Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2017, 5

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Vastu võetud 13.09.2017 nr 36

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 23 lõigete 2, 3 ja 10 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” muutmine

Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruses nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 23 lõigete 2, 3 ja 10 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse vääriselupaiga valiku protseduurid, vääriselupaigatüübid, neid iseloomustavad näitajad ja tunnusliigid, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise kord, lepingu sisu, vääriselupaiga metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahju ja hooldamise kulu hüvitise (edaspidi vääriselupaiga kasutusõiguse tasu) arvutamise alused ning avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuva vääriselupaiga kaitse korraldamise põhimõtted.”;

4) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tunnistusega spetsialistid esitavad Keskkonnaametile vääriselupaikade digitaalsed, geoinfosüsteemis loetavad ja töödeldavad L-EST97 meeter-projektsioonis koordinaatidega seotud andmed ning lõike 61 teises lauses sätestatud juhtudel maaomaniku või riigivara valitseja kirjaliku nõusoleku. Keskkonnaamet kontrollib andmete õigsust ning edastab nõuetele vastavad andmed Keskkonnaagentuurile. Riigimetsa Majandamise Keskus võib riigimetsas moodustatava uue vääriselupaiga nõuetele vastavad andmed esitada otse Keskkonnaagentuurile.”;

5) paragrahvi 2 lõige 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Keskkonnaagentuur kannab lõikes 6 nimetatud andmed keskkonnaregistrisse kahe nädala jooksul andmete saamisest. Eramaal või riigikaitsemaa sihtotstarbega maal asuva uue vääriselupaiga andmed kantakse keskkonnaregistrisse üksnes maaomaniku või riigivara valitseja kirjalikul nõusolekul.”;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ala vastab vääriselupaiga näitajatele, kui sellel esineb vähemalt üks vääriselupaigatüüpi iseloomustav näitaja ja vääriselupaiga tunnusliikide esinemise tõenäosus on suur. Tunnusliikide loetelu on esitatud määruse lisas 6.”;

7) paragrahvi 7 lõige 4, § 8 lõige 4, § 9 lõige 4, § 10 lõige 4, § 11 lõige 4, § 12 lõige 4, § 13 lõige 4, § 14 lõige 4, § 15 lõige 4, § 16 lõige 4, § 17 lõige 4, § 18 lõige 4, § 19 lõige 6, § 21 lõige 4, § 22 lõige 4, § 23 lõige 4, § 24 lõige 4, § 25 lõige 4 ja § 26 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 17 lõikes 1, § 18 lõikes 1, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ja § 23 lõikes 1 asendatakse sõnad „vääriselupaikade tüübid” sõnaga „vääriselupaigatüübid”;

9) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

VÄÄRISELUPAIGA KAITSE KORRALDAMINE, KAITSEKS LEPINGU SÕLMIMINE, LEPINGU SISU JA KASUTUSÕIGUSE TASU ARVUTAMISE ALUSED”;

10) määruse 4. peatükki täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

§ 261. Vääriselupaiga kaitse korraldamine

(1) Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas korraldab maa omanik või tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa majandaja vääriselupaiga kaitset keskkonnaregistris esitatud suuniste kohaselt.

(2) Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvas keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaigas on keelatud raie, välja arvatud erandkorras tehtav raie ja kujundusraie Keskkonnaameti nõusolekul.”;

11) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) määrust täiendatakse lisaga 6 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2017. aasta 18. septembril.

  (2) Määruse § 1 punkt 5 jõustub 2017. aasta 18. oktoobril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 3 Kulude arvutamine

Lisa 6 Vääriselupaiga tunnusliigid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json