Teksti suurus:

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2013, 6

Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 17.06.2010 nr 80
RT I 2010, 42, 249
jõustumine 09.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.10.2013RT I, 15.10.2013, 118.10.2013

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 26 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse „Jäätmeseaduse” § 25 lõike 3 punktis 5 nimetatud rehvidest tekkinud jäätmetele (edaspidi vanarehvid).

  (2) Määrust ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 79 „Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” § 1 lõikes 1 nimetatud romusõiduki üleandmisel romusõiduki küljes olevatele vanarehvidele.

§ 2.  Rehvide kasutaja

  Rehvide kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab rehve.

§ 3.  Rehvide kasutajale esitatav teave
[Kehtetu - RT I, 15.10.2013, 1 - jõust. 18.10.2013]

§ 4.  Vanarehvide kogumisele, vedamisele ja tootjale tagastamisele esitatavad nõuded

  (1) Rehvide kasutaja peab koguma vanarehvid lahus muudest jäätmetest.

  (2) Vanarehvide vedamisel kogumispunkti tuleb vältida nende segunemist ja saastumist teiste jäätmetega, mis takistaks hilisemat vanarehvide korduskasutamist või materjalide taaskasutamist või tekitaks ohtu keskkonnale.

  (3) Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning seda, et vanarehvide üleandmine oleks kasutajale võimalikult mugav. Tootja peab rajama vanarehvide kogumispunktid vähemalt igasse Eesti linna, alevisse ning üle 1500 elanikuga alevikku.

  (4) Tootjad, kes lasevad turule täisrehve või kaevanduskallurite rehve või rehve üksnes koos mootorsõidukitega või haagistega, ei pea rajama lõikes 3 nimetatud vanarehvide kogumispunkte, vaid peavad tagama vanarehvide kogumise muul viisil (näiteks kogumise müügikoha kaudu).

§ 5.  Vanarehvide tagasivõtmine

  Tootja on kohustatud vanarehvid tasuta tagasi võtma piiramata koguses:
  1) rehvide kasutajalt;
  2) mootorsõidukite ja rehvide hooldustöökojalt, välja arvatud hooldustöökojalt, kes tegeleb ka romusõidukite töötlemisega;
  3) kohalikult omavalitsuselt;
  4) kohaliku omavalitsuse jäätmejaama lepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

§ 6.  Vanarehvide taaskasutamine

  (1) Vanarehvide taaskasutamisel tuleb välja sortida rehvid, mida on võimalik protekteerida või korduskasutusse suunata.

  (2) Selliste vanarehvide käitlemisel, mida „Jäätmeseaduse” § 351 lõike 2 alusel on lubatud ladestada prügilasse, tuleb eelistada sobiva tehnoloogia olemasolul nende taaskasutamist.

§ 7.  Vanarehvide kõrvaldamine

  Rehvidest tekkinud mittetaaskasutatavad jäätmed kõrvaldatakse „Jäätmeseaduse” kohaselt.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Tootjad peavad kogumispunktide asukohad viima kooskõlla § 4 lõikes 3 sätestatuga hiljemalt 10 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json