Teksti suurus:

Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord

Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2013, 7

Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

Vastu võetud 28.09.2006 nr 211
RT I 2006, 42, 324
jõustumine 08.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.2006RT I 2006, 57, 43602.01.2007
23.07.2009RT I 2009, 41, 27730.07.2009
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
14.12.2010RT I, 22.12.2010, 201.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
10.10.2013RT I, 15.10.2013, 218.10.2013

Määrus kehtestatakse „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” § 60 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  „Haldusmenetlus seaduse” kohaldamine

  Määruses sätestatud menetlusele laieneb „Haldusmenetluse seadus” „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses” sätestatud erisustega.

§ 2.  Toimingute sooritamine

 (1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab ajutise kaitse saaja või ajutise kaitse alusel elamisloa pikendamise taotleja ning nende perekonnaliige (edaspidi taotleja) isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. Neid käesolevas määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab taotleja isiklikult.

 (2) Alla 18-aastase alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema vanem või eestkostja juhul, kui nad viibivad Eestis ja kui see ei ole vastuolus taotleja õiguste ja huvidega.

 (3) Saatjata alaealise eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema esindaja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud korras.
[RT I, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]

 (4) Toimingu sooritamisel esitab seaduslik või volitatud esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi.

§ 3.  Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse isik välisriigi reisidokumendi alusel.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (2) Alla 15-aastase taotleja ja saatjata alaealise, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

 (3) Kui elamisloa taotluse esitab isik, kellel ei ole lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, siis tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust muu dokumentaalse tõendi alusel. Selle puudumise korral tuvastatakse isik tema või tema seadusliku esindaja ütluste alusel ning varjupaigataotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele vastava märke.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 4.  Elamisloa ja elamisloa pikendamise taotluse esitamine

 (1) Ajutise kaitse alusel elamisloa või selle pikendamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (3) Elamisloa pikendamise taotluse võib taotleja esitada posti teel.

§ 5.  Elamisloa taotlusele ja elamisloa pikendamise taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Elamisloa taotlus ning elamisloa pikendamise taotlus täidetakse loetavas kirjas eesti või mõnes muus keeles, milles taotleja suudab end arusaadavaks teha. Elamisloa taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses peavad olema esitatud kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

 (2) Taotluses peavad isikunimed olema märgitud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

 (3) Kui elamisloa taotluse esitanud isikul puudub § 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokument, siis esitatakse taotluses isikunimed ladina tähtedes.

§ 6.  Allkirjanäidis

 (1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise omakäeliselt. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

 (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.
[RT I 2006, 57, 436 - jõust. 02.01.2007]

 (3) Taotleja kirjutab taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,85 mm. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

§ 7.  Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

 (1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

 (2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 8.  Elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Elamisloa pikendamise taotlemisel esitab taotleja:
 1) vormikohase taotluse;
 2) taotleja isikut tõendava dokumendi;
 3) foto.

§ 9.  Elamisloa pikendamise taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

 (1) Elamisloa pikendamise taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

 (2) Kui elamisloa pikendamise taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

§ 10.  Fotole esitatavad nõuded

 (1) Taotleja on kohustatud lisama elamisloa pikendamise taotlusele foto.

 (2) Elamisloa pikendamise taotlusele lisatud foto peab vastama „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” alusel kehtestatud nõuetele.

§ 11.  Andmete ja dokumentide esitamine

 (1) Taotleja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel andma suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik enda valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad tähtsust elamisloa või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Kui taotleja ei esita elamisloa või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel Politsei- ja Piirivalveametile nõutud dokumente või andmeid, mida Politsei- ja Piirivalveametil ei ole võimalik iseseisvalt saada, või kui taotleja jätab esitamata dokumendi või tõendi, mida tal on võimalik selle puudumisel hankida, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet jätta taotluse läbi vaatamata või toimingu sooritamata. Elamisloa või selle pikendamise taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (3) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (4) Politsei- ja Piirivalveameti kutsel on taotleja kohustatud isiklikult ilmuma Politsei- ja Piirivalveametisse kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa andmise või elamisloa pikendamise aluseks olevate asjaolude kohta.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

 (1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt. Kui taotlejal on esindaja, siis tehakse määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid teatavaks esindaja poolt esitatud kontaktandmete kohaselt.

 (2) Elamisloa andmise, pikendamise, elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus tehakse taotlejale või tema esindajale teatavaks kirjalikult posti teel või muul sobival viisil. Juhul kui taotlejal ei ole esindajat, siis tõlgitakse nimetatud otsus kirjalikult või suuliselt taotlejale tervikuna talle arusaadavasse keelde.

 (3) Enne lõikes 2 nimetatud otsuste tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale võimaluse vastuväidete ja arvamuste esitamiseks.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Politsei- ja Piirivalveamet saadab ajutise kaitse alusel elamisloa saanud välismaalasele tema elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate. Enne elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (5) Ajutise kaitse alusel elamisloa saanud välismaalase elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse välismaalasele teatavaks kirjalikult rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt. Juhul kui välismaalasel on esindaja, siis tehakse käesolevas lõikes nimetatud otsus tema esindajale kirjalikult teatavaks esindaja poolt esitatud kontaktandmete kohaselt.

 (6) Lõikes 2 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui taotlejale või tema esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade taotleja või tema esindaja poolt taotluses esitatud postiaadressi kohaselt. Lõikes 5 nimetatud otsuse teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt või kui välismaalase esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade esindaja poolt esitatud postiaadressi kohaselt.

2. peatükk ELAMISLOA TAOTLUSES JA ELAMISLOA PIKENDAMISE TAOTLUSES ESITATAVAD ANDMED 

§ 13.  Elamisloa taotluses esitatavad andmed

 (1) Elamisloa taotluses esitab taotleja enda kohta järgmised andmed:
 1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed ja muud nimed, mida taotleja kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti ja päritoluriigi isikukood, kui need on olemas, sünniriik, perekonnaseis);
 2) andmed taotleja kodakondsuse või selle puudumise kohta, samuti varasemate kodakondsuste kohta;
 3) andmed taotleja rahvuse või rahvusrühma kuulumise ja usu kohta;
 4) andmed taotleja keelteoskuse kohta (emakeel ja võõrkeeled);
 5) taotleja elukoht ja kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress).
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (2) Elamisloa taotluses esitab taotleja järgmised andmed enda isikut tõendavate dokumentide, päritoluriigist lahkumise ja Eestisse saabumise kohta:
 1) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumiste kohta (dokumendi nimetus, selle väljaandnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud);
 2) andmed taotleja viimase alalise elukoha kohta päritoluriigis (postiaadress ja elamisperioodi algus ja lõpp);
 3) andmed taotleja päritoluriigist lahkumise aja kohta;
 4) andmed Eestisse saabumise ja Eestis viibimise kohta (saabumise aeg ja riik, kust saabuti Eestisse);
 5) andmed varasema Eestis viibimise, Eestis elavate sugulaste ja tuttavate kohta.

 (3) Elamisloa taotluses esitab taotleja järgmised andmed enda elamisloa taotlemisega seotud asjaolude kohta:
 1) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta;
 2) andmed taotleja sõjaväeteenistuse, sealhulgas teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes;
 3) andmed selle kohta, kas taotleja töötab või on varem töötanud mõne riigi luure- või julgeolekuteenistuses või teinud nendega kaastööd;
 4) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaa˛i alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
 5) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
 6) andmed taotleja osalemise kohta sõjaväelistes operatsioonides teiste riikide territooriumil;
 7) muu informatsiooni või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma taotluses.

 (4) Elamisloa taotluses esitab taotleja täiendavalt järgmised andmed:
 1) andmed taotleja abikaasa või elukaaslase kohta (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui see on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, emakeel, muud keeled, mida abikaasa või elukaaslane oskab, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, elukoht);
 2) taotleja teiste perekonnaliikmete isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, elukoht);
 3) andmed taotleja hariduse ja töö kohta (omandatud haridus ja eriala, õppeasutuse nimetus, lõpetamise aeg, elukutse, viimane töökoht ja amet);
 4) taotleja elulookirjelduse;
 5) andmed taotleja tervisliku seisundi ja haiguste kohta;
 6) andmed taotlusele lisatud dokumentide ja tõendite või nende puudumise kohta (dokumendi või tõendi nimetus, võimalusel selle väljaandja, number ja väljaandmise aeg).

 (5) Lisaks lõigetes 1–4 nimetatud andmetele kannab ametnik taotlusele järgmised andmed:
 1) taotluse andmed (registreerimise kuupäev ja kellaaeg, taotluse registreerimisnumber, taotluse vastu võtnud ametiasutus);
 2) taotleja pikkus sentimeetrites ning silmade ja juuste värv;
 3) märge selle kohta, kas taotleja on täisealine ning kas ta saabus Eestisse ja viibib Eestis üksi, ilma vanema, eestkostja või muu seadusliku esindajata;
 4) andmed pärast elamisloa taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta (taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine, taotleja ja tema asjade läbivaatus, asjade ja dokumentide hoiule võtmine, fotografeerimine, tervisekontrolli korraldamine ja selle läbiviimise kuupäev);
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]
 5) taotluse vastuvõtmise juures viibinud taotleja volitatud esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 6) taotluse vastuvõtmise juures viibinud tõlgi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) ning kinnitus, et tõlge on korrektne;
 7) kui taotlus võeti vastu piiril, siis kantakse taotlusele märge varjupaigamenetluse lõpetamise ja dokumentide edastamise kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 8) taotluse vastu võtnud ja täitnud ametniku andmed (ees- ja perekonnanimi, ametikoht).

§ 14.  Elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

  Elamisloa pikendamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
 1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, Eesti isikukood, sünniriik, kodakondsus);
 2) taotleja elukoha ja kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 3) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumise kohta (dokumendi nimetus, selle välja andnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud);
 4) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta (päritoluriiki tagasipöördumine, mõnelt riigilt elamisloa taotlemine);
 5) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
 6) muu informatsioon või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma elamisloa pikendamise taotluses.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLUSSE VÕTMINE JA TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE 

§ 15.  Taotluse menetlusse võtmine

 (1) Elamisloa taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval. Posti teel esitatud elamisloa pikendamise taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet määrab elamisloa pikendamist taotlevale välismaalasele puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, kui:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 1) taotluses ei ole esitatud nõutavaid andmeid;
 2) taotlusele ei ole lisatud nõutavaid dokumente;
 3) taotleja ei ole registreerinud rahvastikuregistris oma elukohta Eestis;
 4) taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
 5) taotluses on muid puudusi.

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul selgitab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Puuduste kõrvaldamise ajaks peatub taotluse menetlustähtaeg.

 (5) Kui välismaalane ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jätab Politsei- ja Piirivalveamet elamisloa pikendamise taotluse läbi vaatamata.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.  Taotluse esitamise tähtaja ennistamine

 (1) Kui elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib Politsei- ja Piirivalveamet omal algatusel või isiku taotlusel tähtaja ennistada.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaja ennistamise põhjendatud taotlus tuleb esitada kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist takistanud asjaolu äralangemist. Koos elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaja ennistamise taotlusega esitatakse elamisloa pikendamise taotlus ja teised määruses ettenähtud dokumendid.

§ 17.  Elamisloa taotluse läbivaatamine

 (1) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab taotleja poolt esitatud elamisloa taotluse läbi ja otsustab elamisloa andmise või andmisest keeldumise kahe kuu jooksul elamisloa taotluse esitamise päevast arvates.

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib põhjendatud vajaduse korral pikendada lõikes 1 sätestatud tähtaega, kui elamisloa taotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

 (3) Elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada käesolevas määruses sätestatud esialgset tähtaega. Elamisloa taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja otsuse tegemise uue eeldatava tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses näidatud postiaadressil või e-posti aadressil.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.  Piiril esitatud elamisloa taotluse läbivaatamine

 (1) Piiril esitatud elamisloa taotluse vaatab läbi Politsei- ja Piirivalveamet.

 (2) Pärast elamisloa taotlemisega seotud toimingute läbiviimist piiril toimetatakse taotleja varjupaigataotlejate majutuskeskusesse või Sotsiaalministeeriumi määratud kohta ning elamisloa taotlus koos kõikide taotlejalt hoiule võetud asjade ja dokumentidega edastatakse viivitamatult menetlemiseks.
[RT I, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]

§ 19.  Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

 (1) Elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise otsuse teeb Politsei- ja Piirivalveamet kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada, kui elamisloa pikendamise taotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

 (3) Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada käesolevas määruses sätestatud esialgset tähtaega. Taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja uue tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses näidatud postiaadressil või e-posti aadressil.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk ELAMISLOA ANDMETE ELAMISLOAKAARDILE KANDMINE 
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

§ 20.  Ajutise kaitse saanud välismaalase elamisloa andmete elamisloakaardile kandmine

 (1) Ajutise kaitse saanud välismaalase elamisluba vormistatakse andmete elamisloakaardile kandmise teel.

 (2) Elamisloa andmed kantakse elamisloakaardile elamisloa andmise või elamisloa pikendamise otsuse andmete alusel.
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

§ 21.  Elamisloa andmetes sisalduva isikunime elamisloakaardile kandmine

  Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.  Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt „Isikuandmete kaitse seadusele” ja „Avaliku teabe seadusele”.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 23.  Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse vastavalt „Arhiiviseaduses” ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

/otsingu_soovitused.json