Teksti suurus:

Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2023, 4

Teadus- ja Arendusnõukogu põhimäärus

Vastu võetud 22.09.2005 nr 247
RT I 2005, 52, 415
jõustumine 07.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2007RT I 2007, 73, 45001.01.2008
14.11.2019RT I, 16.11.2019, 119.11.2019
15.10.2021RT I, 19.10.2021, 222.10.2021
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023
14.08.2023RT I, 15.08.2023, 318.08.2023

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 11 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Teadus- ja Arendusnõukogu (edaspidi TAN) tegevuse alused, sealhulgas õigused ja kohustused ülesannete täitmisel ning töökord.

§ 2.   TANi tegevuse alused

  (1) TAN on Vabariigi Valitsuse juures asuv nõuandev kogu, kes täidab «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest» ja teistest õigusaktidest tulenevaid ning Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

  (2) TAN on 15-liikmeline ja tema koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus.
[RT I, 15.08.2023, 3 - jõust. 18.08.2023]

§ 3.   TANi õigused ja kohustused

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on TANil õigus:
  1) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid teadus- ja arendustegevusega seotud riiklike teadus- ja arendusprogrammikomisjonide ja programminõukogude moodustamise, nende koosseisu, finantseerimise ja tegevuse tagamise kohta, samuti programmi täitmise eest vastutavate asutuste määramise kohta;
  2) nõustades Vabariigi Valitsust rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alase koostöö osas, esitada oma seisukoht teadus- ja arendustegevust puudutavate rahvusvaheliste lepingute ja abiprogrammide suhtes;
  3) saada ministeeriumidelt ja teistelt valitsusasutustelt, kohalikelt omavalitsusüksustelt ja nende asutustelt ning teadus- ja arendusasutustelt teadus- ja arendustegevust puudutavat teavet (dokumente ja selgitusi);
  4) teha haridus- ja teadusministrile ning majandusvaldkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid teemade käsitlemiseks vastavalt kas teaduspoliitika komisjonis või innovatsioonipoliitika komisjonis;
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]
  5) moodustada ekspertkomisjone ja ajutisi töörühmi.

  (2) TANi liige võtab peaministri kutsel osa Vabariigi Valitsuse nendest istungitest, kus arutatakse teadus- ja arendustegevust puudutavaid küsimusi.

  (3) TAN teeb oma ülesannete täitmisel koostööd ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste ja nende asutuste, teadus- ja arendusasutuste ning vajaduse korral muude asutuste ja isikutega.

  (4) TAN on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kellele ta iga aasta 1. märtsiks esitab Eesti teadus- ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid.

§ 4.   TANi töö juhtimine

  (1) TANi tööd juhib TANi esimees, kelleks on ametikoha järgi peaminister.

  (2) TANi esimehe asendamise korra määrab TANi esimees.

§ 5.   TANi teenindamine

  TANi tehnilise teenindamise tagab Riigikantselei.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

§ 6.   TANi istung

  (1) TANi töövorm on istung. Istungid toimuvad vastavalt vajadusele.

  (2) TANi istungid kutsub kokkuleppel TANi esimehega kokku Riigikantselei.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

  (3) TANi istungi päevakorra kinnitab ja istungit juhatab TANi esimees.

  (4) TANi esimees võib istungile kutsuda TANi mittekuuluvaid isikuid ja neile sõna anda.

  (5) TANi istungi päevakorda esitavad teemasid TANi liikmed. Teema esitamisel on TANi liikmel õigus teha ettepanek teema eelnevaks arutamiseks teaduspoliitika komisjonis, innovatsioonipoliitika komisjonis või mõlemas. Teema päevakorda esitaja edastab teemat puudutavad materjalid Riigikantseleile vähemalt kümme päeva enne istungi toimumist.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

  (6) Päevakorda esitatava teema arutamise enne TANi istungit teaduspoliitika komisjonis, innovatsioonipoliitika komisjonis või mõlemas otsustab TANi esimees.

  (7) Riigikantselei saadab TANi istungi materjalid TANi liikmetele tutvumiseks vähemalt viis päeva enne istungi toimumist.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

§ 7.   TANi istungi protokoll

  TANi istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla TANi esimees ja vastava istungi protokollija.

§ 8.   TANi otsustusvõimelisus

  (1) TAN on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 10 TANi liiget.
[RT I, 15.08.2023, 3 - jõust. 18.08.2023]

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub Riigikantselei TANi uue istungi kokku kahe nädala jooksul.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

§ 9.   TANi otsused

  (1) TAN võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

  (2) TANi otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

  (3) TANi otsused ja aruanded avalikustab Riigikantselei TANi veebilehel.
[RT I 2007, 73, 450 - jõust. 01.01.2008]

§ 10.   Kirjalik hääletamine

  (1) TANil on õigus võtta otsuseid vastu ilma istungit kokku kutsumata kirjaliku, sealhulgas elektroonilise hääletamise teel.

  (2) Kirjalikule hääletamisele pandav küsimus edastatakse kõikidele TANi liikmetele.

  (3) Kirjalikul hääletamisel võetakse otsus vastu kõigi TANi liikmete poolthäälte enamusega.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json