Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 15

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 10.09.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Kobru, Padise vallas Kobru külas.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Ristna kanakulli püsielupaik Hiiu vallas Kalana külas.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Kaave, Puurmani vallas Tammiku külas;
2) Viruvere, Jõgeva vallas Viruvere ja Vaimastvere külas.”;

4) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Hullo, Vormsi vallas Hullo külas;
2) Kiili, Hanila vallas Kuke külas;
3) Kunila, Lihula vallas Kunila külas;
4) Kuusemaa, Martna vallas Jõesse külas.”;

5) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) Surjupera, Surju vallas Lähkma külas;
10) Vardja, Saarde vallas Kanaküla külas.”;

6) paragrahvi 2 lõiget 7 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) Kivijärve, Põlva vallas Uibujärve külas;
9) Krootuse, Kõlleste vallas Krootuse ja Tuulemäe külas.”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla Nurtu-Nõlva kanakulli püsielupaik Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas.”;

8) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Metsküla, Leisi vallas Metsküla ja Peederga külas.”;

9) paragrahvi 2 lõiget 9 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Keeri, Nõo vallas Keeri külas.”;

10) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis 1. septembrist 28. veebruarini lubatud:
1) maaparandussüsteemide hoiutööd;
2) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
3) koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ning kanakulli elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tegevused, sealhulgas alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine.”;

11) paragrahvi 4 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Püsielupaiga valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt 1. septembrist 28. veebruarini juhul, kui pinnas seda võimaldab.”;

13) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

14) teine normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

15) määruse lisas asendatakse Tali püsielupaiga kaart käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaardiga1 (lisatud);

16) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 15. aprilli 2010. a käskkirjaga nr 534 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Tali püsielupaiga kaart

Lisa 2 Püsielupaikade kaardid

/otsingu_soovitused.json