Teksti suurus:

Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine

Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2020, 13

Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine1
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

Vastu võetud 23.09.2010 nr 140
RT I 2010, 69, 521
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.08.2014RT I, 12.08.2014, 615.08.2014
10.09.2020RT I, 15.09.2020, 818.09.2020

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 43 lõike 4, infoühiskonna teenuse seaduse § 31 lõike 5 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 8 alusel.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (edaspidi Marrakeši leping) osaliste vastastikust informeerimist kavandatavat tehnilist normi sisaldavast õigusakti eelnõust ning Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon) teavitamist ettevalmistatavast ja vastuvõetud õigusaktist, mis sisaldab toodet puudutavat või toote turustamist mõjutavat tehnilist normi või infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet, börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldava isiku ja väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68) (edaspidi teenuste direktiiv) kohaselt teavitamisele kuuluvat teenuse osutamise nõuet sisaldavast õigusakti eelnõust ning määrab teavitamist koordineeriva asutuse.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

§ 2.  Teavitamise eesmärk

  Teavitamise eesmärk on soodustada välislepingute sõlmimist ja kaubavahetust ning vältida kaupade ja teenuste vaba liikumist takistavate põhjendamatute tehniliste normide, infoühiskonna teenusele kehtestatavate nõuete ja teenuse osutamise nõuete kehtestamist.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

§ 3.  Teavitamist koordineeriv asutus ja eelnõu ettevalmistaja

  (1) Teavitamist koordineerivaks asutuseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  (2) Tehnilist normi, teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet või infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet sisaldava eelnõu ettevalmistaja käesoleva määruse tähenduses on:
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]
  1) ministeerium seaduse eelnõu, Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu või ministri määruse eelnõu puhul;
  2) Riigikantselei, kui Vabariigi Valitsuse algatatud õigusakti eelnõu ettevalmistajaks ei ole ministeerium;
  3) kohaliku omavalitsuse üksuse valitsus kohaliku omavalitsuse üksuse valitsuse ja volikogule esitatava volikogu määruse eelnõu puhul;
  4) kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu määruse eelnõu puhul;
  5) Vabariigi Presidendi Kantselei seadluse eelnõu puhul.

  (3) Lõikes 2 nimetatud asutustel ei ole kohustust algatada teavitamise protseduuri, kui tehnilist normi, teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet või infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet sisaldavast eelnõust on juba nõuetekohaselt teavitatud.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

  (4) Kui eelnõu menetluse käigus muudetakse oluliselt selle sisu, lühendatakse algselt planeeritud rakendamise ajakava, lisatakse tehnilisi norme või muudetakse nõudeid, tuleb lõikes 2 nimetatud asutusel teavitada eelnõust uuesti enne selle õigusaktina vastuvõtmist.

2. peatükk MAAILMA KAUBANDUSORGANISATSIOONI ASUTAMISLEPINGU OSALISTE TEAVITAMINE 

1. jagu Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu osalistele edastatav teave 

§ 4.  Teabe edastamise korraldus

  (1) Eelnõu ettevalmistaja esitab tehnilist normi sisaldava õigusakti eelnõu enne vastuvõtmiseks esitamist või allakirjutamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile koos Marrakeši lepingu osaliste vahel kokkulepitud vormikohase teatisega.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Marrakeši lepingu osalisi, saates neile lõikes 1 nimetatud teatise Marrakeši lepingus ettenähtud tähtaja jooksul.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab eelnõu ettevalmistajalt saadud teatise koopia koos eelnõuga 14 päeva jooksul Eesti standardiorganisatsioonile (edaspidi teabekeskus).
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]

  (4) Teabekeskus avaldab talle edastatud teatise kolme päeva jooksul pärast selle saamist oma veebilehel.

§ 5.  Eelnõu vastuvõtmise peatamine ooteajaks
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]

  (1) Eelnõu, millest on teavitatud Marrakeši lepingu osalisi, vastuvõtmine peatatakse Marrakeši lepingus sätestatud ajaks. Kui Marrakeši leping ei täpsusta ooteaja pikkust, on ooteaeg 90 päeva teatise teabekeskuse veebilehel avaldamise päevast arvates.
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]

  (2) Eelnõu ettevalmistaja võib jätta lõikes 1 sätestatud ooteajast kinni pidamata, kui ettevalmistatava õigusakti kiire jõustamine on põhjendatud või sellega viivitamine võib kaasa tuua ohu inimestele või keskkonnale. Nimetatud juhtudel edastab eelnõu ettevalmistaja eelnõu koos põhjendusega selle kiire jõustamise vajalikkuse kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes edastab vastava teabe Marrakeši lepingu osalisele.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab eelnõu ettevalmistajat lõikes 1 sätestatud ooteaja alguskuupäevast ja kestusest.

§ 6.  Kommentaaride vastuvõtmine ja edastamine

  (1) Ooteaja jooksul saab Marrakeši lepingu osaline esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile eelnõu kohta kommentaare.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab eelnõu kohta Marrakeši lepingu osaliselt saabunud kommentaaride koopiad viivitamata eelnõu ettevalmistajale, Välisministeeriumile ja teabekeskusele.

§ 7.  Toimingud edastatud kommentaaridega

  (1) Eelnõu ettevalmistaja otsustab §-s 6 nimetatud kommentaaride arvestamise või arvestamata jätmise üle ning teavitab otsusest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium informeerib kommentaaride arvestamisest või arvestamata jätmisest Marrakeši lepingu osalist, Välisministeeriumi ja teabekeskust.

§ 8.  Vaidluste lahendamine

  Marrakeši lepingu osaliste kommentaaride osalisest või täielikust arvestamata jätmisest tulenevad Eestit puudutavad rahvusvahelised vaidlused lahendab Välisministeeriumi kaasamisel eelnõu ettevalmistaja.

2. jagu Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu osalistelt saabuva teabe vastuvõtmine 

§ 9.  Teabe vastuvõtmine, edastamine ning avaldamine

  Teabekeskus teeb Marrakeši lepingu osalistelt saabunud teatised kättesaadavaks oma veebilehel kolme päeva jooksul pärast teatise saamist ning teavitab vähemalt kaks korda kuus asjaomaseid ministeeriume saabunud teatistest. Asjaomased ministeeriumid edastavad teabekeskuselt saadud informatsiooni asjast huvitatud isikutele kommentaaride esitamiseks.

§ 10.  Kommentaaride esitamine

  Asjaomased ministeeriumid ja asjast huvitatud isikud edastavad oma kommentaarid teabekeskusele 40 päeva jooksul teatise avaldamise päevast arvates. Teabekeskus edastab teatise kohta saabunud kommentaarid asjaomasele ministeeriumile ja Välisministeeriumile vastuse koostamiseks. Asjaomane ministeerium koostab teatise kohta koos Välisministeeriumiga ühise vastuse ning edastab selle teabekeskusele. Teabekeskus edastab ühise vastuse teatise saatnud Marrakeši lepingu osalisele.

§ 11.  Vaidluste lahendamine

  Eesti kommentaaride arvestamata jätmisest tulenevate rahvusvaheliste vaidluste lahendamisele kaasab kommentaarid esitanud asjaomane ministeerium Välisministeeriumi. Vaidluste lahendamisel on vastutav kommentaarid esitanud asjaomane ministeerium.

3. jagu Asjast huvitatud isikute päringutele vastamine 

§ 12.  Päringutele vastamine

  (1) Tehnilist normi sisaldava õigusakti jõustumise kohta annab asjast huvitatud isiku taotlusel informatsiooni teabekeskus.

  (2) Teabekeskusel on õigus nõuda kõikidelt ministeeriumidelt teavet, mis on vajalik asjast huvitatud isikute päringutele vastamiseks.

3. peatükk KOMISJONI TEAVITAMINE 

1. jagu Komisjonile edastatav teave 

§ 13.  Nõuded edastatavale teabele

  (1) Eelnõu ettevalmistaja esitab enne eelnõu vastuvõtmiseks esitamist või allakirjutamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile:
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]
  1) tehnilist normi, infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava ning teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet kehtestava õigusakti eelnõu. Tehnilist normi ning infoühiskonna teenusele nõuet kehtestav õigusakti eelnõu peab sisaldama viidet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1–15);
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]
  2) otseselt eelnõuga seonduvate õigusaktide tekstid, juhul kui see on vajalik tehnilist normi ning infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu mõju hindamiseks ja kui neid ei ole varem edastatud;
  3) käesoleva määruse lisas 1 või 2 toodud vormikohase teatise.

  (2) Kui eelnõuga piiratakse eelkõige tervishoiu ning tarbijate või keskkonna kaitsmise vajadusest lähtuvalt keemilise aine, valmistise või toote turustamist või kasutamist, edastab eelnõu ettevalmistaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ka kõnealuse aine, valmistise või toote ning kõigi teadaolevate ja kättesaadavate asendusainete, -valmististe või -toodete kohta andmete kokkuvõtte või viited vastavale teabele, kui selline teave on kättesaadav, ja samuti teabe meetme prognoositava mõju kohta tervishoiule ning tarbija ja keskkonna kaitsele, esitades ühtlasi riskianalüüsi.

  (3) Börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldav isik või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja esitab pärast infoühiskonna teenusele nõude kehtestamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõuet kehtestava teksti.

  (4) Lõigetes 1–3 nimetatud teabe edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viivitamata komisjonile.

§ 14.  Tehnilist normi ning infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu vastuvõtmise peatamine ooteajaks
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]

  (1) Kuupäevast, mil komisjon on tehnilist normi ning infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu kätte saanud, lükatakse eelnõu vastuvõtmine edasi kolmeks kuuks, mille jooksul komisjon ja Euroopa Liitu kuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid (edaspidi lepinguriigid) võivad eelnõu kohta teha märkusi ning avaldada üksikasjalikku arvamust. Euroopa Liitu mittekuuluvad lepinguriigid ja Šveitsi Konföderatsioon võivad eelnõu kohta teha märkusi. Märkused ja üksikasjalikud arvamused võivad kajastada ainult neid eelnõu aspekte, mis võivad põhjustada kaubandustõkkeid.

  (2) Kuupäevast, mil komisjon on tehnilist normi ning infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu kätte saanud, lükatakse eelnõu vastuvõtmine edasi:
  1) nelja kuu võrra juhul, kui komisjon ning mõni Euroopa Liitu kuuluv lepinguriik esitab kolme kuu jooksul pärast teatise kättesaamist üksikasjaliku arvamuse, mille kohaselt kavandatav meede võib põhjustada takistusi asutamisvabadusele või infoühiskonna teenuste vabale liikumisele Euroopa Liidu siseturul. Komisjoni ning Euroopa Liitu kuuluva lepinguriigi üksikasjalikku arvamust, mis mõjutab kultuuripoliitilisi meetmeid, eriti neid, mis reguleerivad audiovisuaalset valdkonda, võttes arvesse rahvuslikke ja piirkondlikke omapärasid, kultuuripärandit ja keelelist mitmekesisust, ning on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, ei pea arvestama;
  2) kuue kuu võrra juhul, kui pärast teatise kättesaamist komisjon ning mõni Euroopa Liitu kuuluv lepinguriik esitab kolme kuu jooksul üksikasjaliku arvamuse, mille kohaselt kavandatud meede võib põhjustada takistusi kaupade vabale liikumisele Euroopa Liidu siseturul;
  3) 12 kuu võrra juhul, kui komisjon kolme kuu jooksul pärast teatise kättesaamist teatab oma kavatsusest teha ettepanek võtta samas küsimuses vastu direktiiv, määrus või otsus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 288;
  4) 12 kuu võrra juhul, kui komisjon jõuab kolme kuu jooksul pärast teatise kättesaamist järeldusele, et tehnilist normi sisaldav nõue hõlmab küsimust, mis käsitleb vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 288 Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi nõukogu) esitatud ettepanekut direktiivi, määruse või otsuse kohta;
  5) 18 kuu võrra juhul, kui nõukogu võtab punktides 3 ja 4 sätestatu suhtes kolme kuu jooksul pärast teatise saamist vastu ühise seisukoha.

  (3) Lõike 2 punktides 3–5 sätestatut ei kohaldata juhul, kui:
  1) komisjon teatab oma kavatsusest loobuda Euroopa Liidu siduva õigusakti kohta ettepaneku tegemisest või selle vastuvõtmisest;
  2) komisjon teatab oma eelnõu või ettepaneku tagasivõtmisest;
  3) komisjon või nõukogu on vastu võtnud Euroopa Liidu siduva õigusakti.

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab eelnõu ettevalmistajat lõikes 1 sätestatud ooteaja alguse kuupäevast ja kestusest.

§ 15.  Erisused

  (1) Paragrahvi 14 ei kohaldata juhul, kui eelnõu on vaja vastu võtta järgmistel mõjuvatel ja ettenägematutest asjaoludest tekkinud kiireloomulistel põhjustel:
  1) rahva tervise või ohutuse, loomade või taimede kaitseks;
  2) avaliku korra, eriti alaealiste, kaitseks;
  3) hädaolukorras, mis nõuab meetmeid finantssüsteemi kindluse ja terviklikkuse kaitseks, eriti hoiustajate, investorite ja kindlustusvõtjate kaitseks.

  (2) Eelnõu ettevalmistaja põhjendab lõikes 1 sätestatud meetmete kiireloomulisust § 13 lõikes 1 nimetatud teabes.

§ 16.  Teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet kehtestava eelnõu menetlemine
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

  Teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet kehtestava eelnõu võib vastu võtta alates kuupäevast, kui komisjon eelnõu kätte sai.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

§ 17.  Toimingud komisjoni, lepinguriigi ning Šveitsi Konföderatsiooni märkuste, üksikasjalike arvamuste ja otsustega

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab viivitamata eelnõu ettevalmistajale:
  1) komisjoni ning Euroopa Liitu kuuluva lepinguriigi märkused ja üksikasjalikud arvamused, samuti Euroopa Liitu mittekuuluvate lepinguriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni märkused tehnilist normi või infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu kohta;
  2) komisjoni otsuse teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet kehtestava eelnõu kohta.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

  (2) Tehnilist normi või infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava eelnõu ettevalmistaja edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25 tööpäeva jooksul:
  1) teabe märkuste ja üksikasjalike arvamuste arvestamise või arvestamata jätmise kohta;
  2) põhjendused arvestamata jäetud märkuste ja üksikasjalike arvamuste kohta.

  (3) Teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet kehtestava eelnõu ettevalmistaja edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25 tööpäeva jooksul:
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]
  1) teabe otsuse arvestamise või arvestamata jätmise kohta;
  2) põhjendused arvestamata jäetud otsuse kohta.

  (4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab eelnõu ettevalmistaja poolt edastatud vastuse komisjonile.

§ 18.  Vastuvõetud õigusakti teksti edastamine

  Eelnõu ettevalmistaja edastab tehnilist normi või infoühiskonna teenusele nõuet kehtestava vastuvõetud õigusakti teksti viivitamata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes edastab selle komisjonile.

2. jagu Toimingud komisjonilt saabuva teabega 

§ 19.  Komisjonilt saabuva teabe vastuvõtmine ja edastamine

  (1) Teatised lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni poolt ettevalmistatavate tehnilist normi, infoühiskonna teenusele ning teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvat nõuet sisaldavate õigusaktide eelnõude kohta saabuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse.
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab saabunud teatise koopia viivitamata asjaomastele ministeeriumidele märkuste või üksikasjalike arvamuste saamiseks.

  (3) Asjaomane ministeerium edastab teatise koopia viivitamata asjast huvitatud isikutele märkuste saamiseks.

§ 20.  Märkuste ja üksikasjalike arvamuste edastamine komisjonile

  Asjaomane ministeerium edastab enne teatise ooteaja lõppemist oma märkused ning üksikasjalikud arvamused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes koostab koos asjaomase ministeeriumiga ühise vastuse ning edastab selle komisjonile. Teatiste kohta, millele ooteaega pole rakendatud, edastab asjaomane ministeerium oma märkused ning üksikasjalikud arvamused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 tööpäeva jooksul alates teatise koopia kättesaamise päevast. Üksikasjalik arvamus ei tohi mõjutada kultuuripoliitilisi meetmeid, eriti neid, mis reguleerivad audiovisuaalset valdkonda, võttes arvesse rahvuslikke ja piirkondlikke omapärasid, kultuuripärandit ja keelelist mitmekesisust, ning on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1–15)
[RT I, 15.09.2020, 8 - jõust. 18.09.2020]

Lisa 1 Kavandatavast tehnilisest normist ja infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise teatise vorm
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

Lisa 2 Teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvast nõudest teavitamise teatise vorm
[RT I, 12.08.2014, 6 - jõust. 15.08.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json