Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 13

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine

Vastu võetud 10.09.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 58 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruses nr 45 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

2) määruse lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

3) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Kerge kütteõli kohta esitatavad keskkonnanõuded

Lisa 2 Raske kütteõli kohta esitatavad keskkonnanõuded

Lisa 3 Põlevkivi kütteõli kohta esitatavad keskkonnanõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json