Teksti suurus:

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2017, 6

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Vastu võetud 07.09.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 582 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus peetakse halduskohtumenetluse seadustiku 27. peatükis sätestatud kohtuasjade kohta üksnes digitaalset toimikut.

2) paragrahvi 582 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Tallinna Halduskohtus ja Tallinna Ringkonnakohtus peetakse maksuasjade kohta, välja arvatud maksuotsused ja haldusaktid, mille tegemisel juhindutakse maksukorralduse seaduses maksuotsuse kohta sätestatust, üksnes digitaalset toimikut.

(12) Harju Maakohtus peetakse isikute kinnisesse asutusse paigutamise asjade kohta üksnes digitaalset toimikut. Asjas tehtava lahendi peale edasikaebamisel ja asja saatmisel kõrgema astme kohtusse moodustab pabertoimiku vajaduse korral kõrgema astme kohus. Pabertoimiku moodustab väljatrükk kohtute infosüsteemis kohtuasja kohta registreeritud digitaalse toimiku andmetest.”;

3) paragrahvi 773 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 582 lõikeid 11 ja 12 ei kohaldata enne 18. septembrit 2017. aastal alustatud kohtuasjadele.”.

§ 2.  Määrus jõustub 18. septembril 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json