Teksti suurus:

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2013, 8

Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.08.2006 nr 180
RT I 2006, 37, 281
jõustumine 14.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.07.2008RT I 2008, 36, 21908.08.2008
23.07.2009RT I 2009, 41, 27730.07.2009
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
17.06.2010RT I 2010, 45, 27201.10.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
28.03.2013RT I, 29.03.2013, 901.04.2013
10.10.2013RT I, 15.10.2013, 218.10.2013

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 77 lõike 2 alusel.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimi

  Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega „Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register” (edaspidi register).
[RT I 2008, 36, 219 - jõust. 08.08.2008]

§ 2.  Registri asutamise ja pidamise eesmärk

  Registri asutamise ja pidamise eesmärk on „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” alusel elamisloataotluse esitanud ja elamisloa saanud isikute isikuandmete ning nimetatud seaduse alusel läbiviidud varjupaigamenetluse või ajutise kaitse menetlusega seotud andmete töötlemine.

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Siseministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 4.  Registri pidamise viis ja koosseis

 (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja paberkandjal toimikutena.

 (2) Registri koosseisu kuuluvad:
 1) digitaalsed registrikaardid (edaspidi registrikaart);
 2) paberkandjal menetlustoimikud (edaspidi menetlustoimik);
 3) registriarhiiv.

§ 5.  Andmete ristkasutus

  Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 „Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine”.

§ 6.  Registri andmete kaitse

 (1) Registri andmeid kaitstakse:
 1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
 2) terviklikkuse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
 3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

 (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

 (3) Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S3.
[RT I 2008, 36, 219 - jõust. 08.08.2008]

§ 7.  Varjupaigataotleja andmed

  Varjupaigataotleja (edaspidi taotleja) kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed ja muud nimed, mida taotleja kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti ja päritoluriigi isikukood, kui need on olemas, sünniriik, perekonnaseis);
 2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
 3) foto ja allkirjanäidis;
 4) daktüloskopeerimisel kogutud andmed;
 5) DNA proovide tulemusena saadud andmed;
 6) kodakondsus, varasemad kodakondsused;
 7) pikkus sentimeetrites ning silmade ja juuste värv;
 8) usk, rahvus või rahvusrühma kuulumine;
 9) andmed selle kohta, kas taotleja on täisealine ning kas ta saabus Eestisse ja viibib Eestis üksi, ilma vanema, eestkostja või muu seadusliku esindajata;
 10) keelteoskus;
 11) andmed taotleja hariduse ja viimase töökoha kohta;
 12) taotleja elulugu kirjeldavad andmed;
 13) isikut tõendavate dokumentide andmed;
 14) viimase alalise elukoha andmed päritoluriigis;
 15) andmed taotleja Eestisse saabumise ja siin viibimise ning Eestis elavate sugulaste ja tuttavate kohta;
 16) andmed taotleja päritoluriigist lahkumise, reisiteekonna, teistes riikides viibimise ning peatumise kohta;
 17) andmed varasemate varjupaigataotluste või muude kaitsetaotluste kohta;
 18) andmed päritoluriigist lahkumise ning elamisloa taotlemise põhjuste kohta, sealhulgas põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
 19) andmed taotleja organisatsioonilise kuuluvuse kohta;
 20) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta;
 21) andmed taotleja sõjaväeteenistuse kohta, sealhulgas teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes;
 22) andmed selle kohta, kas taotleja töötab või on varem töötanud mõne riigi luure- või julgeolekuteenistuses või teinud nendega kaastööd;
 23) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
 24) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
 25) andmed taotleja osalemise kohta sõjaväelistes operatsioonides teiste riikide territooriumil;
 26) andmed taotleja tervisliku seisundi ja varem põetud või taotlemise hetkel põetavate haiguste kohta;
 27) andmed taotlusele lisatavate dokumentide ja tõendite või nende puudumise kohta;
 28) muu informatsioon või märkused.

§ 8.  Varjupaigataotleja abikaasa või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete andmed

  Varjupaiga taotlemisel kantakse registrisse taotleja abikaasa või elukaaslase ning teiste perekonnaliikmete kohta järgmised andmed või märkused nende puudumise kohta:
 1) abikaasa või elukaaslase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, keelteoskus, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud varjupaigataotluse ja elukoha andmed);
 2) teiste perekonnaliikmete isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, esitatud varjupaigataotlused, elukoht).
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 81.  Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme andmed

 (1) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme kohta kantakse registrisse § 7 punktides 1–6, 8–15 ja 17–28 loetletud andmed.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse registrisse perekonnaliikme abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, abielu sõlmimise aeg) või teise perekonnaliikme isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus).
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

§ 9.  Varjupaigataotluse menetluse andmed

  Taotluse menetluse kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
 1) taotluse andmed (registreerimise kuupäev ja kellaaeg, taotluse number, taotluse vastuvõtnud ametiasutus);
 2) andmed pärast varjupaigataotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta;
 3) kui taotlus võeti vastu piiril, siis andmed Politsei- ja Piirivalveametile edastatavate dokumentide kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 4) taotluse vastuvõtmise juures viibinud taotleja volitatud esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 5) taotluse vastuvõtmisel osalenud tõlgi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) ning andmed tõlgi poolt menetlustoimingu läbiviimisel vahendatud keele kohta;
 6) taotluse täitnud ja vastuvõtnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 7) andmed varjupaigataotleja tunnistuse, selle väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kohta;
 8) andmed taotlejaga läbiviidud küsitluste kohta;
 9) küsitlusel viibinud taotleja esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 10) küsitlusel osalenud tõlgi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) ning andmed tõlgi poolt menetlustoimingu läbiviimisel vahendatud keele kohta;
 11) andmed taotleja suhtes kohaldatavate järelevalvemeetmete kohta;
 12) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuste ja lahkumisettekirjutuse kohta;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 13) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 14) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta;
 15) andmed isiku Eestist lahkumise kohta;
 16) andmed isiku välislepingu või Euroopa Liidu õigusaktide alusel toimunud üleviimise ja vastuvõtmise kohta.

§ 10.  Ajutise kaitse alusel elamisloa taotleja andmed

 (1) Ajutise kaitse alusel elamisloa taotleja (edaspidi ajutise kaitse saaja) kohta kantakse registrisse § 7 punktides 1–3, 6–15 ja 20–28 ning § 9 punktides 1, 3–6, 8–10 ja 14–16 loetletud andmed.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele kantakse ajutise kaitse saaja kohta registrisse järgmised andmed:
 1) andmed ajutise kaitse saaja päritoluriigist lahkumise aja kohta;
 2) abikaasa või elukaaslase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, keelteoskus, abielu sõlmimise või kooselu algus, asukohariik ja elukoht);
 3) teiste perekonnaliikmete isikuandmed (seos ajutise kaitse saajaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, elukoht).

§ 11.  Ajutise kaitse alusel esitatud taotluse menetluse andmed

  Ajutise kaitse alusel esitatud taotluse menetluse kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
 1) andmed pärast ajutise kaitse alusel esitatud taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta;
 2) andmed ajutise kaitse saajale tema elamisloa taotluse menetlusse võtmist kinnitava tõendi väljastamise kohta;
 3) andmed Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki üleviidava ajutise kaitse saaja reisiloa kohta;
 4) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse ja lahkumise ettekirjutuse kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 5) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa pikendamise taotleja ja perekonnaliikme elamisloa pikendamise taotleja ning taotluse menetluse andmed
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (1) Rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa pikendamise taotleja ja perekonnaliikme elamisloa pikendamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 1) isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, Eesti isikukood, sünniriik);
 2) taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
 3) foto ja allkirjanäidis;
 4) kodakondsus;
 5) isikut tõendavate dokumentide andmed;
 6) andmed rahvusvahelise kaitse või perekonnaliikme elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta;
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 7) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta.

 (2) Taotluse menetluse kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
 1) taotluse andmed (registreerimise kuupäev, taotluse number);
 2) taotluse vastuvõtnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 3) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse ja lahkumise ettekirjutuse kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 4) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 13.  Varjupaigataotleja tööloa taotluse menetluse andmed

 (1) Tööloa taotleja kohta kantakse registrisse taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, kodakondsus).

 (2) Tööloa taotluse menetluse kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
 1) taotluse andmed (registreerimise kuupäev, taotluse number);
 2) taotluse vastuvõtnud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 3) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 4) andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse edasikaebamise kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 5) andmed kohtuotsuse edasikaebamise kohta.

§ 14.  Andmete õiguslik režiim

  Registrikaartidel olevatel andmetel on informatiivne tähendus ja menetlustoimikutes olevatel alusdokumentidel on õiguslik tähendus.

3. peatükk ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE 

§ 15.  Registriandmete esitajad

  Registriandmete esitajateks on:
 1) volitatud töötleja;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 2) Sotsiaalministeerium, varjupaigataotlejate majutuskeskus ja kinnipidamiskeskus;
[RT I, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]
 3) kinnipidamisasutused.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
 1) vormikohane varjupaiga ja elamisloa taotlus, elamisloa taotlus ajutise kaitse alusel, elamisloa pikendamise taotlus ja rahvusvahelise kaitse alusel antud või perekonnaliikme elamisloa kehtetuks tunnistamise taotlus, varjupaigataotleja tööloa taotlus ning neile lisatud dokumendid;
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 2) viisa, elamis- ja tööloa andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise taotlus, elamis- ja tööloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus ning neile lisatud dokumendid;
 3) Politsei- ja Piirivalveameti tõend taotlejalt hoiule võetud isikut tõendavate dokumentide, asjade või muude dokumentide ja tõendite kohta;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 4) taotleja poolt esitatud tõendid ja dokumendid;
 5) muu füüsilise või juriidilise isiku poolt esitatud dokumendid või muud tõendid;
 6) taotlejaga läbiviidud küsitluste ning muude toimingute protokollid;
 7) välislepingust või Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate toimingute kohta esitatud või koostatud dokumendid;
 8) Euroopa Liidu Nõukogu ja Vabariigi Valitsuse otsus ajutise kaitse kohaldamise kohta ning Euroopa Liidu Nõukogu otsus ajutise kaitse lõppemise kohta;
 9) Politsei- ja Piirivalveameti otsus järelevalvemeetmete kohaldamise kohta ning dokumendid järelevalvemeetmete järgimise kohta;
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 10) Politsei- ja Piirivalveameti poolt taotlejale antud luba elamiseks väljaspool majutuskeskust või Sotsiaalministeeriumi määratud kohta;
[RT I, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]
 11) dokumendid taotleja viibimise kohta Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides, kinnipidamisasutuses või kinnipidamiskeskuses;
[RT I, 15.10.2013, 2 - jõust. 18.10.2013]
 12) Politsei- ja Piirivalveameti haldusakt elamisloa taotluse menetlemise peatamise või lõpetamise, taotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise ja elamisloa kehtetuks tunnistamise ning elamisloa pikendamise ja pikendamisest keeldumise kohta;
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 13) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 14) dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti otsuste edasikaebamiste ja jõustunud kohtuotsuste kohta;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 15) jõustunud kohtuotsus isiku kriminaalkorras karistatuse kohta;
 16) dokumendid välismaalase Eestist lahkumise või ettekirjutuse sundtäitmise kohta;
 17) dokumendid välismaalase kohalikku omavalitsusüksusesse elama asumise kohta;
 18) perekonnaseisuosakonna või kohaliku omavalitsuse teatis isiku surma kohta;
 19) Sotsiaalministeeriumi ja kohaliku omavalitsusüksuse vaheline leping pagulase kohalikku omavalitsusüksusesse elama asumise kohta;
 20) Eesti Vabariigi ja välisriigi poolt väljastatav isikut tõendav dokument.

§ 17.  Andmete registrisse kandmine

 (1) Politsei- ja Piirivalveamet kannab andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.

 (2) Kui Politsei- ja Piirivalveamet võttis vastu taotluse mõnes muus keeles kui eesti keel, siis kannab Politsei- ja Piirivalveamet andmed registrikaardile hiljemalt nende eesti keelde tõlkimise päevale järgneval tööpäeval.

 (3) Kui taotlus võeti vastu piiril, siis edastatakse andmed hiljemalt järgmisel tööpäeval Politsei- ja Piirivalveameti volitatud ametnikule, kes kannab andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 18.  Registriandmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Politsei- ja Piirivalveamet vastutab tema poolt registrikaardile kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 19.  Ebaõigete andmete parandamine

 (1) Kui Politsei- ja Piirivalveamet avastab registris ebaõigeid andmeid või teavitab andmete esitaja teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, on Politsei- ja Piirivalveamet kohustatud parandama need registris kolme tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teada saamise päevast arvates.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (3) Andmete esitaja edastab volitatud töötlejale registris olevate andmete ebaõigsust tõendavate dokumentide koopiad. Paranduste aluseks olevad koopiad lisatakse menetlustoimikule.

4. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRISSE KANTUD ANDMETELE 

§ 20.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

 (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

 (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 29.03.2013, 9 - jõust. 01.04.2013]

 (3) Juurdepääs andmekogule on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses.

 (4) Andmekogule juurdepääsu õigus on andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

 (5) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest tuleneva aluse olemasolul ning kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” ja „Isikuandmete kaitse seadusega”. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse nende andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

 (6) Kolmandatele isikutele võimaldatakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista vastutavale ja volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

§ 21.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registrist andmete väljastamine toimub teabenõude täitmisega vastavalt „Avaliku teabe seadusele” või päringule vastamisega.

 (2) Registrist väljastatakse andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogude volitatud töötlejad, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

 (3) Teistele andmesaajatele väljastatakse registrist andmeid nende taotluse alusel juhul, kui see pole vastuolus seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

 (4) Registri vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

 (5) Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

 (6) Registrist väljastatud andmeid on lubatud kasutada vaid seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ettenähtud korras, asutustel vaid seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga neile pandud ülesande täitmiseks. Väljastatud andmete kasutamisel tuleb tagada andmekaitsenõuete täitmine.

 (7) Andmesubjektil on õigus saada kõiki tema kohta registrisse kantud andmeid.

§ 22.  Andmete edastamine välisriigile

  Taotleja kohta kogutud andmete edastamine välisriigile on lubatud välislepingust või Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, tagades, et teavet ei anta üle nimetatud välismaalase päritoluriigile, kus teda ähvardab „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” §-s 4 ja § 5 lõikes 2 nimetatud tagajärg.

5. peatükk REGISTRI ANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 23.  Andmete arhiveerimine

 (1) Arhiiv koosneb:
 1) digitaalsest arhiivist;
 2) paberkandjal arhiivist.

 (2) Arhiivi peab Politsei- ja Piirivalveamet. Arhiveerimisel lähtutakse „Arhiiviseadusest”, selle alusel antud õigusaktidest ning Politsei- ja Piirivalveametis kehtestatud arhiveerimiskorrast.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 24.  Järelevalve registri pidamise üle

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.
[RT I 2008, 36, 219 - jõust. 08.08.2008]

 (1) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada volitatud töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

 (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 25.  Registri rahastamine

 (1) Andmekogu hooldustöid ja pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

 (2) Andmekogu arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

§ 26.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.
[RT I 2008, 36, 219 - jõust. 08.08.2008]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.  „Riikliku pagulaste registri” andmed

  Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2003. a määrusega nr 310 „Riikliku pagulaste registri pidamise põhimäärus” asutatud „Riikliku pagulaste registri” andmed loetakse käesoleva määrusega asutatud „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri” andmeteks.

§ 28.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json