Teksti suurus:

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 2

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 08.09.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. a määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Täiendavad nõuded hädaabiteadete menetlemise valdkonna päästeametnikule

(1) Päästepealik peab omama kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud Häirekeskuse tegevusvaldkonna õppeprogrammi aasta jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(2) Hädaabiteateid mittemenetlev päästepeaspetsialist peab omama kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud Häirekeskuse tegevusvaldkonna õppeprogrammi aasta jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(3) Hädaabiteateid menetlev meditsiinivaldkonna päästepeaspetsialist peab omama meditsiinilist kõrgharidust ja olema läbinud Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud Häirekeskuse tegevusvaldkonna õppeprogrammi aasta jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(4) Hädaabiteateid menetleva valvevahetuse juhi ja logistik II teenistuskohal töötav päästepeaspetsialist peab omama kõrgharidust ja läbima Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud valvevahetuse juhi täiendusõppe kahe kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates ning vastama päästekorraldaja – valvevahetuse juht, tase 6 kutsestandardile kuue kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(5) Logistikuna töötav päästevanemspetsialist peab vastama päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsestandardile hiljemalt kahe kuu jooksul ametikohale nimetamisest.

(6) Hädaabiteateid menetleva päästekorraldaja teenistuskohal töötav päästespetsialist peab vastama päästekorraldaja, tase 4 kutsestandardile kümne kuu jooksul kutseõppesse asumise päevast arvates või läbima hädaabiteadete menetlemise täiendusõppe kuue kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(7) Hädaabiteadete menetlemise valdkonna päästeametnikud, kes omavad tuletõrje-, pääste- või politseialast või meditsiini- või erakorralise meditsiini alast kõrg- või kutseharidust, ei pea läbima käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud õppeprogrammi või lõikes 4 sätestatud täiendusõpet osas, milles neil on erialane kõrg- või kutseharidus.”;

2) paragrahvi 6 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „kümne kuu jooksul alates kutseõppesse asumise päevast”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juulil 2016. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkti 1 rakendatakse 24. augustist 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json