Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2020, 11

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ muutmine

Vastu võetud 10.09.2020 nr 72

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 5 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruses nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maleva esindajatekogul osaleb sõnaõigusega maleva juhatuse ja revisjonikomisjoni liige ning maleva vastutusalas tegutseva Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde allüksuse esindaja.“;

2) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) teeb ettepanekuid maleva majandustegevuse korraldamiseks;“;

3) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) otsustab maleva riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale;“;

4) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) otsustab Naiskodukaitse riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale.“;

5) paragrahvi 38 lõiget 2 ja § 40 lõiget 2 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kuulab ära maleva revisjonikomisjoni aruande, mis on koostatud § 46 lõike 11 alusel läbiviidud revisjoni kohta;“;

6) paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) otsustab Noorte Kotkaste riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale.“;

7) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) otsustab Kodutütarde riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale.“;

8) paragrahvi 43 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) teeb ettepanekuid küberkaitseüksuse majandustegevuse korraldamiseks;“;

9) paragrahvi 43 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) otsustab küberkaitseüksuse riigieelarvevälise tulu kasutamise vastavalt Kaitseliidu riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale;“;

10) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maleva revisjonikomisjon revideerib maleva vastutusalas asuva Noorte Kotkaste maleva ja Kodutütarde ringkonna tegevust ning on selles osas aruandekohustuslik ka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogu ees.“;

11) paragrahvi 48 lõikes 3 asendatakse sõnad „struktuuriüksuse juhatus“ sõnadega „allüksuse üldkoosolek“;  

12) paragrahvi 50 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Revisjonikava koostamine ja revisjoni määramine toimub Kaitseliidu revideerimiskorra kohaselt.“;

13) paragrahvi 50 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) revisjoni osas, mis viiakse läbi § 46 lõike 11 alusel, Noorte Kotkaste või Kodutütarde keskkogu ja vastava maleva esindajatekogu.“;

14) paragrahvi 50 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „kava alusel tehtud“;

15) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Aruanne revisjoni kohta, mis on läbi viidud § 46 lõike 11 alusel, esitatakse arvamuse avaldamiseks maleva esindajatekogule ja Noorte Kotkaste või Kodutütarde keskkogule koos vastava Noorte Kotkaste maleva malevapealiku või Kodutütarde ringkonna ringkonnavanema arvamusega.“.

Jüri Ratas
Peaminister

Jüri Luik
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json