Teksti suurus:

Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 19

Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määruse nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” muutmine

Vastu võetud 11.09.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 56 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 2. veebruari 2010. a määrust nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) sea puhul 0,72;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kuni 77 päeva vanuse põrsa arvestuslikuks väärtuseks on komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30), artikli 27 lõike 1 punkti b alusel Euroopa Komisjonile edastatud ja Euroopa Komisjoni veebilehel avaldatud põrsa hind põrsa kontrolltapmise, hukkamise või hukkumise kalendrikuule eelnenud kalendrikuul.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Rakendussäte

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 20. juulist 2015. a.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json