Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2020, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „II lisas nimetatud kalapüügitoote (edaspidi kalapüügitoode) ajutise ladustamise eest,” tekstiosaga „I lisa punktis a loetletud CN‐koodi 0302 alla kuuluva kalapüügitoote või II lisas nimetatud kalapüügitoote (edaspidi koos kalapüügitoode) ajutise ladustamise eest, kui see kalapüügitoode kuulub maaeluministri 20. mai 2016. a määruses nr 33 „Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine” nimetatud majanduslikult oluliste liikide hulka ja”;

2) paragrahvi 4 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust taotletakse üks kord perioodi 1. veebruar kuni 31. detsember 2020 kohta. Toetuse taotlemiseks esitatakse Maaeluministeeriumile hiljemalt 31. oktoobriks 2020 taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „perioodiks 2014–2018” tekstiosaga „2020. aasta kohta”;

4) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kalapüügitoode on inimtoiduna turustatud hiljemalt 31. jaanuariks 2021.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” muutmine

Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määrust nr 1 „2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kalapüügitoodete ladustamisabi.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json