Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 "Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2011, 1

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruse nr 37 "Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid" muutmine

Vastu võetud 12.09.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse "Veeseaduse" § 306 alusel.

Keskkonnaministri 29. juuli 2010. a määruses nr 37 „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“ (RT I 2010, 54, 352) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „soojuskandja“ sõnaga „soojuskontuur“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „sanitaarkaitseala ja hooldusala“ sõnadega „sanitaarkaitseala või hooldusala“;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) asendiplaani mõõtkavas 1:500 või 1:1000, kus on märgitud põhja-lõuna suund, maaüksusel asuvad potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad ning kavandatavast puurkaevust või -august 1 kilomeetri raadiuses asuvad puurkaevud ja -augud;“;

4) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) puurkaevu või -augu ümbruse maapinna absoluutne kõrgus;”;

5) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevu planeeritav veevõtt (m3/ööpäevas), orienteeruv inimeste arv, keda puurkaevu veega varustatakse, staatilise veepinna tase ja selle alandus projektikohase tootlikkuse juures;“;

6) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) välistama reostunud vee, sh ülemiste põhjaveekihtide vee sissevoolu puurkaevuga või -auguga avatavasse põhjaveekihti;“;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõna „dünaamilise“;

10) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

“(31) Puurkaevu, millega võetakse vett rohkem kui 5 m3 ööpäevas, konstruktsioon ja puurkaevu paigaldatud veetõsteseadmed peavad võimaldama veetaseme mõõtmist puurkaevus ilma veetõsteseadmeid eemaldamata. Sellise puurkaevu konstruktsioon peab võimaldama veeproovi võtmist puurkaevuga avatavast põhjaveekihist ning veeproovi võtmiseks tuleb kraan paigaldada puurkaevu suudmele võimalikult lähedale.”;

11) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Kinnise soojussüsteemi puuraugud tuleb pärast soojuskontuuri paigaldamist kogu puuraugu ulatuses täita keskkonnale ohutu materjaliga ning täitematerjalis kasutatavate kemikaalide kohta peab olema ohutuskaart. Soojuskontuuris võib kasutada üksnes keskkonnale ohutut soojuskandevedelikku ning kasutatava soojuskandevedeliku kohta peab olema ohutuskaart.”;

12) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Puurkaevu ja puuraugu katsetamine ning veeproovide võtmine

(1) Pärast puurkaevu või -augu rajamist, kuid enne puurkaevu või -augu kasutusele võtmist teeb puurkaevu või -augu puurinud isik selle puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni. Puuraugu puhastuspumpamist ei tehta juhul, kui on rajatud kinnise soojussüsteemi puurauk.

(2) Puurkaevu või -augu puurinud isik mõõdab enne puhastuspumpamist puurkaevu või -augu staatilist veetaset.

(3) Hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaevus või -augus tehakse puhastus- ja proovipumpamine vastavalt uuringu eesmärgile.

(4) Puurkaevu või põhjaveevaru hindamise eesmärgil rajatud puuraugu hüdrogeoloogiliste parameetrite määramiseks teeb puurkaevu või -augu puurinud isik proovipumpamise vähemalt 1,3-kordse projekteeritud tootlikkusega või maksimaalse tootlikkusega, kui projekteeritud tootlikkust proovipumpamisel ei ole võimalik saavutada.

(5) Proovipumpamist tehakse kuni tootlikkuse ja dünaamilise veetaseme stabiliseerumiseni. Proovipumpamise käigus määrab puurkaevu puurinud isik puurkaevu tootlikkuse, staatilise ja dünaamilise veetaseme ning erideebiti.

(6) Pärast puurkaevu või -augu proovipumpamist korraldab puurkaevu või -augu puurinud isik veeproovide võtmise proovivõtja atesteerimistunnistust omava isiku poolt. Veeproovid võetakse vähemalt käesoleva määruse lisa 4 punktides 5.1–5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks järgmiselt:

1) kui rajati puurkaev tootmisvee võtmiseks või soojussüsteemi puurkaev, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.2 nimetatud näitajate analüüsimiseks;

2) kui rajati puurkaev joogivee võtmiseks ning rajatud puurkaevu projektikohane tootlikkus on väiksem kui 10 m3/ööpäevas või puurkaevust saab vett vähem kui 50 inimest, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.3 nimetatud näitajate analüüsimiseks;

3) kui rajati puurkaev joogivee võtmiseks ning rajatud puurkaevu projektikohane tootlikkus on suurem kui 10 m3/ööpäevas või puurkaevust saab vett vähem kui 50 inimest, võetakse veeproovid lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks;

4) kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud puurkaev avab ohustatud põhjaveekogumisse kuuluva põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3. nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.5 nimetatud põhjaveekogumit ohustavate näitajate analüüsimiseks;

5) kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsimiseks;

6) kui rajati hüdrogeoloogiliste uuringute puurkaev või -auk, võetakse veeproovid vastavalt uuringu eesmärgile.

(7) Veeproove ei pea võtma kinnise soojussüsteemi puuraugu korral.

(8) Puurkaevu või -augu suue tuleb pärast veeproovide võtmist sulgeda.

(9) Puurkaevus, mis võetakse kasutusele rohkem kui neli kuud pärast puurkaevu rajamist, tehakse enne kasutusele võtmist täiendav puhastuspumpamine.“;

13) paragrahvi 9 lõikes 2 kirjutatakse sõnad „ordoviitsiumi-kambriumi“ ja „kambriumi-vendi“ suure algustähega „Ordoviitsiumi-Kambriumi“ ja „Kambriumi-Vendi“;

14) paragrahvi 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevule või -augule on keskkonnaregistri või ehitisregistri kood antud;“;

15) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) enne puurkaevu või -augu tampoonimist teha puurkaevus või -augus vajaduse korral puhastuspumpamine puurkaevu või -augu vee kuuekordse mahu ulatuses;“;

16) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) pikendada manteltoru ülevoolu lakkamiseni ja seejärel puurkaev või -auk tampoonida;“;

17) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna „märke“ sõnaga „märge“;

18) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne konserveeritud puurkaevu taas kasutusele võtmist korraldab puurkaevu omanik või valdaja selle puhastuspumpamise pumbatava vee selginemiseni ja veeproovide võtmise vastavalt käesoleva määruse § 7 lõikele 6.“;

19) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) puurkaevu või -augu keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood juhul, kui puurkaevule või -augule on keskkonnaregistri kood ja ehitisregistri kood antud;“;

20) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „tehnoloogiakirjeldus“ sõnadega „tehnoloogia kirjeldus“;

21) määrust täiendatakse paragrahviga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Rekonstrueeritud puurkaevu ja puuraugu katsetamine, sellest veeproovide võtmine ning andmete kandmine keskkonnaregistrisse

(1) Rekonstrueeritud puurkaevu või -auku katsetatakse ja puurkaevust või -august võetakse veeproovid vastavalt käesoleva määruse §-le 7.

(2) Puurkaevu või -augu rekonstrueerinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või -augu rekonstrueerimist täitma puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi (lisa 4) ja esitama selle Keskkonnaametile 10 tööpäeva jooksul pärast rekonstrueerimise lõpetamist.

(3) Keskkonnaamet vaatab esitatud andmed üle ja korraldab andmete sisestamise keskkonnaregistrisse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohaselt täidetud puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi kättesaamisest arvates. Kui puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrile esitamise vorm on täidetud mittenõuetekohaselt, siis tagastab Keskkonnamet selle puurkaevu või -augu puurinud isikule ja annab vähemalt viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.”;

22) määruse lisas 1 olev tabel muudetakse ja esitatakse järgmisel kujul:

„PUURKAEVU/PUURAUGU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS

KELLELE:

(Kohalik omavalitsusüksus)

1. TAOTLEJA ANDMED

Taotleja nimi:

Registri- või isikukood:

                

Telefon:

                

Aadress:

E-post:

2. KAVANDATAVA PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED

Maaüksuse katastritunnus:

Asukoha aadress:

Kavandatav veevõtt puurkaevust:

m3/ ööpäevas

Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve:

 

Orienteeriv inimeste arv, keda puurkaevu veega varustatakse
(täidetakse juhul, kui puurkaevu kavandatakse rajada joogivee võtmise eesmärgil):

3. MAAOMANIKU ANDMED (täidetakse juhul, kui maaomanik ei ole puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik)

Maaomaniku nimi:

Registri- või isikukood:

Telefon:

Aadress:

E-post:

Lisa:

Maaomaniku kirjalik nõusolek puurkaevu või -augu rajamiseks temale kuuluvale maale.

Taotleja allkiri ja kuupäev (täidetakse juhul, kui taotlus ei ole digiallkirjastatud):

                

23) lisas 4 olev tabel muudetakse ja esitatakse järgmisel kujul:

„PUURKAEVU/PUURAUGU ANDMETE KESKKONNAREGISTRISSE KANDMISEKS ESITAMISE VORM

1. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIKU ANDMED

Isiku nimi:

Registri- või isikukood:

                

Telefon:

                

Aadress:

E-post:

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED

Ehitisregistri kood:

Ehitamise aasta:

Kirjaliku nõusoleku number:

Ehitusloa number:

Projekti number:

Puurkaevu või -augu kasutamise otstarve:

2.1. ASUKOHT

Maaüksuse katastritunnus:

Koordinaadid:

p.l.

i.p.

Aadress:

Sanitaarkaitseala ulatus, m:

Hooldusala ulatus, m:

Hooldusala või sanitaarkaitseala nõuded:

2.2. PUURAUGU ANDMED

Sügavus, m:

Maapinna absoluutkõrgus, m:

Põhjaveekiht ja indeks:

Põhjaveekogum:

2.3. GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE

Nr

Geoloogilise läbilõike kirjeldus

Geoloogiline indeks

Kihi tüsedus, m

Kihi lamami sügavus, m

Veekihi lasuvussügavus, m

           
           

2.4. ANDMED PUURIMISE JA KONSTRUKTSIOONI KOHTA

Nr

Puurauk

Manteldus

Puurimise diameeter, mm

Algus, m

Lõpp, m

Diameeter, mm

Algus, m

Lõpp, m

Pikkus, m

Manteltorutagune isolatsioon

                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

Puurmasina tüüp:

Puurimismeetod:

Isolatsiooni kirjeldus:

Tihendid:

Filtri tüüp:

Filtri paigutussügavus, m

Puurimisel esinenud kõrvalekalded projektist:

Kasutatud ehitustoodete spetsifikatsioonid:

2.5. HÜDROGEOLOOGILISED ANDMED

Pumpamise tehnoloogia ja tehnika:

Kuupäev

Pumpamise kestus, h

Staatiline veetase, m

Deebit, l/s

Veetaseme alanemine, m

Erideebit, l/s*m

                                                                                                     
                                                                                                     

2.6. PUURKAEVU KASUTAMINE

Soovitatav pumba tüüp:

Soovitatav pumba võimsus, m3/h:

Soovitatav veepuhastusseade:

Puurkaevu soovitatav tootlikkus, l/s, m3/ööpäevas:

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU PROJEKTEERIJA

Ettevõtja nimi:

Projekteerija nimi:

Litsentsi number:

Litsentsi kehtivuse aeg:

E-post:

Telefon:

Aadress:

4. PUURKAEVU VÕI -AUGU RAJAJA

Ettevõtja nimi:

Puurija nimi:

Litsentsi number:

Litsentsi kehtivuse aeg:

E-post:

Telefon:

Aadress:

5. VEEANALÜÜSID

5.1. ORGANOLEPTILISED NÄITAJAD

Värvus, kraadi

Hägusus, NTU

Lõhn, palli

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

5.2. FÜÜSIKALIS-KEEMILISED NÄITAJAD (1)

Oksüdeeritavus, mg/l

Kaalium, mg/l

Nitraat, mg/l

Elektrijuhtivus, 20oC juures µScm-1

Kaltsium, mg/l

Nitrit, mg/l

pH

Kloriid, mg/l

Raud, µg/l

Karedus, mg/ekv

Magneesium, mg/l

Sulfaadid, mg/l

Ammoonium, mg/l

Mangaan, µg/l

Vesinikkarbonaadid, mg/l

Fluoriid, mg/l

Naatrium, mg/l

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

5.3. MIKROBIOLOOGILISED NÄITAJAD

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100 ml

 

Escherichia coli, PMÜ/100 ml

 

Enterokokid, PMÜ/100 ml

 

Kolooniate arv 22oC, PMÜ/1 ml

 

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

5.4. FÜÜSIKALIS-KEEMILISED NÄITAJAD (2)

Antimon, µg/l

Elavhõbe, µg/l

Pestitsiidid, µg/l

Arseen, µg/l

Fenoolsed ühendid, mg/l

Seleen, µg/l

Baarium, mg/l

Kaadmium, µg/l

Tsüaniid, µg/l

Benseen, mg/l

Kroom, µg/l

Vask, mg/l

Benso(a)püreen, µg/l

Nikkel, µg/l

Lahustunud hapniku sisaldus, mg/l

Boor, mg/l

Plii, µg/l

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

5.5. PÕHJAVEEKOGUMI KEEMILISE SEISUNDI NÄITAJAD

Naftasaadused, mg/l

Summa PAH, µg/l

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

5.6. RADIOLOOGILISED NÄITAJAD

Triitium, Bq/l

Efektiivdoos, mSv/a

Proovivõtja nimi:

Veeproovide võtmise kuupäev:

Atesteerimistunnistuse number:

Labor ja labori registrinumber:

Akrediteerimistunnistuse number:

6. SOOVITUSED VEE KASUTAMISEKS

Soovitused vee kasutamiseks:

7. KOOSTAJA ANDMED

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aadress:

Allkiri ja kuupäev (täidetakse juhul, kui taotlus ei ole digiallkirjastatud:)

24) lisas 5 olev tabel muudetakse ja esitatakse järgmisel kujul:

„PUURKAEVU/PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT

1. PUURKAEVU VÕI -AUGU ANDMED

Keskkonnaregistri kood:

                

Ehitisregistri kood:

                

Ehitusloa number:

Kirjaliku nõusoleku number:

Maaüksuse katastritunnus:

Koordinaadid:

p.l.

i.p.

Aadress:

Sügavus, m:

Maapinna absoluutkõrgus,  m

Põhjaveekiht ja indeks:

Põhjaveekogum:

Lisa:

Puurkaevu või -augu asukoha joonis mõõtkavas 1:500 või 1:1000

2. PUURKAEVU VÕI -AUGU LIKVIDEERIMINE

Likvideerimise aeg:

kuni

Likvideerimise põhjus ja puurkaevu või -augu tehniline seisukord:

Likvideerimise tehnoloogia kirjeldus:

Likvideerimisel kasutatud ehitustoodete spetsifikatsioonid:

Likvideerimisel esinenud kõrvalekalded projektist:

Puurkaevu või -augu ümbruse olukord pärast likvideerimist:

Märkused:

3. PUURKAEVU VÕI -AUGU OMANIK

Isiku nimi:

Registri- või isikukood:

Telefon:

Aadress:

E-post:

4. PUURKAEVU VÕI -AUGU LIKVIDEERIMISE PROJEKTI KOOSTAJA

Isiku nimi:

Projekteerija nimi:

Litsentsi number:

Litsentsi kehtivuse aeg:

E-post:

Telefon:

Aadress:

5. PUURKAEVU VÕI -AUGU LIKVIDEERIJA

Isiku nimi:

Likvideerija nimi:

Litsentsi number:

Litsentsi kehtivuse aeg:

E-post:

Telefon:

Aadress:

6. KOOSTAJA ANDMED

Nimi:

Telefon:

E-post:

Aadress:

Allkiri ja kuupäev (täidetakse juhul, kui taotlus ei ole digiallkirjastatud):

“.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json