus (Citrus L.);
15) perekond õunapuu (Malus Mill.);
16) roosbegoonia (Begonia x hiemalis Fotsch);
17) muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede liigid.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna „lisas” tekstiosaga „komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49 lisas”;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mille visuaalsel hindamisel ei esine komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49 lisas nimetatud taimekahjustajaid;”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) pärinema paljundusmaterjalist, mille visuaalse hindamise tulemusena ei ole avastatud komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49 lisas perekond tsitruse taimekahjustajana nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid ning mida on asjakohaseid meetodeid kasutades laboratoorselt analüüsitud ja mis on tunnistatud neist taimekahjustajatest vabaks;
2) olema viimase kasvuperioodi jooksul hinnatud ja hindamise tulemusena ei ole avastatud komisjoni direktiivi (EMÜ) nr 93/49 lisas perekond tsitruse taimekahjustajana nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid;”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Palmiliste sugukonda kuuluva liigi paljundusmaterjal, mille puhul taime tüve alumise osa läbimõõt on üle viie sentimeetri, peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele vastama vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) olema kogu elutsükli jooksul toodetud taimekahjustajast Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vabas piirkonnas;
2) olema vähemalt kaks aastat enne turustamist toodetud tootmiskohas, kus on välistatud saastumine taimekahjustajaga Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) või kus rakendatakse meetmeid selle taimekahjustaja ennetamiseks, ning seda peab olema vähemalt iga nelja kuu järel visuaalselt hinnatud eelnimetatud taimekahjustaja esinemise suhtes.”;

6) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9–18), muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/67/EÜ (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78–78)” tekstiosaga „ja komisjoni rakendusdirektiiviga 2018/484/EL, millega muudetakse komisjoni direktiivi 93/49/EMÜ nõuete osas, millele peab teatavate sugukonna Palmae perekondade või liikide paljundusmaterjal vastama seoses kahjuriga Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (ELT L 81, 23.03.2018, lk 10–12)”;

7) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json