Teksti suurus:

Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 9

Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.02.2005 nr 23
RTL 2005, 22, 304
jõustumine 25.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2005RTL 2005, 105, 160421.10.2005
09.09.2015RT I, 15.09.2015, 318.09.2015

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4) § 88 lõike 4 ja § 90 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse ravimi kliinilise uuringu (edaspidi uuring) teostamiseks esitatavate andmete ja dokumentide loetelu, nõuded uuritavale ravimile ning uuringuks taotluse esitamise, uuringus osalejate värbamise ja nende teavitamise, uuringus osalejate kaitseks võetavate meetmete, uuringu alustamise, uuringuplaanis ja uuringu teostamises muudatuste tegemise, uuringu teostamisega seotud andmete kogumise, nimetatud andmete säilitamise ja uuringu lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Ravimitest veterinaarravimi kliinilise uuringu teostamisele kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid niivõrd, kuivõrd need on veterinaarravimi kliinilise uuringu eripära arvestades kohaldatavad ja kui käesolevas määruses ei ole kehtestatud teisiti.

  (3) Uuringu teostamine peab toimuma kooskõlas Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2001/20/EÜ liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes (Euroopa Ühenduste Teataja L 121, 01.05.2001, lk 34–44) artikli 1 punkti 3 alusel vastuvõetud hea kliinilise tava (edaspidi hea kliiniline tava) nõuetega.

§ 2.   Uuringu teostamiseks Ravimiametile esitatavad andmed ja dokumendid

  (1) Uuringu teostamiseks esitab uuringu sponsor või tema esindaja Ravimiametile vähemalt kaks kuud enne planeeritud uuringu algust kirjaliku taotluse ning järgmised andmed ja dokumendid:
  1) uuringuplaan koos kehtivate muutustega;
  2) andmed uuritava ravimi farmatseutilis-keemiliste ja farmakoloogilis-toksikoloogiliste omaduste kohta;
  3) uuritava ravimiga seni teostatud kliiniliste uuringute tulemused;
  4) kindlustuspoliis või selle kinnitatud koopia;
  5) volitus, kui taotlejaks ei ole sponsor, vaid sponsori nimel tegutsev isik;
  6) patsiendi teadva nõusoleku vorm ja patsiendi infoleht;
  7) uuringuravimiga teostatavate käimasolevate uuringute kava;
  8) eestikeelne pakendi etiketi näidis;
  9) viirusohutuse uuringud (kui on kohaldatav);
  10) eriomadustega ravimite ja nendega tehtavate uuringute (nt geeniliselt muundatud organismid, radiofarmatseutilised ravimid) korral nõutavad load (olemasolul);
  11) transmissiivse spongioformse entsefalopaatia (TSE) sertifikaat (kui on kohaldatav);
  12) andmed geneetiliselt muundatud organismide piiratud kasutamise või vabastamise kohta (kui on kohaldatav ja selliste andmete olemasolul);
  13) bioloogilise toimeaine kohta toimeaine tootmise headele tootmistavadele vastavuse deklaratsioon;
  14) ravimi tootmise tegevusloa koopia, kui uuringuravimit toodetakse Euroopa Majanduspiirkonnas;
  15) pädeva isiku deklaratsioon selle kohta, et uuringuravimit tootev ettevõte töötab vastavuses Euroopa Liidus kehtestatud heade tootmistavadega;
  16) uuringuravimi analüüsisertifikaat juhul, kui lisandid ei ole spetsifikatsiooniga ette nähtud või kui tuvastatakse ettenähtamatuid lisandeid (ei esine spetsifikatsioonis).

  (2) Kõik lõikes 1 nimetatud andmed ja dokumendid lisatakse taotlusele, kui:
  1) uuritaval ravimil ei ole Eestis kehtivat müügiluba;
  2) ravimi toimet uuritakse näidustusel, mida ei ole müügiloa andmisel kinnitatud, või haigetel, kellel ei ole ravimit seni kasutatud;
  3) ravimi toimet uuritakse sellises annuses või manustamisviisis, mida seni ei ole uuritud;
  4) uuritakse narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid, rasestumisvastaseid või radiofarmatseutilisi preparaate;
  5) uuringus osalejateks ei ole patsiendid.

  (3) Lõikes 2 loetlemata juhtudel tuleb uuringu teostamiseks esitada Ravimiametile taotlus, lõike 1 punktides 1, 5 ja 6 nimetatud andmed ja dokumendid.

  (4) Veterinaarravimi kliinilise uuringu teostamiseks tuleb Ravimiametile esitada taotlus, lõikes 1 nimetatud andmed ja dokumendid, arvestades lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
[RTL 2005, 105, 1604 - jõust. 21.10.2005]

  (5) Kliiniliste uuringute meditsiinieetika komitee (edaspidi eetikakomitee) kooskõlastuse võib Ravimiametile esitada ka pärast taotluse esitamist, märkides ära kooskõlastuse saamise kuupäeva.

  (6) Uuringu teostamise taotlusele lisatakse kinnitus riigilõivu tasumise kohta, milles tuleb ära näidata maksmise kuupäev, makstud summa ja arveldusarve number, millelt makse tehti, või riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 3.   Uuringu teostamiseks taotluse esitamine

  (1) Uuringu taotlus esitatakse määruse lisades 1 ja 2 toodud vormis paberkandjal formaadis A4 ning lisas 1 toodud teave täiendavalt elektrooniliselt CD ROM-il XML formaadis. Veterinaarravimite kliinilise uuringu dokumentatsioon tuleb esitada paberkandjal formaadis A4 määruse lisas 3 toodud vormis.

  (2) Uuringu taotlus ja lisatud dokumendid esitatakse ühes eksemplaris eesti või inglise keeles.

§ 4.   Ravimiameti ülesanded uuringu teostamiseks taotluse esitamisel

  (1) Uuringu, välja arvatud veterinaarravimi kliinilise uuringu, taotluse saamisel sisestab Ravimiamet EudraCT andmebaasi järgmised andmed, mis on kättesaadavad vaid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide (edaspidi liikmesriigid) pädevatele asutustele, Euroopa Ravimiametile ja Euroopa Komisjonile:
  1) uuringu taotlus;
  2) kõik taotlusse tehtud muutused;
  3) kõik uuringuplaani tehtud muudatused;
  4) eetikakomitee positiivne arvamus;
  5) kliinilise uuringu lõpu teatis;
  6) viide sellele, kuidas on kontrollitud kooskõla hea kliinilise tavaga.

  (2) Liikmesriigi, Euroopa Ravimiameti või Euroopa Komisjoni põhjendatud taotlusel annab Ravimiamet teavet kõnealuse kliinilise uuringu kohta lisaks EudraCT andmebaasis sisalduvatele andmetele.

  (3) Veterinaarravimi kliinilise uuringu korral edastab Ravimiamet taotluse koopia koos dokumentidega Maaeluministeeriumile kooskõlastuse saamiseks.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

§ 5.   Uuringus osalejate värbamine ja uuringus osalejate teavitamine

  (1) Uuringusse võib osalejaid värvata ainult eetikakomitee kooskõlastatud viisil. Osalejate värbamisel kasutatavates teabematerjalides peab olema selgelt välja toodud, et tegemist on teadusliku uuringuga ning et uuringuga võib kaasneda oht osaleja tervisele.

  (2) Veterinaarravimi kliinilisse uuringusse osalejate värbamine tuleb kooskõlastada Maaeluministeeriumiga.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (3) Uuringu toimingutega võib alustada ainult pärast uuringus osaleja teavitamist kõigist uuringu asjaoludest ja osalejalt kirjaliku nõusoleku saamist. Nõusolek vormistatakse kahes eksemplaris, millele kirjutavad alla uuringus osaleja või tema seaduslik esindaja, märkides allkirjastamise kuupäeva, ning uuringus osalejat teavitanud isik. Üks eksemplar antakse uuringus osalejale, teine jääb uuringu läbiviijale.

  (4) Nõusoleku andmisel uuringus osalemiseks tuleb järgida «Ravimiseaduse» §-s 91 sätestatut.

  (5) Uuringus osalejal või tema seaduslikul esindajal on õigus uurija või uurimismeeskonna liikme käest saada selgitusi uuringu eesmärkide, riskide, ebamugavuste ning tingimuste kohta, mille alusel seda läbi viiakse. Uuringus osalejat või tema seaduslikku esindajat tuleb teavitada õigusest uuringuks antud nõusoleku tagasivõtmisega igal ajal uuringus osalemine lõpetada, ilma et sellega kaasneks mingeid sanktsioone.

  (6) Looma kaasamisel veterinaarravimi kliinilisse uuringusse teavitatakse kõigist uuringu asjaoludest looma omanikku.

  (7) Uuringus osalejale või tema seaduslikule esindajale, loomal tehtava kliinilise uuringu korral looma omanikule, teatatakse kontaktandmed, kust ta võib saada lisateavet.

  (8) Uuringus osalejat või tema seaduslikku esindajat teavitatakse sellest, et uuringu teostamise üle järelevalve või muu kontrolli teostamiseks võimaldatakse Eesti ja välisriikide pädevate riigiasutuste ametnikele ning uuringu sponsori määratud esindajatele vajadusel juurdepääs uuringuga seotud meditsiinilisele teabele isikustamata kujul kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Nõusoleku nimetatud andmetele juurdepääsuks annab uuringus osaleja või tema seaduslik esindaja lõikes 3 nimetatud kirjaliku nõusoleku andmisega.

  (9) Uuringus osaleja isikut tuvastada võimaldavad uuringumaterjalid on konfidentsiaalsed ja neid võib kolmandale isikule edastada või neile juurdepääsu võimaldada ainult «Isikuandmete kaitse seaduses» (RT I 2003, 26, 158; 32, õiend; 2004, 30, 208) ettenähtud tingimustel.

  (10) Uuringu sponsor ja teostajad peavad tagama uuringus osaleja õigused füüsilisele ja vaimsele puutumatusele, eraelu puutumatusele ja teda puudutavate andmete kaitsele.

§ 6.   Uuritav ravim

  (1) Uuringus kasutatavad ravimid peavad olema valmistatud «Ravimiseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohaselt.

  (2) Uuritava ravimi partii peab olema vabastatud pädeva isiku poolt ning selle kohta peab olema pädeva isiku allkirjaga varustatud tootepartii kasutamiseks vabastamise sertifikaat.

  (3) Pädev isik peab tõendama, et iga tootepartii on toodetud vastavalt headele tootmistavadele.

  (4) Uuringus kasutatava ravimi pakendil peavad olema järgmised andmed:
  1) ravimi tootja esindaja, lepingulise uurimisorganisatsiooni või uuringu juhi nimi, aadress ja telefoninumber;
  2) ravimi identifitseerimiskood või nimetus (avatud uuringu puhul), ravimvorm, manustamisviis, ravimi hulk, avatud uuringu puhul ravimi tugevus;
  3) partii number või kood;
  4) uuringus osaleja või ravikuuri identifitseerimisnumber;
  5) kasutusjuhis (võib asendada viitega pakendi infolehele või lisamaterjalidele);
  6) märkus «Ainult kliinilises uuringus kasutamiseks»;
  7) uuringu juhi nimi, kui see ei ole kodeeritult teistes punktides;
  8) uuringu viitekood, mis võimaldab identifitseerida uuringukeskust, uuringu teostajat ja uuringu sponsorit, kui see ei ole toodud teistes punktides;
  9) ravimi säilitustingimused;
  10) kõlblikkuse aeg (kuu/aasta);
  11) märkus «Hoida lastele kättesaamatus kohas», välja arvatud kui ravimit kasutatakse ainult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tingimustes.

  (5) Lõike 4 punktides 2, 5, 6, 9 ja 11 toodud teave peab olema eesti keeles ravimi välispakendil või selle puudumisel sisepakendil.

  (6) Lõike 4 punktides 3, 4, 7 ja 8 toodud teave võib olla esitatud koodina või koodidena, mida punktis 1 toodud isikul on võimalik kohe avada.

  (7) Kui välispakendil on toodud lõike 4 punktides 1–11 nimetatud teave, peab sisepakendil olema punktides 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 nimetatud teave. Punktis 1 võib sel juhul jätta märkimata aadressi ja telefoninumbri, punktis 2 võib jätta märkimata manustamisviisi, välja arvatud vedelatel ja süstitavatel ravimvormidel.

  (8) Kui sisepakendiks on blister või ampull või muu väike pakend, millel ei ole võimalik lõikes 7 nimetatud andmeid esitada, peab sellel olema ravimi identifitseerimist võimaldav teave ning lõike 4 punktides 1, 3 ja 4 toodud teave ning vedelate ja süstitavate ravimvormide puhul ka manustamisviis.

  (9) Kui uuringu käigus muudetakse ravimi kõlblikkusaega, siis paigutatakse ravimi pakendile lisaetikett uue kõlblikkusaja ja esialgse partiinumbriga. Lisaetikett võib katta esialgse kõlblikkusaja, ent peab jätma vabaks esialgse partiinumbri. Lisaetiketi lisamisel tuleb järgida häid tootmistavasid.

  (10) Uuringuravimeid võivad liikmesriigist ja Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist sisse vedada ravimite hulgimüügi tegevusluba omavad isikud ja ravimi kliinilist uuringut läbi viivad tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavad isikud, tagades, et uuringuravimi on Euroopa Majanduspiirkonnas kasutamiseks vabastanud nõuetekohase ettevalmistusega pädev isik.

  (11) Uuringuravimi sisseveoloa saamise taotlus esitatakse Ravimiametile pärast nõusoleku saamist uuringu teostamiseks.

  (12) Uuringuravimi säilitamise ja arvestuse eest uuringukeskuses vastutab uuringu juht.

  (13) Kasutamata uuringuravimid hävitatakse kohapeal, antakse hävitamiseks üle vastavat tegevusluba omavale jäätmekäitlusettevõttele või tagastatakse tootjale. Kõik nimetatud tegevused dokumenteeritakse.

§ 7.   Uuringu alustamine

  (1) Enne uuringu alustamist peab olema koostatud loetelu «Ravimiseaduse» § 89 lõigetes 1 ja 2 nimetatud uuringu teostamises osalevatest isikutest.

  (2) Uuringu teostajate hulgast peab olema määratud uuringu juht, kes koordineerib uuringu teostamist uuringukeskuses ning tagab teabevahetuse Ravimiameti ja eetikakomiteega, veterinaarravimitel Maaeluministeeriumiga. Kui uuring toimub mitmes uuringukeskuses, tuleb igas neist määrata uuringu juht.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

§ 8.   Kliinilises uuringus osalejate kaitse

  (1) Uuringut võib läbi viia ainult siis, kui eeldatav kliiniline ja rahvatervisele ilmnev kasu õigustab võetavaid riske ning selle nõude täitmist kontrollitakse pidevalt uuringu vältel.

  (2) Läbi ei ole lubatud viia geeniteraapia uuringuid, mille tulemuseks on uuringus osaleja algse geneetilise identiteedi muutmine.

  (3) Uuring piiratud teovõimega isikutel on lubatud ainult siis, kui patsiendirühm saab uuringust otsest kasu ja ainult siis, kui uuring on esmatähtis nende andmete tõendamiseks, mis on saadud teadvat nõusolekut anda suutvate isikute kliinilistest uuringutest või muude teaduslike meetoditega. Lisaks sellele peaks uuring olema otseselt seotud kõnealuse piiratud teovõimega isiku kliinilise seisukorraga või uuringu sellise olemusega, et seda saab läbi viia ainult piiratud teovõimega isikutel.

  (4) Uuringus osalejale antava meditsiinilise abi ja nende huvides tehtavate meditsiiniliste otsuste eest vastutab sõltuvalt uuringust vastava kvalifikatsiooniga arst, hambaarst või veterinaararst.

§ 9.   Muudatused uuringuplaanis ja uuringu teostamises

  (1) Uuringu teostamisel tuleb täpselt järgida uuringuplaani, milles on kirjeldatud uuringu teaduslik taust ja eesmärk, uuringu kava, uuringus osalejate valik, uuritava ravimi kasutamine ja uuringus osalejate muu ravi, ravimi efektiivsuse ja ohutuse hindamine, andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise meetodid, kasutatavad statistilised meetodid, uuringu kvaliteedi tagamise ja kontrolli süsteem, uuringu eetilised aspektid, uuringu finantseerimine ja kindlustuskaitse ning uuringu tulemuste avaldamise põhimõtted.

  (2) Uuringut tegev arst, hambaarst või veterinaararst ning uuringu teostamises osalev ravimitootja või tema esindaja peavad muudatustest uuringuplaanis ja uuringu teostamises Ravimiametile, veterinaarravimi uuringu puhul ka Maaeluministeeriumile teatama eelnevalt. Inimtervishoius kasutatavate ravimite uuringu korral teavitatakse samaaegselt ka eetikakomiteed. Kui muutused uuringuplaanis on vajalikud uuringus osalejate ohutuse tagamiseks, teatatakse muutustest viivitamatult.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (3) Uuringuplaanis ja uuringu teostamises muudatuste tegemiseks on nõutav Ravimiameti ja eetikakomitee, veterinaarravimi uuringu korral Ravimiameti ja Maaeluministeeriumi nõusolek.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (4) Ravimiameti teavitamiseks ja muudatuse tegemiseks nõusoleku taotlemiseks tuleb esitada taotlus määruse lisas 4 esitatud vormis paberkandjal formaadis A4 ning täiendavalt elektrooniliselt CD ROM-il XML formaadis, veterinaarravimi kliinilise uuringu korral toimub teavitamine kirjalikult vabas vormis. Eetikakomiteed ja Maaeluministeeriumi teavitatakse kirjalikult vabas vormis.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (5) Ravimiamet ja eetikakomitee annavad oma nõusoleku hiljemalt 35 päeva jooksul alates uuringuplaani ja uuringu teostamise muudatuse taotluse saamisest. Muudatustega mittenõustumisel võib Ravimiamet, eetikakomitee või Maaeluministeerium esitada omapoolsed muudatusettepanekud.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (6) Nõusoleku saamisel võib jätkata kliinilise uuringu teostamist muudetud uuringuplaani või uuringus tehtava muudatuse järgi. Esitatud muudatustega mittenõustumisel peab uuringu sponsor kohandama uuringuplaani või muudatust uuringus vastavalt lõikes 3 nimetatud asutuste ja eetikakomitee esitatud muudatusettepanekutele või võtma oma muudatusettepaneku tagasi.

§ 10.   Uuringu käigus ilmnenud tõsistest ettearvamatutest kõrvalnähtudest teavitamine

  (1) Lisaks Ravimiametile peab kliinilise uuringu sponsor uuritava ja võrdlusravimiga Eestis ilmnenud tõsistest ettearvamatutest kõrvalnähtudest teatama kirjalikult ka uuringule kooskõlastuse andnud eetikakomiteele «Ravimiseaduse» § 90 lõike 8 alusel kehtestatud korras sätestatud tähtaegadel ja vormis.

  (2) Kliinilise uuringu sponsor peab eetikakomiteele üks kord aastas kirjalikult esitama aruande uuritaval ravimil mis tahes riigis ilmnenud tõsistest kõrvaltoimetest.

§ 11.   Uuringu teostamisega seotud andmete kogumine ja säilitamine

  (1) Uuringu teostajad ja sponsor või sponsori esindaja peavad tagama uuringu käigus kogutud andmete täielikkuse ja tõepärasuse, nende andmete võrdlemise võimaluse algallikatega, kvaliteedi tagamise süsteemi toimimise ja uuringus osaleja isikuandmete kaitse.

  (2) Uuringu juht peab kindlustama uuringu käigus kogutud oluliste andmete, sh lähteandmete säilitamise vähemalt 15 aastat pärast uuringu lõppemist.

  (3) Sponsor ja uuringu teostajad peavad tagama kogu uuritava ravimi kohta käiva informatsiooni säilimise kuni ravimil on kehtiv müügiluba või vähemalt viis aastat pärast ravimi uurimisotstarbelise kasutamise lõpetamist, kui sponsori või tema esindaja ja uuringu teostaja vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 12.   Uuringu lõpetamine

  (1) Uuringu sponsor, uuringu juht või uuringuravimi tootja peab uuringu viivitamatult lõpetama, kui tema hinnangul on oht osalejate elule ja tervisele liiga suur.

  (2) Kui Ravimiamet otsustab uuringu peatada või katkestada «Ravimiseaduse» § 98 alusel, teatab ta sellest koos põhjendusega viivitamatult teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, eetikakomiteele, Euroopa Ravimiametile ja Euroopa Komisjonile, veterinaarravimi kliinilise uuringu korral ka Maaeluministeeriumile.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (3) Kui uuring lõpetatakse enne planeeritud aega, teatab uuringu juht sellest 15 kalendripäeva jooksul kirjalikult Ravimiametile ja eetikakomiteele, veterinaarravimi kliinilise uuringu korral Ravimiametile ja Maaeluministeeriumile, ning esitab selgituse uuringu lõpetamise põhjuse kohta.
[RT I, 15.09.2015, 3 - jõust. 18.09.2015]

  (4) Kui uuring lõpetatakse plaanipäraselt, teatab uuringu juht sellest lõikes 3 nimetatud asutustele ja eetikakomiteele 90 kalendripäeva jooksul.

  (5) Ravimiametile teatatakse uuringu lõpetamisest määruse lisas 5 toodud vormis paberkandjal formaadis A4 ning täiendavalt elektrooniliselt CD ROM-il XML formaadis, veterinaarravimi uuringu lõpetamisest teatatakse paberkandjal formaadis A4.

  (6) Uuringu sponsor peab esitama Ravimiametile pärast uuringu lõppu uuringu aruande.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

  * Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/20/EÜ liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes (EÜT L 121, 01.05.2001, lk 34–44).

Lisa 1 Uuringu taotluse vorm

Lisa 2 Uuringu taotluse vorm

Lisa 3 Veterinaarravimi kliinilise uuringu teostamise taotluse vorm

Lisa 4 Taotlus Ravimiameti nõusoleku saamiseks muutuse tegemiseks ravimipreparaadi kliinilises uuringus

Lisa 5 Teade kliinilise uuringu lõpetamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json