Teksti suurus:

Ehituse e-HÜPE toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2022, 1

Ehituse e-HÜPE toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.09.2022 nr 70

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 8 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrus on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.2.2021, lk 17–75), artikli 18 lõikes 1 nimetatud taaste- ja vastupidavuskava komponendi 1 „Ettevõtete digipööre“ reformi 1 „Majanduse digipöörde toetamine ettevõtetes“ investeeringu „E-ehituse arendamine“ (edaspidi ehituse e-HÜPE) toetusprogrammi elluviimiseks.

  (2) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse § 33 lõike 1 tähenduses, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (3) Kui määruse alusel antav toetus on riigiabi konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses, lähtutakse järgmistest riigiabi reguleerivatest õigusaktidest:
  1) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusteks antav toetus on koolitusabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) artikli 31 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  2) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevusteks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele nõustamiseks antav abi üldise grupierandi määruse artikli 18 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 34 2 sätestatut;
  3) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevusteks antav toetus on protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi üldise grupierandi määruse artikli 29 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut;
  4) paragrahvi 6 lõike 3 punktides 4–6 nimetatud tegevusteks antav toetus on teadus- ja arendusprojektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja saavutatav tulemus

  (1) Toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks toetatakse e-ehituse platvormil põhinevate ja eraldiseisvate innovaatiliste digilahenduste väljatöötamise, prototüüpimise või rakendamise projekte ehitusvaldkonnas.

  (3) Tulemusnäitaja, millesse toetuse andmisega panustatakse, on lõpetatud projektide arv.

  (4) Toetust taotletakse ning toetuse kasutamisega seotud teavet, kuludokumente ja aruandeid esitatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas. Kui e-toetuse keskkonnas ei ole vastava dokumendiliigi esitamist ette nähtud, esitatakse dokument elektroonselt taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (5) Toetuse taotlemisel, andmisel ja kasutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määrusest nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” (edaspidi VV taastekava määrus).

§ 3.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) e-ehituse platvorm – infosüsteem, mis koondab sellega liidestunud ehitusvaldkonna teenuseid ja andmeid;
  2) keskmise suurusega ettevõtja – ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktis 1 sätestatud kriteeriumitele;
  3) organisatsiooniinnovatsioon – üldise grupierandi määruse tähenduses uue organisatsioonilise meetodi rakendamine ettevõtja äripraktikas, töökorralduses või välissuhetes;
  4) protsessiinnovatsioon – üldise grupierandi määruse tähenduses uue või oluliselt täiustatud tootmis- või tarnemeetodi rakendamine ning olulised muudatused tehnilistes võtetes, seadmetes või tarkvaras;
  5) rakendusuuring – üldise grupierandi määruse tähenduses uuring, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja ettevõtjast tellija, kes kasutab saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil;
  6) suurettevõtja – ettevõtja, kes ei vasta üldise grupierandi määruse lisas I väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale sätestatud kriteeriumitele;
  7) teostatavusuuring – üldise grupierandi määruse tähenduses projekti potentsiaali hindamine ja analüüs, mille eesmärk on toetada otsuste tegemise protsessi, tehes objektiivselt ja ratsionaalselt kindlaks projekti tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud ning selgitades välja projekti elluviimiseks vajalikud vahendid ja projekti eduväljavaated;
  8) tootearendus – uue või oluliselt muudetud toote või teenuse arendamine üldise grupierandi määruse tähenduses;
  9) tõhus koostöö – koostöö üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 tähenduses;
  10) väikeettevõtja – ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumitele;
  11) väliskonsultant – organisatsiooniväline ekspert;
  12) väljund – projekti käigus valminud konkreetne tulemus või toimunud tegevus, mille olemasolu on eelduseks projekti eesmärgi saavutamisele.

§ 4.   Vahendusasutus

  Vahendusasutus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

§ 5.   Vaide esitamine

  (1) Vahendusasutuse toimingu või otsuse peale võib enne halduskohtule kaebuse esitamist esitada vaide.

  (2) Vaide lahendab vahendusasutus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulud, abikõlblikkuse periood ja toetuse osakaal 

§ 6.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektile, mille tegevus panustab §-s 2 nimetatud eesmärgi ning tulemusnäitaja saavutamisse.

  (2) Toetatavad tegevused ei tekita olulist kahju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artikli 17 tähenduses ning peavad järgima Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnastandardeid ja -prioriteete.

  (3) Toetatavad tegevused on:
  1) koolitus;
  2) väliskonsultantide nõustamisteenus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele;
  3) protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniga seotud tegevus;
  4) rakendusuuring;
  5) tootearendus;
  6) teostatavusuuring;
  7) punktides 1–6 nimetatud tegevuse tulemuste kommunikeerimine.

  (4) Kui lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevusele antakse toetust üldise grupierandi määruse artikli 29 alusel, on suurettevõtjal võimalik toetust saada vaid siis, kui ta teeb toetatavas tegevuses tõhusat koostööd väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaga ning koostööd tegeva väikese ja keskmise suurusega ettevõtja toetatavad kulud peavad moodustama vähemalt 30 protsenti kõigist toetatavatest kuludest.

  (5) Kui toetust antakse lõike 3 punktis 5 nimetatud tegevuseks, on toetuse saaja kohustatud levitama projekti tulemusi avalikel üritustel, veebi- või trükiväljaannetes.

§ 7.   Toetatavad kulud

  (1) Toetatavaks kuluks loetakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud toetatavate tegevuste elluviimiseks toetuse saaja ja partneri tehtud vajalikud ja põhjendatud kulud, mis on kooskõlas määrusega.

  (2) Kui toetust ei anta üldise grupierandi määruse alusel riigiabina, on toetatavad kõik kulud, mis on vajalikud toetuse andmise otsuses märgitud väljundi saavutamiseks, välja arvatud lõikes 7 nimetatud kulud.

  (3) Kui toetust taotletakse grupierandi määruse artikli 31 alusel, on § 6 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetatavad antud artikli lõikes 3 nimetatud kulud.

  (4) Kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 18 alusel, on § 6 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetatav väliskonsultandi osutatud nõustamisteenuse kulu, mis vastab üldise grupierandi määruse artikli 18 lõikele 4.

  (5) Kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 29 alusel, on § 6 lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetatavad antud artikli lõikes 3 nimetatud kulud.

  (6) Kui toetust taotletakse tootearenduseks, teostatavusuuringuks või rakendusuuringuks üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel, on § 6 lõike 3 punktides 4–6 nimetatud tegevuste elluviimiseks toetatavad antud artikli lõigetes 3 ja 4 nimetatud tegevused.

  (7) Toetatavate kulude hulka ei arvata tehinguid isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikud, välja arvatud personalikulu, mis on projekti elluviimise seisukohast vajalik.

  (8) Määruse alusel ei toetata järgmiseid kulusid:
  1) kinnisasja ostmine ja sellega seotud kulu;
  2) pangagarantii;
  3) finants- ja pangakulu;
  4) riigilõiv;
  5) kindlustusmakse;
  6) isikliku sõiduauto kasutamise ja kütusega seotud kulu;
  7) käibemaks, välja arvatud VV taastekava määruse § 2 lõikes 5 sätestatud juhul;
  8) puhkusetasu;
  9) sularahas tasutud kulu;
  10) muu toetatavate tegevustega mitteseotud või põhjendamatu kulu.

  (9) Käibemaksu võib arvata omafinantseeringu osaks, arvestades VV taastekava määruse § 3 punktis 7 sätestatud piiranguid.

§ 8.   Abikõlblikkuse periood

  (1) Abikõlblikkuse periood algab taotluse rahuldamise otsuses määratud kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäeval. Projekti algus ei või olla varasem kui taotluse esitamise aeg ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2025. a.

  (2) Taotleja ja partner ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist vahendusasutusele.

  (3) Abikõlblikkuse periood on kuni 15 kuud.

  (4) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist vahendusasutuse poolt ja toetuse saajale lõppmakse tegemist.

  (5) Projekti rakendamise käigus ilmnenud ettenägematute asjaolude korral võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõistliku aja võrra tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt toetuse eesmärkidega ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 31. detsember 2025. a.

§ 9.   Toetuse maksimaalne summa, osakaal ja tingimused

  (1) Toetuse maksimaalne summa on 200 000 eurot.

  (2) Toetuse maksimaalne osakaal on 50 protsenti toetatavatest kuludest.

  (3) Kui toetust antakse riigiabina, on suurettevõtjale antava toetuse osakaal:
  1) maksimaalselt 40 protsenti abikõlblikest kuludest, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 25 alusel tootearenduseks;
  2) maksimaalselt 15 protsenti abikõlblikest kuludest, kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 29 alusel protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks.

  (4) Omafinantseering peab katma toetatavatest kuludest osa, mida toetusest ei hüvitata.

  (5) Omafinantseeringuna ei arvestata Euroopa Liidu institutsioonide, muude välisabi fondide või avaliku sektori asutuste antavaid toetusi.

  (6) Taotleja peab projektile või projekti üksikule tegevusele samal ajal Euroopa Liidu institutsioonide, muude välisabi fondide või avaliku sektori asutuste vahenditest toetuse taotlemise korral esitama taotluses sellekohase teabe.

3. peatükk Nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele 

§ 10.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Eesti Vabariigis registreeritud ehitusvaldkonnas tegutsev või ehitusvaldkonnale teenuseid või tooteid pakkuv juriidiline isik, kohalik omavalitsuse üksus ja selle hallatav asutus, või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Kui taotletav toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, kehtivad järgmised nõuded:
  1) taotlejale ja partnerile jooksva ja kahe eelmise majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel taotletava vähese tähtsusega abiga ei tohi ületada 200 000 eurot, maanteetranspordi valdkonnas tegutseva rendi või tasu eest kaupu vedava ettevõtja puhul 100 000 eurot;
  2) kui taotleja või partner on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) 360/2012, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja vähese tähtsusega abi määruse alusel käesoleva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava vähese tähtsusega abiga ületada 500 000 eurot.

  (3) Määruse alusel ei anta toetust:
  1) vähese tähtsusega abi saajale VTA määruse artikli 1 lõikes 1 kehtestatud juhtudel;
  2) riigiabi saajale, kui ta on raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  3) üldise grupierandi määruse alusel abi saajale üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 kehtestatud juhtudel;
  4) ettevõtjale, kelle suhtes on Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus, mis on täitmata.

§ 11.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) taotleja nimi, registrikood ja kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, siis teave, kas tegu on väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtjaga;
  2) projekti nimi, toimumise koht kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega, planeeritavad tegevused, nende algus- ja lõppkuupäev, projekti eesmärk ja lühikirjeldus;
  3) väljundi kirjeldus;
  4) projekti kogumaksumus, toetatavate kulude summa, toetuse summa ja omafinantseeringu summa;
  5) detailne eelarve toetatavate tegevuste lõikes koos eelarve kujunemise alustega;
  6) partneri olemasolul partneri nimi, juriidiline vorm, registrikood, e-posti aadress, esindusõigusliku isiku nimi, tegevus projektis ning partneri rahaline panus projekti;
  7) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  8) kui projekti viiakse ellu koos partneriga, partneri allkirjaõigusliku isiku kinnitust projektis osalemise kohta;
  9) kui taotleja või partner kuuluvad kontserni, siis taotleja või partneri ja kontserni liikmete skeem vahendusasutuse vormil, kui andmed ei ole avalikult kättesaadavad;
  10) kinnitus, et taotleja on teadlik, et ehituse e-HÜPE veebilehel ehupe.eehitus.ee avalikustatakse taotluses ja vahe- ning lõpparuandes esitatud taotleja, kontaktisiku ja partneri nimed, veebileht, e-posti aadress, projekti nimi, tegevuste algus- ja lõppkuupäev, ülevaade projekti eesmärgist, tegevustest, väljundist ja tulemusest ning info taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

4. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 12.   Taotlusvooru korraldus

  (1) Toetust taotletakse vooruliselt. Taotlus esitatakse esindusõigusliku isiku digiallkirjaga vahendusasutuse määratud taotlusvooru tähtajaks.

  (2) Taotlusvooru rahastamise eelarve kehtestab Majandus- ja Kommunikatsiooniministri vastava valdkonna eest vastutav asekantsler.

  (3) Taotlusvooru avamisest, selle rahastamise eelarvest ja taotluste vastuvõtmise algus- ja lõppkuupäevast teavitab vahendusasutus oma veebilehel. Taotlusvoor on avatud vähemalt 30 kalendripäeva.

  (4) Vahendusasutus kooskõlastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlusvooru rakendusdokumendid.

  (5) Taotlusvooru tähtajaks taotluse esitamata jätmisel esitamise tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse menetlusse võtmata.

§ 13.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on 50 tööpäeva taotlusvooru sulgemisest arvates. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitatakse sellest viivitamata taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (2) Vahendusasutus võib taotluse menetlemisel nõuda vahendusasutuse määratud tähtajaks taotlejalt selgitusi või lisateavet taotluses esitatud andmete kohta, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates, milline asjaolu vajab selgitamist.

  (3) Vahendusasutusel on õigustaotluse ja taotluse kohase projekti hindamiseks tellida ekspertiis ning teostada taotleja juures kohapealset kontrolli.

  (4) Vahendusasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul vahendusasutuse küsitud selgitusi ja lisateavet andnud või puudusi kõrvaldanud.

§ 14.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Menetlusse võetud taotluse, partneri ja taotluse nõuetele vastavust kontrollib vahendusasutus.

  (2) Taotleja, partner ja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui nad vastavad käesoleva määruse nõuetele.

  (3) Taotleja, partneri või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamisega teeb vahendusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse projekti § 16 kohaselt hindamata.

§ 15.   Hindamiskomisjoni moodustamine

  (1) Projektide hindamiseks moodustab vahendusasutus hindamiskomisjoni, mille koosseisu kohta teeb ettepaneku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Koosseis avalikustatakse ehituse e-HÜPE veebilehel.

  (2) Hindamiskomisjoni esimees on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastava valdkonna asekantsler.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmed peavad deklareerima oma erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest projektidest, taotlejatest ja partneritest.

§ 16.   Projektide hindamine, hindamiskriteeriumid ja kord

  (1) Projektide hindamiskriteeriumid on järgmised:
  1) eesmärk – projekt aitab saavutada toetuse andmise eesmärke;
  2) probleem – projektis kirjeldatud probleem on aktuaalne ning vajab lahendamist;
  3) lahendus – projekti kavandatud tegevused ja väljund viivad kirjeldatud eesmärkide saavutamiseni;
  4) tegevused – projektis ette nähtud tegevused on realistlikud ning põhjendatud;
  5) eelarve – projekti eelarve on realistlik, kuluefektiivne ning põhjendatud.

  (2) Hindamiskomisjon hindab projekte lõikes 1 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel skaalal 0–4, kus 0 tähendab puudulikku ning 4 väga head hinnet. Kõik hindamiskriteeriumid on võrdse osakaaluga.

  (3) Hindamise tööprotsessi koostab vahendusasutus kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja avaldab selle vahendusasutuse veebilehel hiljemalt taotlusvooru avamise ajaks.

  (4) Hindamiskomisjon teeb vahendusasutusele taotluse rahuldamise ettepaneku vastavalt projektide hindamisel moodustunud pingereale. Hindamiskomisjon võib teha põhjendatud juhtudel vahendusasutusele ettepaneku taotluse osaliseks või kõrvaltingimustega rahuldamiseks vastavalt §-le 19.

  (5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium protokollib komisjoni töö ja edastab komisjoni esimehe allkirjastatud protokolli toetuse andmise ettepanekutega vahendusasutusele toetuse rahuldamise otsuse tegemiseks.

§ 17.   Taotluse rahuldamine

  (1) Taotluse rahuldamise kohta teeb vahendusasutus taotluse rahuldamise otsuse. Taotlus rahuldatakse täielikult, osaliselt või kõrvaltingimusega.

  (2) Rahuldamisele kuulub nõuetele vastavaks tunnistatud taotlus, milles kirjeldatud projekt vastab järgmistele tingimustele:
  1) hindamiskomisjon on määruse § 16 lõike 4 järgi teinud ettepaneku taotluse rahuldamiseks;
  2) projekti toetuse summa ei ületa § 16 lõike 4 kohaselt moodustatud pingerea alusel taotlusvooru rahastamise eelarvet.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse kuupäev ja tegija;
  2) toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood;
  3) projekti nimetus ja number;
  4) toetatavate kulude summa;
  5) toetuse summa ja osakaal toetatavatest kuludest;
  6) partneri olemasolul tema nimi, aadress ja registrikood;
  7) teave riigiabi kohta vastavalt VTA määrusele;
  8) projekti eesmärk ja toetatavad tegevused ning väljund;
  9) abikõlblikkuse periood;
  10) toetuse andmisega kaasnevad kõrvaltingimused, kui tegemist on taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsusega;
  11) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord;
  12) toetuse maksmise tingimused;
  13) toetuse maksmise peatamise ja toetuse tagasinõudmise ning taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  14) toetuse saaja ja partneri kohustused;
  15) otsuse vaidlustamise koht, tähtaeg ja kord;
  16) vajadusel muud nõuded projekti edukaks elluviimiseks.

§ 18.   Taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja, partner või taotlus ei vasta käesolevas määruses toodud nõudele;
  2) hindamiskomisjon on teinud ettepaneku taotlust mitte rahuldada;
  3) taotlusvooru eelarve mahu tõttu ei ole võimalik projekti toetada;
  4) taotleja ei ole nõus §-s 19 sätestatud taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga toetuse vähendamise või projektis kavandatud toetatavate tegevuste muutmise kohta;
  5) taotleja ei ole nõus §-s 19 sätestatud kõrvaltingimuse seadmisega;
  6) taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  7) selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid;
  8) esineb asjaolu, mille tõttu taotlejat, partnerit või taotlust ei oleks saanud nõuetele vastavaks tunnistada või ei saa taotlust rahuldada.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  2) projekti nimetus;
  3) otsuse põhjendus;
  4) otsuse vaidlustamise koht, tähtaeg ja kord;
  5) muu vajalik teave.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmisel ei hüvitata taotlusega seotud juba tehtud kulusid.

§ 19.   Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik taotlusvooru rahalise eelarve mahu tõttu või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi ja väljundit või kui taotleja vähese tähtsusega abi vaba jääk ei võimalda soovitud mahus toetust anda.

  (2) Vahendusasutus teeb taotlejale enne taotluse osalist rahuldamist osalise rahuldamise ettepaneku, mis sisaldab ettepanekut taotletud toetuse vähendamiseks või projektis kavandatud toetatavate tegevuste muutmiseks.

  (3) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhul ja tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav ka osalise toetusega ning taotleja on nõus vahendusasutuse osalise rahuldamise ettepanekuga. Kui taotleja ei ole vahendusasutuse ettepanekuga nõus, teeb vahendusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse kümne tööpäeva jooksul.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui kõrvaltingimuse seadmine on mõistlik ja põhjendatud ning taotleja on kõrvaltingimuse seadmisega nõus. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel saabumisel või täitmisel vormistatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (5) Õigustoetusega seotud maksetele tekib toetuse saajal siis, kui vahendusasutus on tuvastanud toetuse saaja esitatud teabe põhjal kõrvaltingimuse saabumise või täitmise, välja arvatud juhul, kui vahendusasutusel on võimalik tuvastada teavet avalikust infosüsteemist, registrist või andmeallikast.

§ 20.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse vahendusasutuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel, kui taotluse rahuldamise otsuses nimetatud projekti eesmärk ja väljund ei muutu.

  (2) Vahendusasutus vormistab taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse, kui
  1) muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust või jäetakse tegevus ära või lisatakse täiendav tegevus;
  2) vähendatakse toetuse summat või toetuse osakaalu toetatavatest kuludest;
  3) muudetakse abikõlblikkuse perioodi;
  4) muudetakse toetuse jaotust riigiabi liikide lõikes.

  (3) Kui see on kooskõlas üldise grupierandi määruse tingimustega, võib toetuse saaja teha projektis lõikes 2 nimetamata muudatusi, olles muudatuse eelnevalt vahendusasutusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastanud.

  (4) Vahendusasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui muudatus seab kahtluse alla §-s 2 sätestatud väljundi valmimise või projekti tegevuste lõpetamise enne 2025. aasta 31. detsembrit.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab vahendusasutus 20 tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest alates.

  (6) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsuse korral kõrvaltingimus ei saabu või kõrvaltingimust ei täideta;
  4) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest täielikult või osaliselt loobumise kohta.

§ 21.   Otsuse kättetoimetamine

  Paragrahvides 17–20 nimetatud otsus esitatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

5. peatükk Aruannete esitamine, toetuse maksmise tingimused ning toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine 

§ 22.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab vahendusasutusele projekti lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses märgitud korras.

  (2) Vahearuande võib esitada üks kord ja projekti kohta, mille abikõlblikkuse periood on vähemalt kaheksa kuud.

  (3) Vahearuandes kajastatakse andmed projekti elluviimise kohta ja hinnang tegevuste elluviimise tulemustele vastavalt taotluses esitatule.

  (4) Lõpparuandes kajastatakse lisaks VV taastekava määruse § 14 lõikes 3 sätestatule vähemalt järgmine teave:
  1) taotluse rahuldamise otsuses märgitud projekti nimi, projekti number ja toetuse saaja nimi;
  2) projekti eesmärgi saavutamiseks tehtud tegevused, tulemuse ja väljundi kirjeldus, vajadusel põhjendus planeeritud ja tegeliku tegevuse, tulemuse ja väljundi erinevuse kohta.

  (5) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamisega seotud aruanded vahendusasutuse vormil.

  (6) Vahendusasutus kinnitab vahe- ja lõpparuande või annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks 15 tööpäeva jooksul selle esitamisest. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 15 tööpäeva, mille võrra aruande menetlemise tähtaeg pikeneb.

  (7) Vahendusasutus võib kaasata eksperte projekti eesmärgi täitmise ja tulemuste saavutamise kindlaks tegemiseks.

§ 23.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetuse saaja esitab maksetaotluse koos vahe- või lõpparuandega.

  (2) Toetust makstakse VV taastekava määruse § 9 lõike 3 punktis 1 toodud viisil, lähtudes taotluse rahuldamise otsuses sätetatud täpsustavatest tingimustest ja korrast.

  (3) Toetuse makse tegemise eelduseks on:
  1) taotlusega kavandatud tegevuste läbiviimine vastavalt ajakavale;
  2) vahe- või lõpparuande kinnitamine vahendusasutuse poolt.

  (4) Toetust makstakse vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud toetuse osakaalule toetatavatest kuludest ja mitte suuremas mahus, kui on määratud toetuse summa.

  (5) Vahendusasutus võib jätta toetuse osaliselt või täielikult välja maksmata kui:
  1) taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tulemus ja väljunud jäid saavutamata ning toetuse saaja selgitus pole piisav;
  2) vahe- või lõpparuandes esineb puuduseid ka pärast puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmist vastavalt § 22 lõikele 6.

  (6) Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teavitatakse sellest viivitamata toetuse saajat ja puuduste kõrvaldamiseks määratakse kuni kümne päevane tähtaeg.

§ 24.   Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

  Vahendusasutus nõuab projektile eraldatud toetuse tagasi proportsionaalselt rikkumise ulatusega taaste- ja vastupidavuskava määruse § 11 lõikes 1 toodud alustel ja kui projekti tegevusi ei ole võimalik lõpetada hiljemalt 31. detsembril 2025. a.

6. peatükk Toetuse saaja, partneri ja vahendusasutuse kohustused 

§ 25.   Toetuse saaja ja partneri kohustused

  (1) Toetuse saaja ja partner kohustuvad:
  1) tagama taotluse rahuldamise otsuses ette nähtud omafinantseeringu;
  2) kasutama toetust vastavuses taotluse rahuldamise otsusega;
  3) saavutama projekti tulemused taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevaks;
  4) tagastama toetuse vahendusasutuse toetuse tagasinõudmise otsuse alusel;
  5) esitama vahendusasutuse ette nähtud vormis, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni;
  6) pidama eraldi raamatupidamisarvestust toetuse ja omafinantseeringu kasutamise kohta ning tagama, et tema raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kuludest ning kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
  7) kandma kõik kulud, mis tulenevad projekti kallinemisest võrreldes taotluse rahuldamise otsuses kajastatud summaga;
  8) võimaldama vahendusasutusel ja VV taastekava määruses sätestatud auditeerival asutusel teha kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide ning tehtud tööde osas, sealhulgas võimaldama juurdepääsu kõikidesse ruumidesse ja territooriumidele, mida ta omab, rendib või mistahes muul moel kasutab;
  9) andma punktis 8 nimetatud asutuse käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul vastava teate saamisest arvates ning osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  10) teavitama avalikkust toetuse päritolust alates taotluse rahuldamise otsusest, viidates kõnes või tekstis, et projekti on rahastanud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest ning kasutades objektide ja avalikkusele suunatud esemete ja dokumentide märgistamisel Euroopa Liidu embleemi koos märkega „Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU“;
  11) informeerima viivitamata kirjalikult vahendusasutust kõigist toetuse taotlemisel esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sealhulgas aadressi või volitatud esindajate muutumisest, ettevõtja ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest ja tegevuse lõpetamisest, seda ka juhul, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  12) viivitamata kirjalikult teavitama vahendusasutust asjaoludest, mis vältimatult või suure tõenäosusega takistavad projekti ettenähtud tulemuste saavutamist;
  13) hanke korral seadma hanke alusdokumentides tingimuseks, et edukas pakkuja esitab hankelepingu täitmisel oma omanike ja tegelike kasusaajate nimed ja registrikoodid, iga oma alltöövõtja nime ja registrikoodi ja omanike andmed, ning alltöövõtulepingu nimetuse, kuupäeva, numbri ja summa;
  14) kui toetuse saaja või partner ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses ja teenuse või asja maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 20 000 euroga või sellest suurem, esitama vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatult pakkujalt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse või kui sõltumatuid hinnapakkumisi ei esitata või kui odavaimat pakkumist ei valita, lisama sellekohase põhjenduse.

  (2) Juhul kui projekti on kaasatud partner, on toetuse saaja kohustatud sõlmima partneriga lepingu tegevuste läbiviimise, kulude rahastamise ja toetuse kasutamise kohta.

§ 26.   Vahendusasutuse kohustused

  Vahendusasutus on kohustatud lisaks VV taastekava määruse § 4 lõikes 7 sätestatule:
  1) kandma vähese tähtsusega abi ja riigiabi andmed riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse;
  2) kontrollima projekti elluviimist;
  3) kontrollima toetuse ja omafinantseeringu kasutamist;
  4) koostama ja avalikustama toetuse andmise ülevaated;
  5) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat viimase taotluse rahuldamise otsusest arvates vastavalt VV taastekava määruse § 13 lõikele 6.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json