Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2019, 1

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.10.2019 nr 47

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Isikuandmete töötlemine riigikassas

(1) Riigikassa töötleb e-riigikassas asutustelt saadud ja krediidiasutustele maksete tegemiseks edastatavaid järgmisi isikuandmeid:
1) ametnike ja töötajate teenistus- ning töösuhtest tulenevad töötasu, puhkusetasu ja muude tasude maksete andmed;
2) füüsilistele isikutele makstavate toetuste ja muude maksete andmed.

(2) Riigikassa töötleb e-riigikassas krediidiasutustest asutustele vahendatavate laekumistega seotud isikuandmeid.

(3) Esitatud maksete ja laekumistega seotud isikuandmete töötlemisele kohaldatakse käesolevas määruses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) toodud põhimõtteid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud maksete vastutav töötleja on asutus või krediidiasutus, kellelt saadud isikuandmeid töötleb volitatud töötlejana riigikassa. Riigikassa on volitatud töötlejana kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima vastutava töötleja korraldusi ning käesoleva määrusega, isikuandmete kaitse seadusega ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 volitatud töötlejale kehtestatud nõudeid.

(5) Riigikassa ametnikul või töötajal, kes edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksetega seotud maksekorraldusi või vahendab lõikes 2 nimetatud laekumisi, on juurdepääs nendega seotud isikuandmetele. Juurdepääsu omav ametnik või töötaja on kohustatud hoidma saladuses talle teatavaks saanud isikuandmeid tähtajatult.

(6) Riigikassa rakendab kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 artiklis 32 sätestatud asjakohaseid turvameetmeid.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuandmeid säilitatakse e-riigikassas seoses riigieelarve seaduse § 64 lõigetest 1 ja 5 tuleneva avalikes huvides oleva ülesande täitmisega ning õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Riigieelarve seaduse § 67 lõikes 1 nimetatud juriidiliste isikute edastatud isikuandmeid säilitatakse e-riigikassas kümme aastat arvates kontsernikonto sulgemisest Rahandusministeeriumi teenindavas krediidiasutuses.”;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Riigikassal on õigus infoturbe tagamiseks piirata juurdepääsu asutuste töötajatele antud e-riigikassa teenuste ja e-konto kasutamise õigustele.”;

4) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigikassa avab asutustele e-konto või sulgeb selle asutuse juhi või tema volitatud isiku, sealhulgas administraatori e-kirja alusel.”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 2–4, 9 ja 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) vahendatavad toetused (e-konto algusega 255) – konto avatakse rakendusasutustele toetuste laekumiseks;”;

7) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) punktides 10–14 nimetatud e-kontodele laekumiste kogumisel ei lähtuta lõikes 1 toodud e-kontode sisu kirjeldustest ja eelarveklassifikaatori kood lisatakse tuludele SAP-is;”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Asutuste eest, kellele osutab teenust Riigi Tugiteenuste Keskus, esitab taotluse sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks käesoleva määruse lisas 3 toodud vormil Riigi Tugiteenuste Keskuse juht või tema volitatud isik.”;

9) paragrahvi 7 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) määruse lisad 1 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Volikiri

Lisa 3 Taotlus sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks

/otsingu_soovitused.json