Teksti suurus:

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2016, 3

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid1

Vastu võetud 14.10.2016 nr 36

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 113 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning kaitseelementide lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi ka LOÜ) sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning väljaspool tootmisseadeldisi remonditavate sõidukite või nende osade remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid ning LOÜde sisalduse piirväärtused ja LOÜde sisalduse piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) orgaaniline ühend – ühend, mis koosneb süsinikust ja ühest või mitmest vesiniku-, hapniku-, väävli-, fosfori-, räni-, lämmastiku- või halogeeniaatomist, välja arvatud süsinikoksiidid, anorgaanilised karbonaadid ja vesinikkarbonaadid;
  2) lenduv orgaaniline ühend – orgaaniline ühend keemise algtemperatuuriga alla 250 °C mõõdetuna standardrõhul 101,3 kPa;
  3) lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus – LOÜde kogus valmistootes väljendatuna grammides liitri kohta (g/l), välja arvatud valmistootes sisalduv LOÜde kogus, mis moodustab kuivamisel toimuva keemilise reaktsiooni käigus osa pinnakattevahendist;
  4) orgaaniline lahusti – LOÜ, mida kasutatakse iseseisvalt või koos muude kemikaalidega tooraine, toote või jäätmete lahustamiseks või lahjendamiseks, puhastusvahendina saasteainete lahustamiseks, dispergandina, viskoossuse või pindpinevuse regulaatorina, plastifikaatorina või konservandina;
  5) pinnakattevahend – pealispinna kaunistamiseks, kaitsmiseks või muuks otstarbeks kasutatav kilet tekitav segu, mis sisaldab nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikke orgaanilisi lahusteid või segusid;
  6) kile – aluspinnale ühe või enama pinnakattevahendi kihi kandmisel tekkiv katkematu kiht;
  7) veepõhised pinnakattevahendid (tüüp WB) – pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse veega;
  8) lahustipõhised pinnakattevahendid (tüüp SB) – pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse orgaanilise lahustiga;
  9) valmistoode – kasutusvalmis pinnakattevahend või viimistlusmaterjal;
  10) sõiduk – sõiduk liiklusseaduse § 2 punkti 73 tähenduses.

§ 3.   Värvide ja muude pinnakattevahendite alaliigid

  Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitseelementide värvide ja pinnakattevahendite järgmised alaliigid:
  1) siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid – siseseinte ja lagede pinnakattevahendid läike kaldenurgaga ≤ 25@60°;
  2) siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid – siseseinte ja lagede pinnakattevahendid läike kaldenurgaga > 25@60°;
  3) mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid – pinnakattevahendid kivist, tellisest või krohvitud välisseina jaoks;
  4) puidust, metallist või plastist fassaadi ning välis- ja siseviimistlusdetailide värvid – läbipaistmatut kilet moodustavad pinnakattevahendid hoonete puit-, metall- või plastpinnaga viimistlusdetailide ja fassaadi katmiseks. See alaliik hõlmab samuti alus- ja vahekihi moodustamiseks kasutatavaid pinnakattevahendeid;
  5) välis- ja siseviimistlusdetailide pinnakattevahendid ning puidupeitsid – läbipaistvat või poolläbipaistvat dekoratiiv- või kaitsekilet moodustavad pinnakattevahendid puit-, metall- või plastpinnaga välis- ja siseviimistlusdetailide katmiseks. See alaliik hõlmab samuti läbipaistmatuid puidupeitse, mis moodustavad dekoratiivkile või ilmastikukindla kaitsekile vastavalt standardi EVS-EN 927-1 või mõne muu samaväärse standardi nõuetele;
  6) minimaalselt katvad puidupeitsid – standardi EVS-EN 927-1 või mõne muu samaväärse standardi nõuetele vastavad puidupeitsid, mille kihi keskmine paksus standardi EVS-EN ISO 2808 meetodi 5A või mõne muu samaväärse standardi nõuete kohaselt testituna on väiksem kui 5 mikromeetrit;
  7) kruntvärvid – tihendava või kaitsetoimega pinnakattevahendid puidu või seinte ja lagede töötlemiseks;
  8) siduvad kruntvärvid – pinnakattevahendid aluspinna lahtiste osakeste stabiliseerimiseks või aluspinnale hüdrofoobsuse andmiseks või puidu kaitsmiseks sinavuse eest;
  9) ühekomponentsed pinnakattevahendid – kilet moodustaval materjalil põhinevad pinnakattevahendid erinõuetega pindade jaoks. Need on plasti kruntvärvid ja pinnakattematerjalid, reaktiivsete ja mustmetallide kruntvärvid, korrosioonitõrje- ning tuletõkkevahendid, põrandakattevahendid, sealhulgas puit- ja tsementpõrandate jaoks, grafitikindlad vahendid ja toiduainetetööstuse või tervishoiuasutuste hügieeninõuetele vastavad kruntvärvid ja pinnakattevahendid;
  10) kahekomponentsed pinnakattevahendid – sama kasutusotstarbega nagu ühekomponentsed pinnakattevahendid, kuid valmistoote saamiseks tuleb enne kasutamist lisada teist komponenti;
  11) mitmevärvilised pinnakattevahendid – pinnakattevahendid, mis annavad aluspinna esimesel katmisel kahe- või mitmetoonilise efekti;
  12) dekoratiivsed pinnakattevahendid – esteetilise tulemuse andmiseks ette nähtud pinnakattevahendid, mida kasutatakse spetsiaalselt ettevalmistatud või krunditud aluspinnal ja kuivamise ajal töödeldakse spetsiaalsete töötlemisvahenditega.

§ 4.   Sõidukite viimistlusmaterjalide alaliigid

  (1) Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad väljaspool tootmisseadeldisi remonditavate sõidukite või nende osade remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil kasutatavate viimistlusmaterjalide järgmised alaliigid:
  1) ettevalmistus- ja puhastustooted – vana pinnakatte ja rooste mehaaniliseks või keemiliseks eemaldamiseks või uue pinnakattevahendi pinnaga nakkuvuse tagamiseks ette nähtud tooted;
  2) täitepahtel – tiheda konsistentsiga segu sügavate pinnadefektide täitmiseks enne täitevkrundi pealekandmist;
  3) krundid – kõik pinnakattevahendid, mis on ette nähtud töötlemata metallpinnale või olemasolevale pinnakattele kandmiseks, et tagada korrosioonikindlus enne kruntimist;
  4) pinnavärvid – ühe või mitme kihina pinnale kantavad pigmenteeritud pinnakattevahendid, mis on ette nähtud läike ja vastupidavuse andmiseks, kaasa arvatud baasvärvid ja läbipaistvad lakid;
  5) eriotstarbelised viimistlusvahendid – erilisi omadusi andvad pinnakattevahendid nagu vahendid metallik- või pärlmutterefekti saavutamiseks ühekihilistes pinnakatetes, eriomadustega värvid ja läbipaistvad lakid (näiteks kriimustuskindlad ja fluoritud lakid), peegeldavad baasvärvid, tekstuurviimistlusmaterjalid (näiteks vasarlakk), libisemisvastased pinnakatted, põhjamastiksid, kivilöögivastased pinnakatted, sõidukite interjööri viimistlusmaterjalid ja aerosoolid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud toodete hulka kuuluvad:
  1) ettevalmistavad tooted – värvipüstoli puhastusvahendid (värvipüstolite ja muude seadmete puhastamiseks ette nähtud tooted), värvi- ja silikoonieemaldid, rasvatustajad (kaasa arvatud plastide jaoks ette nähtud antistaatiliste omadustega tooted);
  2) eelpuhasti – pinna ettevalmistamise käigus ja pinnakattevahendi pealekandmise eel pinna puhastamiseks ette nähtud puhastusvahend.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud toodete hulka kuuluvad:
  1) täitevkrunt – vahetult enne pinnavärvi pealekandmist korrosioonikindluse ja pinnavärvi nakkuvuse tagamiseks ning väikeste pinnadefektide täitmiseks kasutatav pinnakattevahend, mis tagab ühtlase pinnaviimistluse;
  2) metallikrunt – krundina kasutatavad pinnakattevahendid, nagu nakkuvuse parandajad, isoleerivad krundid, täitevkrundid, alusained, plastkrundid, märg-märjale krundid, mittelihvitavad krundid ja pritspahtlid;
  3) happekrunt – pinnakattevahendid, mis sisaldavad vähemalt 0,5 massiprotsenti fosforhapet ja on ette nähtud kandmiseks töötlemata metallipinnale, et tagada korrosioonikindlus ja nakkuvus ning läbikeevitatavad krundid ja fosfaativad lahused galvaniseeritud ja tsinkpindade jaoks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud toodete hulka kuuluvad:
  1) baasvärvid – pigmenteeritud pinnakattevahendid värvuse ja soovitud optiliste efektide, läige või pinna vastupidavus välja arvatud, saavutamiseks;
  2) läbipaistvad lakid – läbipaistvad pinnakattevahendid läike ja pinna vastupidavuse saavutamiseks.

§ 5.   Hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning kaitseelementide värvide ning muude pinnakattevahendite ja sõidukite viimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused

  (1) Hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitseelementide värvide ning muude pinnakattevahendite LOÜde sisalduse piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Sõidukite viimistlusmaterjalide LOÜde sisalduse piirväärtused on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirväärtusi ei kohaldata rangelt piiratud tootekogustele, mida erandkorras turustatakse ja kasutatakse hoonete ja vanasõidukite restaureerimise ja hooldamise eesmärgil Keskkonnaameti loa alusel.

§ 6.   Värvide ja muude pinnakattevahendite ning sõidukite viimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtustele vastavuse määramise meetodid

  (1) Toodetes, mis sisaldavad alla 15 massiprotsendi LOÜsid ega sisalda reaktiivset lahjendit, määratakse LOÜde sisaldust standardis EVS-EN ISO 11890-2 kirjeldatud meetodi kohaselt.

  (2) Toodetes, mis sisaldavad 15 massiprotsenti või rohkem LOÜsid ega sisalda reaktiivset lahjendit, määratakse LOÜde sisaldust standardis EVS-EN ISO 11890-1, EVS-EN ISO 11890-2 kirjeldatud meetodi kohaselt.

  (3) Toodetes, mis sisaldavad LOÜsid ja reaktiivset lahjendit, määratakse LOÜde sisaldus standardis ASTMD 2369 kirjeldatud meetodi kohaselt.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides ja lakkides ning sõidukite lõppviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta ja millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (ELT L 143, 30.04.2004, lk 87–96);
Komisjoni direktiiv 2010/79/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta) III lisa tehnika arenguga kohandamise kohta, (ELT L 304, 18–19, 20.11.2010).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ning kaitseelementide värvide ja muude pinnakattevahendite lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused

Lisa 2 Sõidukite viimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json